Windmolens langs de grenzen van De Ronde Venen?

Het College van B & W De Ronde Venen heeft d.m.v een brief op 29 september 2020 aan de RES (regionale Energie Strategie) Noord Holland-Zuid hun zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de grens van onze gemeente.

Op 5 oktober 2020 is er in Provinciale Staten Noord Holland een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat samenklontering van zoekgebieden wordt voorkomen. Bovendien wordt hierin bepaald dat de zoekgebieden alleen in samenspraak met buurgemeenten tot stand moeten komen.

Vervolgens dienden SP en VVD van de gemeente Amsterdam op 10 februari 2021 een motie in bij hun gemeente, waarin zij ondermeer het aantal windmolens willen halveren en overige zoekgebieden onder meer Amstelscheg, Amstel III en omgeving, de Gaasperplas en Diemerscheg) willen schrappen.

Deze motie is helaas in de gemeenteraad van Amsterdam verworpen.

De Seniorenpartij vraagt het college van B & W welke gevolgen het verwerpen van deze motie van Amsterdam voor onze gemeente heeft en of deze verworpen motie de motie van de Provincie Noord Holland door Amsterdam wordt overruled.

Tevens vraagt de Seniorenpartij wat het college thans gaat doen om ervoor te zorgen dat er geen samen klontering van windmolens door Amsterdam aan de grens van De Ronde Venen plaatst vindt en willen hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd.


Lees verder

Kerst- en nieuwjaarswens

Beste mensen,

Het jaar 2020 is een jaar dat niet iedereen snel zal vergeten. Bijna iedereen heeft om de een of andere reden te maken gehad met het coronavirus. Veel mensen doordat ze het virus zelf kregen, of dat mensen in hun omgeving besmet raakten. Maar ook de vele maatregelen die nodig waren om het virus de kop in te drukken, bv. door de intelligente Lock Down, het plotseling thuis moeten werken, of de zaak te moeten sluiten tot je baan verliezen aan toe.

Het virus heeft vooral huisgehouden onder ouderen. Zij zijn de meest kwetsbaren. Het gevoel van eenzaamheid werd versterkt doordat ze plotseling geen bezoek meer konden ontvangen en hun kinderen en kleinkinderen niet meer van dichtbij konden ontmoeten.

Voor jonge gezinnen was het ook een heftige periode. Het plotseling thuis moeten werken en tegelijkertijd de kinderen opvangen door het sluiten van scholen en kinderopvang. Dit heeft een behoorlijke impact gehad op deze gezinnen.

Gelukkig is het vaccin in aantocht. In januari hoopt Minister de Jonge dat er gestart kan worden met inenten.

En hoe bijzonder, nu hoor je een aantal mensen zeggen, dat ze nog niet weten of ze zich laten inenten! Ze denken dat het niet veilig is omdat het zo snel is ontwikkeld.

Het vaccin is versneld ontwikkeld omdat onderzoekers konden voortborduren op eerdere ervaringen en kennis over vaccin ontwikkeling. Zo hoefden ze het wiel niet opnieuw uit te vinden en konden verschillende onderzoeken samenvoegen. Dat scheelde veel tijd zonder dat er concessies werden gedaan aan veiligheid en risico’s.

Dus advies gewoon vaccineren!

Met onze partij gaat het gelukkig goed. Marja heeft het fractievoorzitterschap over genomen van Fons Luijben, die het rustiger aan wilde doen. Op ons verzoek is hij in oktober weer aangeschoven als raadslid, aangezien Carla Keijzer langdurig ziek is. We zijn na 8 maanden dus weer compleet in de raad. Gelukkig hadden wij hulp van onze fractie assistent Jan Geijtenbeek, die veel heeft kunnen betekenen voor onze inwoners.

Komend jaar gaan we er weer hard tegenaan. We hopen mensen enthousiast te maken voor onze partij. Wij zoeken actieve mensen die samen met ons de partij willen uitbreiden met een sterke lijst voor de volgende GR verkiezingen in 2022.

Dus mensen, heb je interesse in de politiek en wil je ons helpen de belangen van senioren te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Meld je aan!

De komende tijd moet er veel gebeuren. Zoals onder andere het schrijven van het Verkiezingsprogramma. Denk met ons mee!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen.

