Seniorenpartij op tournee in Baambrugge

Seniorenpartij gaat op Tour door de Ronde Venen: Baambrugge.

Dinsdagavond 26 oktober a.s. is Seniorenpartij De Ronde Venen vanaf 19.00 uur aanwezig in dorpshuis De Vijf Bogen. Wij gaan dan in gesprek met inwoners uit Baambrugge en omstreken.

Het centrale thema van die avond luidt: hoe ervaren inwoners van Baambrugge het wonen in een kleine kern?

Tijdens deze avond kunt u in gesprek gaan met het bestuur en raadsleden over zaken die voor u van belang zijn.

De Seniorenpartij is opgericht is in 2017, maart 2018 hebben wij voor het eerst mee gedaan aan de Gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractie bestaat uit 2 raadsleden en een fractie-assistent, in de afgelopen periode hebben we hard gewerkt om de belangen van alle inwoners en met name de senioren in De Ronde Venen te behartigen.

Wij hebben de afgelopen periode aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: een seniorenbeleid, meer woningen en nieuwe woonvormen voor senioren, een veilige leefomgeving, beter groen onderhoud, tegenstander van de bouw van windmolens etc.

Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar uw verhaal en zien uit naar onze kennismaking.

Hopelijk tot dan.

Bestuur en Fractie

De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Wij hanteren de coronaregels voor zover die van toepassing zijn.


Lees verder


Overlijden Ed de Valk

Overlijden Ed de Valk

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ed de Valk,

oud fractievoorzitter Seniorenpartij De Ronde Venen.

Vlak na de oprichting van onze partij in 2017 heeft Ed zich aangemeld als actief lid. Na de verkiezingen in 2018 is hij kort na het begin van de raadsperiode gekozen tot fractievoorzitter.

Ed heeft dat werk met veel plezier gedaan. Helaas moest hij door ziekte na een paar maanden stoppen met het raadswerk.

Tijdens zijn ziekte hebben wij regelmatig contact met hem gehad.

Wij wensen zijn vriendin Ada, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze droevige periode.

Bestuur en fractie Seniorenpartij De Ronde Venen.


Lees verder

Problemen rond het aanvragen van de QR code

SENIORENARTIJ DRV MAAKT ZICH ZORGEN OVER MENSEN DIE NIET DIGITAALVAARDIG ZIJN EN DE CORONA QR CODE WILLEN AANVRAGEN.

Op 25 september worden de Coronamaatregelen aan de ene kant versoepeld en tegelijkertijd wordt de Corona QR een toegangsbewijs voor openbare gelegenheden.

Voor veel mensen die gevaccineerd zijn, is dit geen enkel probleem, omdat dit veiligheid biedt voor iedereen. Met zo’n QR code help je mee de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en kun jezelf veilig naar een restaurant of theater.

Het is ons uit verschillende telefoontjes gebleken dat het downloaden van deze app voor veel mensen problematisch is. Vaak omdat ze niet over de juiste telefoon beschikken. Veel ouderen hebben een heel simpele telefoon, om alleen mee te kunnen bellen. Ook het aanvragen van een schriftelijke QR code is niet voor iedereen een simpele zaak.

Alleen als men de beschikking heeft over een computer kan de Corona QR code aangevraagd worden op Coronacheck.nl. Hiermee kun je met je DigiD-code ook een papierenbewijs aanvragen.

Heeft men geen beschikking over een computer kan men telefonisch contact opnemen met de helpdesk 0800-1351. Hiervoor heeft men het Burgerservicenummer, postcode + huisnummer nodig en wordt men via de telefoon geholpen het schriftelijke bewijs aan te vragen.

De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil dat de gemeente deze essentiële informatie op de Gemeentepagina plaatst met een duidelijke uitleg over de manier hoe men de code op de telefoon kan downloaden en hoe de schriftelijke variant aangevraagd kan worden.

Tevens vragen zij overleg te plegen met de servicepunten om extra aandacht te schenken aan onze inwoners als zij hier hulp bij nodig hebben.