Hopende op een gezond en een fantastisch nieuw jaar. Laten we 2020 zo snel mogelijk vergeten en met een positieve blik 2021 ingaan.

Namens fractie en bestuur.

René Borst,

Voorzitter Seniorenpartij De Ronde Venen


Lees verder

Mededeling overlijden John B. Grootegoed

Op 14 december jl. is na een kortstondig ziekbed ons lid John B. Grootegoed op 82 jarige leeftijd overleden.

Kort voor het overlijden heb ik nog telefonisch contact met hem gehad en hem veel sterkte kunnen wensen.

Zijn heldere kijk op de gang van zaken binnen de politiek hebben wij enorm gewaardeerd.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies.

Namens Bestuur en fractie,

René Borst

Voorzitter.


Lees verder

Algemene beschouwingen 2021

Algemene beschouwingen 2021.

Covid 19, een tot december onbekend virus, zorgde er voor dat we in een totaal andere wereld zijn beland. Op sociaal gebied, op economisch gebied, maar vooral op het gebied van onze gezondheid.

Wie had vorig jaar om deze tijd kunnen denken dat we anderhalve meter van elkaar vandaan moeten blijven en elkaar geen hand meer mogen geven, dat we met mondkapjes in de winkels zouden lopen en dat er honderden mensen uit onze gemeente besmet zouden raken met het virus en er zelfs 14 doden te betreuren zouden zijn.

Dit virus trof vooral onze ouderen. Zij die al kwetsbaar zijn, werden het zwaarste getroffen. In isolatie moeten leven, je kinderen en kleinkinderen maandenlang niet meer kunnen zien. In de laatste periode van je leven helemaal alleen moeten zijn, of alleen te moeten sterven. Een waar drama, dat hopelijk nooit meer zal voorkomen.

Maar voor alle inwoners was en is dit een moeilijke tijd. Ouders die plotseling thuis moesten werken, kinderen niet meer naar school, met alle gevolgen van dien. Jongeren die niet meer in groepen bij elkaar kunnen komen om eens lekker te chillen. Ondernemers die plotseling hun zaak moesten sluiten. Allemaal hebben we er mee te maken gehad en op dit moment tijdens deze gedeeltelijke lockdown opnieuw.

Dat de economie hiermee ook getroffen zou worden, was vanaf het begin duidelijk. En ook onze gemeente heeft daarmee te maken.

Gelukkig krijgen we een deel terug van het Rijk.

Maar ook andere kosten, zoals kosten die de decentralisatie van het Sociaal Domein tot gevolg hebben, stijgen nog ieder jaar.

Alleen voor de Jeugdzorg had de gemeente het afgelopen jaar al voor 2,5 miljoen een extra tegenvaller. En deze kosten krijgen we maar voor een gedeelte terug, zodat we voor volgend jaar een flink gat in de begroting hebben.

Dat heeft er voor gezorgd, dat er nu flink wordt bezuinigd. Het college is met een kaasschaaf langs allerlei voorzieningen gegaan. Vooral op het Sociaal Domein. Hier 10 procent zoals Tympaan de Baat en de bibliotheek. Maar ook bij andere organisaties, die soms de helft van hun subsidies dreigen te verliezen en daar soms van te voren niet eens van op de hoogte waren.

Korten op alles wat we op het gebied van het preventieve veld hebben opgebouwd, wordt daardoor direct weer afgebroken. Daar is de Seniorenpartij een fel tegenstander van. Wij stellen voor deze voorgestelde bezuinigingen eerst zorgvuldig af te wegen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. Vandaar dat wij mede indiener zijn van amendementen op dit terrein.

Dat geldt ook voor de bezuinigingen in de kunst en Cultuur. Hierop is al de afgelopen 10 jaar flink bezuinigd. Dat beetje wat we nog over hebben wordt nu ook vrijwel wegbezuinigd. Dat gaat niet alleen ten koste van onze monumenten, maar ook ten kosten van de hele cultuursector, inclusief het kunstonderwijs op scholen. Kinderen moeten in hun vroege jeugd juist te maken krijgen met het maken van muziek en kunstonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het niet alleen leuk is, maar ook een positief effect heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden. Ook hierin zijn wij mede indieners van een amendement.

Wij zien meer in het vertragen van de energietransitie, waarin wij ver voorop lopen tov andere Utrechtse gemeenten. De Seniorenpartij ziet nut en noodzaak in van deze transitie maar we hebben in commissievergaderingen al meerder keren aangegeven, dat hierbij ook nieuwe technieken meegenomen moeten worden ipv alleen zon en wind. Zeker windmolens hebben een enorme impact op ons prachtige cultuurlandschap en onze inwoners.

Ook de in onze ogen onnodige franje van het Grondstoffenplan kunnen wat ons betreft de prullenbak in. Dat scheelt de inwoners in de tarieven voor het afval.

De voorgestelde verhoging van de OZB niet woningen vinden wij op zich een logische stap. Wij hebben ten opzichte van omliggende gemeenten een heel laag tarief. Wel vinden we dat deze verhoging beter in fasen zou kunnen worden uitgevoerd. Ten slotte is het op dit moment voor veel ondernemers een moeilijke tijd. Wij zijn dan ook mede indiener van een amendement om dit beter te faseren.

Tot slot het volgende. In het verleden zijn de bejaardentehuizen afgeschaft. Was te duur. Met de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk thuis zouden moeten blijven wonen. Dan zou er vanuit de gemeentes voldoende ondersteuning worden geboden. In de praktijk blijkt dat ook veel te duur.

En bovendien willen veel ouderen helemaal niet alleen blijven wonen, maar het liefst gezamenlijk met andere ouderen.

De afgelopen tijd zijn er door verschillende inwoners initiatieven ontwikkeld om bv samen een woongroep op te zetten of een groepje appartementen gezamenlijk te bouwen om bij elkaar te kunnen wonen en elkaar te kunnen ondersteunen, bv CPO Abcouderen. Deze initiatieven worden te weinig ondersteund door de wethouder RO, die zijn eigen plannen op dit gebied heeft. Wij vragen de wethouder dringend zulke initiatiefnemers serieus te nemen en constructief te kijken of voorgestelde plannen realiseerbaar zijn en ouderen niet aan het lijntje te houden. Hun lijntje is niet meer zo lang.

Voorzitter, dan bedanken wij iedereen die heeft meegewerkt aan deze begroting.

En blijf vooral gezond en houd vol. Als we nu vol houden, kunnen we straks samen met de familie de feestdagen vieren.

Yanaika Zomer:

Zo gedicht, zo gedaan

Scholen dicht,

Zwembad dicht,

Alles dicht.

Maar ik ben dichter!

Net wat lichter,

Als ik alles open dicht.

Dicht ik op afstand Dichter

Tussen jou en mij

Open ik met een gedicht

en jou wat dichterbij.


Lees verder


Overhangend groen blijft een probleem.

PERSBERICHT.

Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen.

Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal geven aan het verbeteren van het openbaar groen, de straten en de vaar-, wandel- en fietsroutes zijn er in de gemeente nog talloze plaatsen waar het overhangend groen het trottoir verspert.

Evenals in 2018 heeft de Seniorenpartij opnieuw deze problematiek onder de aandacht gebracht van het college.

Ondanks eerdere toezeggingen en de ambitie van het college wordt aan dit probleem, dat vooral voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn voor onveilige situaties zorgt niet of onvoldoende aangepakt.

Daarom heeft de Seniorenpartij opnieuw schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp in de hoop dat er nu een effectieve uitvoering en handhaving voor dit probleem zal plaatsvinden.


Lees verder

Lezing over Erfrechtplanning en Levenstestament

Persbericht.

Seniorenpartij DRV organiseert een lezing over het thema Erfrechtplanning en Levenstestament.

Op dinsdagavond 20 oktober a.s. organiseert de Seniorenpartij een lezing onder het motto Houd regie over uw leven’ , waarin onderwerpen ter sprake komen als Erfrechtplanning en Levenstestament. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk.