Lees verder

Marja Becker benoemd tot lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022

 

Afgelopen dinsdag 7 september jl. hebben wij de Algemene Leden Vergadering gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen.

Tijdens deze avond werd de lijsttrekker gekozen en de lijstduwer bekendgemaakt.

Marja Becker is met algemene instemming benoemd tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Marja is vanaf maart 2020 fractievoorzitster van Seniorenpartij De Ronde Venen in de raad.

De afgelopen raadsperiode heeft Marja, samen met het fractieteam bestaande uit Fons Luijben en Jan Geijtenbeek zich ingezet voor het belang van al onze inwoners, maar met name voor mensen van 50 jaar en ouder. Zo hebben ze de afgelopen periode van drie jaar bijna vijftig schriftelijke vragen en moties ingediend bij het College. Dit heeft geresulteerd in oplossingen en wijzigingen.

Het bestuur heeft Fons Luijben gevraagd om als lijstduwer van onze partij mee te doen met onze verkiezingscampagne. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat Fons het als een eer beschouwt om deze taak waar te nemen.

Het bestuur heeft nu de taak om het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 verder uit te werken, kandidaten te werven voor de verkiezingslijst en bijeenkomsten te plannen.

Ons verkiezingsprogramma stellen wij samen aan de hand van de problematiek die wij als Seniorenpartij de afgelopen jaren hebben ondervonden. Bovendien is de inbreng van U als inwoner van onze mooie gemeente leidend voor ons programma.

Het Bestuur.


Lees verder

Algemene Beschouwingen 2021 (volledige tekst)

Algemene Beschouwingen van Seniorenpartij DRV.

De Corona pandemie heeft flink toegeslagen onder de inwoners van DRV, met name onder de ouderen. Alleen al in onze gemeente zijn er 35 doden te betreuren.

Gelukkig breken nu eindelijk betere tijden aan. Er wordt volop gevaccineerd. En we krijgen daardoor langzamerhand weer onze vrijheden terug. Dat het allemaal zo lang duurde heeft vooral te maken met het feit, dat veel mensen zich niet aan de corona-maatregelen hielden.

Wat ons nog het meest heeft getroffen, is het dedain en denigrerende manier waarop sommige groepen in de samenleving over ouderen spraken. En dat waren tot onze verbazing hoog opgeleide mensen. Ouderen en kwetsbaren moesten maar worden afgezonderd van de maatschappij, sommigen durfden zelfs het woord dor hout in de mond te nemen. Totaal respectloos, als je bedenkt dat die ouderen ervoor gezorgd hebben dat onze jongeren nu in welvaart leven. Welvaart die deze ouderen niet in hun jeugd hebben gekend.

Zelf ben ik een naoorlogs kind en heb van nabij de relatieve armoede na de oorlog meegemaakt. Mijn ouders hadden zoveel in de oorlog meegemaakt, dat ze daar behoorlijke trauma’s van hadden opgelopen. Helaas was er toen geen hulp voor hen. Bovendien waren zij natuurlijk niet de enigen met problemen.

En nu tijdens deze corona pandemie, waren deze mensen opeens niets meer waard. Toch al oud en afgeschreven door een groep mensen die alleen maar dachten aan eigen belang. Individualisme en egoïsme ten top.

Jongeren van nu leven zoals gezegd in welvaart. Zij hebben nu met een situatie te maken gekregen, die niet maakbaar is en flexibiliteit en geduld vraagt. Zij hebben moeten leren om te gaan met tegenslagen. Daar word je door gevormd en kan echt geen kwaad voor je ontwikkeling.

Wel nu over de kadernota.

Dit is de laatste Kadernota van dit college en het staat bol van de bezuinigingen. Vooral in het Sociaal Domein. Goede voornemens die in het coalitieakkoord worden beschreven, worden nu weer teruggedraaid.

De tekst vanuit het coalitieakkoord wordt cursief gedrukt.