Het programma is als volgt:

19.00 uur ALV voor leden van de Seniorenpartij. (alleen toegankelijk voor leden)

20.00 uur: ( tevens toegankelijk voor niet leden) Korte samenvatting van de doelstelling en visie van de Seniorenpartij. We willen in gesprek gaan met inwoners die geïnteresseerd zijn in onze partij en onze doelstellingen. Wij zijn op zoek naar mensen die onze partij bestuurlijk en politiek willen ondersteunen op weg naar de verkiezingen in 2022.

20.15 uur: Lezing door Kelly Boermans over Erfrechtplanning en Levenstestament.

21.15 uur: afsluiting met een drankje en hapje.

De lezing is gratis toegankelijk en vindt plaats in dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10, 1396 JX Baambrugge. in Baambrugge.

Gezien de regelgeving rond het Coronavirus dient u zich vooraf aan te melden bij ons secretariaat. Dit kan via E-mail info@seniorenpartijdrv.nl of telefonisch onder nummer: 06-438 608 94


Lees verder


Vragen aan het college over extra renovatiekosten Haitsmaplein.

Geachte heer Kroon,

In de commissievergadering van RZ /PW van 15 september 2020 hebben wij u onderstaande vragen gesteld betreffende de werkzaamheden op het Haitsmaplein.  Op uw verzoek worden u deze vragen tevens schriftelijk gesteld.

De financiële positie van de gemeente ziet er niet rooskleurig uit. Met de extra uitgaven door de coronacrisis daar nog eens bovenop zal het moeilijk worden om de begroting sluitend te krijgen en dreigt een kaalslag in de kwaliteit van de voorzieningen. Onnodige uitgaven dienen dan ook vermeden te worden  Gezien deze financiële situatie is de Seniorenpartij De Ronde Venen blij dat de rehabilitatie van het Haitsmaplein toch doorgang heeft gevonden en wij geven de complimenten hiervoor. Het resultaat is tot dusver prachtig.

Ondanks deze complimenten heeft de Seniorenpartij toch wat vragen over de werkzaamheden:

  • Kunt u aangeven waarom er is gekozen om bij de 14 parkeerplaatsen naast de begraafplaats blauw geglazuurde klinkers te gebruiken die € 5,20/stuk meer kosten dan de verder op het plein toegepaste blauwe betonklinker van € 0.80/stuk

De blauwe lijn kost dus per parkeerplaats € 62,40 extra kosten voor deze 14 parkeerplaatsen

1056,93

  • Fase parkeerplaats winkelzijde (ca. 2100 m2)

Het is opgevallen dat de gebakken klinkers worden aangevoerd in pakketten speciaal gestapeld en gemixt voor

het leggen met een vacuümklem, terwijl de straatwerkzaamheden uitgevoerd worden met een

bestratingsmachine (Tiger-Stone).

Bij het bestraten met deze machine kunnen de stenen op de tas aangeleverd worden. De extra kosten voor het mixen en aanleveren voor verwerking met een vacuümklem zijn volgens opgave van de leverancier ca € 7 m2 2100m2 x€ 7 extra kosten = € 17.780

Daarnaast zijn de aangevoerde steenpakketten gemixt in 3 kleuren Roodpaars / Geel / Roodbruin)  Geconstateerd is dat ter plaatse uit deze pakketten handmatig de klinkers in de kleur Limousin (geel) verwijderd worden. Uit navraag bij de aannemer waarom deze stenen verwijderd worden wordt aangegeven:

Dit is in opdracht van de gemeente omdat de wethouder de gele steen niet mooi vindt “ Omdat de meng

verhouding van de gele steen volgens de leverancier 15% van de totale leverantie is, is dit dus ca 315 m2) 

Niet gebruikte gele klinkers: 315 m2 x 75 stuks/m2 x € 0.45/stuk = € 12.865

Extra benodigde klinkers: 315m2 x 75 stuks/m2 x € 0,38/stuk = € 10.862

Naast al deze extra materiaalkosten komen ook nog de meerwerkkosten voor de aannemersuren voor

uitsorteren van deze gele klinkers. Deze kosten zijn geraamd op 200 uur x 40 = € 8000

Al met al lijkt het dat er extra uitgaven zijn gedaan voor ca. € 50.000 incl. BTW wat in een tijd van besparing voorkomen had kunnen en moeten worden.

afsluitende vragen:

  • Is het waar dat in opdracht van de wethouder de gele klinkers niet verwerkt worden
  • Wat gebeurt er met deze gele klinkers die nu niet gebruikt worden.
  • Wordt er nog een duidelijke markering aangebracht om de parkeervakken te markeren
  • Waarom zijn er verschillende drempels aangebracht. (winkelzijde steil / waterzijde flauw
  • Wat voor meubilair komt er op het plein en wat zijn de geraamde kosten hiervoor.
  • Kunt u inzicht geven in de directieraming, de aanneemsom en de afrekening van deze werkzaamheden.