Op de 1e pagina staat Inclusiviteit. In de commissievergadering over de Kadernota hebben we kunnen vernemen, dat dit geen speerpunt meer is voor dit college. Juist een onderwerp dat voor de LHBTI groep van groot belang is om begrip en acceptatie te bewerkstelligen.

(Sociale) veiligheid is de basis voor een bloeiende gemeenschap waar wordt omgezien naar elkaar en waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Er is daarbij speciale aandacht voor de (groeiende groep) ouderen.

Dat heeft zich vertaald in bezuiniging in o.m. de huishoudelijke hulp.

Ook willen we de grens minder scherp trekken tussen coalitie en oppositie. Dat is de reden waarom dit coalitieakkoord alleen hoofdlijnen bevat.

Bij voortduring worden voorstellen/moties/amendementen weggestemd door de coalitiepartijen. Voorstellen worden niet eens serieus genomen. Goede argumenten om bepaalde zaken anders of helemaal niet uit te voeren, worden terzijde geschoven. De kloof tussen coalitie en oppositie is nog nooit zo groot geweest.

De jongeren en de ouderen vormen echter groepen waar we, dwars door de thema’s heen, integraal en specifiek aandacht voor willen hebben. Deze groepen hebben vaker te maken met een combinatie van uitdagingen en extra hulp nodig om vanuit eigen kracht naar oplossingen te zoeken. Zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid worden daarom specifiek bij een wethouder belegd.

Dat Jeugdbeleidsplan is er inderdaad gekomen, maar het 55 plusplan voor ouderen vond men uiteindelijk niet nodig en is in een la verdwenen. Ook het CDA vond het niet nodig, ‘er wordt al zo veel voor ouderen gedaan’!

Een laagdrempelige toegang, het principe van één plan-één regisseur, een sterk sociaal team, de gemeente die de regierol pakt in samenwerking met partners en vroeg signalering dragen bij aan het goed en snel aanpakken van problemen. Daarmee worden complexere (en daarmee ook duurdere) problemen voorkomen.

Eén van de goede plannen die nog steeds niet op orde zijn. Het kernteam is onderbemand en het voorstel is dat zij worden aangevuld met mensen uit het maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk komt dan te vervallen. Een zeer slechte ontwikkeling die niet bijdraagt aan het goed en snel aanpakken van problemen. Bezuinigingen die de problematiek alleen maar erger maken.

Eenzaamheid is een probleem dat veel mensen treft en een negatieve impact heeft op hun welzijn. Daar besteden we de komende tijd extra aandacht aan. Buurtkamers en buurthuizen bieden inwoners een plek voor ontmoeting

Eenzaamheid is een van de onderwerpen die bij de Seniorenpartij hoog in het vaandel staat. Samen met de Stichting Een tegen eenzaamheid hebben wij daar in 2018 een start aan gegeven, door een congres over dit onderwerp te organiseren. Het was ook een van de onderwerpen in het 55plusplan. Tympaan de Baat pakt dit onderwerp nu gelukkig weer op.

Als gemeente zijn wij erg blij met het goede werk dat een organisatie als de Voedselbank doet. In samenwerking met hen willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Voedselbank niet meer nodig hebben. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede doorverwijzing naar hulp of door proactief informatie aan te bieden over bijvoorbeeld vacatures.

Door de Coronacrisis moeten er helaas steeds meer mensen gebruik maken van de Voedselbank. Wij zullen instemmen met een motie van PvdA/GroenLinks om de voedselbank onnodig te maken en de gemeente activeren om er voor te zorgen, dat onze inwoners straks de voedselbank niet meer nodig hebben.

We willen een gemeente zijn met een passend woningaanbod voor alle groepen. Senioren en jongeren hebben daarbij onze specifieke aandacht. Voor het bouwen van nieuwe woningen zetten wij zo veel mogelijk in op kleinschalige projecten in de dorpen. Ook staan wij open voor creatieve suggesties op het gebied van alternatieve woonvormen en het splitsen van woningen.

4800 woningen zouden er gebouwd gaan worden! Veel ambitie, waar nog niet zo veel van terecht is gekomen. Bouwen voor jongeren en ouderen? Starterswoningen zijn veel te duur voor onze jongeren, die noodgedwongen naar andere gemeenten verhuizen. Bouwen voor ouderen. Er komt nu een appartementencomplex in Mijdrecht. Niet specifiek voor ouderen. Seniorenpartij heeft een motie ingediend om nieuwe woonvormen voor ouderen te integreren in de nieuwe woonplannen. Veel ouderen willen samen met andere leeftijdsgenoten graag samenwonen in bv. een klein appartementencomplex, of in de vorm van een hofje. Deze motie is door de coalitie van CDA, VVD en D66 weggestemd! Ook voor de mogelijke bouw van starters appartementen achter het zwembad in Mijdrecht lijken onmogelijkheden de boventoon te voeren in plaats van het zoeken naar mogelijkheden.

De opgave op het gebied van duurzaamheid is een van de grootste waar we voor staan. Wij pakken de plannen zoals vastgelegd in het Spoorboek Klimaatneutraal 2040 ambitieus op. Ten aanzien van elektriciteit zetten we vol in op zonne-energie en starten een maatschappelijke discussie ten aanzien van windenergie. Het transitieplan warmte vormt de grootste uitdaging. De plannen hiervoor worden uitgewerkt. Nieuwe huizen worden zoveel mogelijk gebouwd als ‘0 op de meter’ woningen, of zijn in ieder geval gasloos. We maken gebruik van (landelijke) regelingen om acties versneld uit te voeren.

Onze gemeente heeft zich met name door de D66 wethouder met veel enthousiasme op dit plan geworpen, maar door haar enthousiasme verloor ze de uitvoerbaarheid en de weerbarstigheid van dit onderwerp uit het oog. Participatie zou een belangrijk punt in dit plan zijn. Daar is te weinig mee gedaan. Een klein groepje belangstellende inwoners hebben plannen gemaakt voor de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. Terwijl een groot deel van de inwoners vooral windmolens helemaal niet zien zitten.

De Seniorenpartij heeft meerdere malen tijdens de behandeling van dit onderwerp ingebracht dat er ipv windmolens ook alternatieve vormen van duurzame energie gebruikt kunnen worden. Innovaties volgen elkaar op en zien er heel hoopgevend uit. Met name de ontwikkelingen op het gebied van waterstof, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van kernenergie zijn vooruitstrevend. Kleine kerncentrales kunnen binnen enkele jaren worden gebouwd, evenals waterstoffabrieken. Behalve de interesse voor kernenergie blijft het college vooral star vasthouden aan zonnevelden en windmolens.

Kwaliteit in de woonomgeving heeft niet alleen te maken met natuur en cultuurhistorie. Inwoners willen graag wonen in een verzorgde buurt. Wij investeren daarom in het verbeteren van (het onderhoud van) het openbaar groen en straten.

Er is bezuinigd op cultuur en kunst en op maatschappelijke instellingen, waaronder de bibliotheek. Wij zijn daarom mede indiener van een amendement om de taakstelling van € 65.000 op de bibliotheek te laten vervallen. De bibliotheek is allang niet meer alleen een plaats waar je boeken kunt lenen, maar ook een ontmoetingsplek en een plek voor educatie en kunst en cultuur. Iedere kern verdient een bibliotheek!

Ook de mooie plannen om het groenonderhoud en onderhoud van straten en fietspaden te verbeteren komt niet van de grond, door het terugdraaien van deze plannen door bezuinigingen. De Seniorenpartij heeft talloze schriftelijke vragen gesteld over onderhoud van paden, overhangend groen, slechte fietspaden enz. en ondanks diverse toezeggingen voor verbetering blijft daadwerkelijke actie vaak uit.

Over doorvaart De Heul is een haalbaarheidsonderzoek verschenen. Wij zien dit als een kansrijk project en doen een voorstel aan de raad.

Ook rond dit plan is het behoorlijk stil.

Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan dit jaar biedt kans om prioriteiten te bepalen om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

De zichtbare aanwezigheid van de wijkagent.

Ook op het gebied van handhaving moet er nog veel gebeuren. Gelukkig komt er een BOA bij, maar er moet niet alleen op de ‘gewone, dagelijkse overtredingen’ gehandhaafd worden om het veiligheidsgevoel op straat te verbeteren. Het rechtsgevoel bij inwoners wordt danig aangetast door illegale praktijken in het buitengebied. Hiervoor hebben wij diverse keren aandacht gevraagd.

Inwoners kunnen rekenen op vriendelijke, snelle en ter zake doende beantwoording van hun vragen en verzoeken. Zonder de traditionele communicatievormen uit het oog te verliezen (telefonisch, schriftelijk of een bezoek aan het gemeentehuis), zetten we steeds meer in op verbetering en uitbreiding van onze digitale dienstverlening.

Ook nu weer wordt er nadruk gelegd in de Kadernota op digitale dienstverlening. Wij blijven aandacht vragen voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en op de traditionele vorm van communicatie gebruik moeten kunnen maken.

Bovenstaande punten zijn items die in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Natuurlijk zijn er wel degelijk vorderingen gemaakt met een aantal zaken, maar de bovenstaande zaken zijn niet of niet voldoende aangepakt en daar maakt de Seniorenpartij zich grote zorgen over.

Marja Becker,

Fractievoorzitter Seniorenpartij De Ronde Venen.


Lees verder

Vragen aan College m.b.t. Laadpalen aan Turkoois in Mijdrecht

Momenteel worden op meerdere plaatsen in onze gemeente elektrische laadpalen geplaatst.

Uit diverse reacties in de lokale krant (Nieuwe Meerbode van 12 mei jl.) blijkt dat – ondanks de hiervoor gehouden informatieavonden en gepubliceerde artikelen – deze plaatsing bij omwonenden toch onverwachts en om diverse redenen ongewenst is. Dit leid tot verontwaardigde reacties, mede omdat blijkt dat de betreffende ambtenaar niet open staat voor klachten over deze plaatsing.

In uw brief van 12 mei 2021 (21.0004250) geeft u aan dat u zelf gemerkt heeft dat deze communicatie onvoldoende is geweest en geeft daarom aanvullende informatie.

Het in uw brief genoemde argument dat door de mogelijk toekomstige uitbreiding van elektrische autos de totale parkeerdruk niet toeneemt is voor de omwonenden natuurlijk een slecht argument. Een bezitter van een elektrische auto zal deels parkeren/opladen bij een laadpaal en gezien het verbod om nadien te blijven staan deels parkeren bij de eigen woning als opladen niet noodzakelijk is. Hij heeft dus meerdere plaatsen in gebruik.

Door de aanwezigheid van laadpalen wordt voor de omwonende in het bezit van een brandstof aangedreven auto echter voortdurend een of meerdere parkeerplaatsen onttrokken. Daarbij is het natuurlijk niet vanzelfsprekend dat deze bewoner ook in de toekomst de middelen heeft een elektrische auto aan te kopen.

Tevens blijkt dat de uitspraken van de gemeente dat er in eerste instantie 1 laadpaal geplaatst wordt en bij gebruik van meer dan 3x /dag een uitbreiding plaats vind is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het blijkt dat er nu steeds 2 laadpalen met meerdere oplaadmogelijkheden gelijke tijd geplaatst worden.

De seniorenpartij heeft hierover de volgende vragen:

  • In hoeverre is het waar dat de locatie van laadpalen bepaald is zonder ambtelijke kennis van de betreffende wijk en zonder inzicht in een reeds bestaand parkeerplaats tekort.
  • Waarom worden klagende inwoners doorgestuurd naar de Staatscourant in plaats van een gemeentelijke reactie op hun bezwaren.
  • Hoe en waar gaat u de gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen compenseren zodat het lokale parkeertekort niet nog groter wordt.
  • Bent u bereid om vanaf nu alleen palen te plaatsen op aanvraag van omwonenden.
  • Hoe gaat u de communicatie met de omwonenden verbeteren voor deze en nieuwe werkzaamheden.