Lees verder

Persbericht: Oversteekplaatsen in De Ronde Venen

De Seniorenpartij vraagt wederom aandacht voor onveilige voetgangersoversteekplaatsen.

De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan college van B & W over de slechte communicatie met de inwoners van Vinkeveen over onveilige voetgangersoversteekplaatsen.

Ondanks eerdere toezeggingen aan zowel de Seniorenpartij als aan aanbieders van een petitie uit Vinkeveen betreffende veiligheid van oversteekplaatsen, is er tot nu niet gereageerd op vragen hierover.

De Seniorenpartij dringt aan op transparantie en een spoedige aanvang van de benodigde maatregelen zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de oversteekplaatsen maximale veiligheid bieden aan de gebruikers hiervan.

De Seniorenpartij heeft de wethouder in verschillende informatierondes gevraagd extra aandacht te besteden aan de zichtbaarheid op en om de voetgangersoversteekplaatsen in onze gemeente.

Specifiek is door de Seniorenpartij aan de wethouder verzocht een inventarisatie van alle in de gemeente aanwezige voetgangersoversteekplaatsen uit te laten voeren. Tevens is gevraagd mogelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van de voetgangers te maximaliseren en ons van de uitkomst hiervan op de hoogte stellen. De wethouder heeft dit toegezegd.

In de kern Mijdrecht heeft dit geresulteerd in aanvullende veiligheidsmaatregelen op zowel de oversteekplaats Hofland als Rondweg.

Zoals in de nieuwe Meerbode van 5 augustus is vermeld blijkt dat in november 2019 ook de inwoners van Vinkeveen hebben aangegeven dat de voetgangers oversteekplaatsen onveilig zijn. Zij hebben de wethouder hierover zelfs een petitie aangeboden. Ook toen heeft de wethouder toegezegd dat de door hen aangedragen knelpunten meegenomen worden in het onderzoek.

Seniorenpartij wacht nog steeds op de resultaten van dit onderzoek.


Lees verder

Persbericht: Luchtkwaliteit scholen, verzorgings- en verpleeghuizen

Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen aan college over luchtkwaliteit scholen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in De Ronde Venen.

Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar weer van start en gaan alle leerlingen weer naar school. De Seniorenpartij maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in scholen en vraagt zich af hoe scholen zich hebben voorbereid om besmetting van het Covid 19 virus te voorkomen.

Voor wat betreft ventilatie dienen scholen zich te houden aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is echter een algemene term waarbij o.a. de luchtkwaliteit geregeld wordt via een ventilatiesysteem en waar openbare gebouwen aan moeten voldoen.

VO raad zegt geen zicht te hebben of scholen voldoen aan het bouwbesluit en gaat dit nu onderzoeken Het bouwbesluit uit 2011 geeft echter geen richtlijnen om bescherming te bieden tegen een virus als Covid 19 dat zich door de lucht verspreid.

Er is in de media veel aandacht over aerosolen die in klaslokalen en andere ruimtes tot besmetting kunnen leiden. Op scholen zitten leerlingen en docenten dicht bij elkaar en in de gangen kan er nauwelijks afstand worden gehouden.

De Seniorenpartij wil van het college weten of scholen in De Ronde Venen aan het bouwbesluit voldoen en goed voorbereid zijn op de start van het nieuwe schoolseizoen, met betrekking tot de richtlijnen betreffende ventilatie in de scholen.

Tevens maakt de Seniorenpartij zich zorgen over de luchtkwaliteit in de verzorgingshuizen en verpleeghuizen in De Ronde Venen. Tijdens de langdurige hitte zijn er klachten binnengekomen van bewoners dat de temperatuur binnen verschillende huizen zo hoog opliep dat ouderen, maar ook gehandicapten daar lichamelijke problemen door kregen.

De Seniorenpartij wil van het college weten of zij op de hoogte zijn van de klachten. Daarbij wil de Seniorenpartij ook weten of verzorgings-en verpleeghuizen voldoen aan het eerder genoemde bouwbesluit met betrekking tot ventilatie.


Lees verder

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens.

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens.

De Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee wil zij voorop lopen in de regio. Tijdens de behandeling in de laatste raadsvergadering van 1 en 2 juli jl. voor het zomerreces werd ‘’het Beleid voorwaarden zonnevelden en windmolens’’ behandeld. In dit beleid geeft het college aan dat het beoogde effect van dit plan is duurzame energieopwekking. Dit wil men realiseren op een manier die gedragen wordt door inwoners en landschappelijke natuur en cultuurhistorische kwaliteiten beschermt.

Het college geeft hierin terecht aan dat zonnevelden en windmolens impact hebben op de natuur en cultuurhistorische kwaliteiten, daarom worden er voorwaarden over ruimtelijke inpassing in het landschap, behoud van bodemkwaliteit en compensatie van natuurschade vastgesteld.

Tegelijkertijd wordt in de beleidsvoorwaarden aangegeven dat het plaatsen van windmolens en zonnevelden in natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap zeker niet heilig is.

In deze beleidsnota gaat het alleen over de voorwaarden voor windmolens en zonnevelden voor het opwekken van zonne- en windenergie. Ook staat er expliciet: dat doen we niet langer met aardgas!

Aardgas is op zich de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof en makkelijk te exploiteren. Dat is niet de reden dat we nu á la minute van het gas af moeten, maar dat komt door de afspraken van de overheid die in Groningen zijn gemaakt. In de omringende landen wordt juist het gebruik van aardgas gestimuleerd.

De Seniorenpartij neemt het college kwalijk dat zij zich alleen focust op wind- en zonne-energie. Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van windenergie op zee in combinatie met waterstof.

De Seniorenpartij heeft tijdens de commissievergadering al gewezen op de plannen van Shell, Gasunie en Groningen Seaports, om een groot windmolenpark in zee boven Groningen te bouwen. Deze energie wordt daarna op het land omgezet in waterstof, in een van de grootste waterstoffabrieken van Europa. Deze waterstof kan dan na aanpassing van het bestaande leidingnet van de Gasunie getransporteerd worden door het hele land. Daarmee kan in principe heel Nederland van schone energie worden voorzien. Wij vinden het van groot belang dat de infrastructuur van gasleidingen om die reden blijft bestaan.

Dit zijn ontwikkelingen waarbinnen het college niet over wordt gesproken.

Straks staan er in ons prachtige cultuurlandschap enorme windmolens en grote zonnevelden, terwijl dit wellicht, zeker in deze mate totaal overbodig blijkt te zijn.

Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan is de zgn. ‘schone biomassafabrieken’. Een enorme inschattingsfout van de overheid.

De Europese koepelorganisatie voor wetenschappers EASAC waarschuwt al geruime tijd dat bij verbranding van hout meer CO2 vrijkomt dan bij de verbranding van kolen en gas. Er worden hele bossen gekapt om zgn. schone energie te verkrijgen. En uiteindelijk omdat de subsidiestroom dit mogelijk maakt.

De Seniorenpartij maakt zich grote zorgen over de voorgestelde beleidsregels, die aangeven dat er allerlei wetten en regels aanpast gaan worden om de windmolens en zonnevelden toch daar te krijgen waar het college ze wil hebben.

Wij zijn bang dat hier sprake is van een tunnelvisie op het gebied van zonnevelden en windmolens en dat het college niet openstaat voor de veel minder ingrijpende manieren van duurzame energievoorziening.

De Seniorenpartij wil ook dat onze gemeente klimaatneutraal wordt. Juist in het belang voor onze kinderen en kleinkinderen willen wij dat er een weloverwogen besluit wordt genomen en dat ons prachtige cultuurlandschap niet volgebouwd wordt met grote windmolens die achteraf wellicht niet nodig blijken te zijn.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de Seniorenpartij dan ook tegen dit voorstel gestemd.


Lees verder