 

 

 


Lees verder

Alternatieve woonvormen voor ouderen.

Verklaring indienen motie ‘Alternatieve woonvormen voor ouderen’

Het Rijk heeft de Participatiewet ingevoerd, waarbij o.m het doel is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten. Veel verzorgingshuizen zijn daardoor verdwenen.

Er zijn echter veel ouderen in Nederland die de behoefte hebben om samen met andere ouderen te wonen en samen oud te worden.

Dat kunnen particuliere projecten zijn bv. een klein appartementencomplex, waar men gezamenlijk zorg kan inkopen (in Uithoorn, Bilderdijkhof). Waarbij men een eigen appartement heeft, maar wel met een gezamenlijke ruimte, waar men activiteiten kan organiseren. Deze senioren wonen geheel zelfstandig, maar in dit concept is opgenomen, dat men oog voor elkaar heeft, zodat niemand eenzaam hoeft te zijn. Dit project betreft huurappartementen, maar zulke projecten kunnen ook gerealiseerd worden met koopappartementen.

Het Rijk heeft voor zulke initiatieven een stimuleringsregeling voor zorg en wonen in het leven geroepen.

Maar er zijn ook ouderen, die in een hofje bij elkaar willen wonen. Zoals in Nieuwkoop, waar de woningbouw coöperatie kleine seniorenwoningen in de vorm van een hofje heeft gebouwd.

Zo is er in Woerden al een Thuishuis, waar alleenstaande ouderen een eigen appartementje hebben en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Hierbij is het de bedoeling om vooral eenzaamheid tegen te gaan, door allerlei activiteiten samen te doen.

In onze gemeente is een groep ouderen, COP Abcouderen, die ook plannen hebben om gezamenlijk een woonproject te starten. Deze mensen zijn al jaren in gesprek met het gemeentebestuur om dit van de grond te krijgen, zonder succes.

Welke woonvormen zijn er nu in onze gemeente? Voor zover wij weten geen enkele. Er worden wel seniorenappartementen gebouwd in samenwerking met Groenwest ( in Mijdrecht) maar eigen initiatieven zijn niet van de grond gekomen.

In Woerden hebben een paar politieke partijen een plan ingediend, waar senioren zelfstandig komen te wonen, maar niet alleen (Snellerpoort).

Als dit plan doorgaat komen daar alleenstaande senioren te wonen, die een eigen ruimte krijgen en een gezamenlijk gebruiksruimte voor activiteiten.

Zo zijn er talloze voorbeelden van initiatieven, in diverse vormen om ouderen samen te laten wonen. Het grote probleem is, dat er bij ons gemeentebestuur geen interesse voor is.

Middels deze motie wilden wij deze initiatieven mogelijk maken.

Het mocht echter niet zo zijn. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 in De Ronde Venen voelden daar niets voor.

 

 

 

 


Lees verder

Motie nieuwe woonvormen voor ouderen.

PERSBERICHT

Seniorenpartij DRV wil bij ieder bouwproject ook woonvormen voor ouderen.

Bij de invoering van de Participatiewet in 2015, WMO en Jeugdwet, heeft het Rijk besloten dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten.

Door deze nieuwe wetgeving zijn er veel verzorgingshuizen wegbezuinigd.

Veel ouderen hebben er echter wel behoefte aan om in een bepaalde woonvorm gezamenlijk oud te worden. Dat kunnen wooncomplexen zijn waar zorg nodig is, maar ook particuliere initiatieven van ouderen die hun huis verkopen en samen een nieuwe woonvorm kiezen. Voorbeelden hiervoor zijn: een appartementencomplex, een hofje, groepshuis, meegroeiwoningen, meergeneratiehuizen, of een Thuishuis.

50% van onze inwoners heeft een leeftijd boven de 50 jaar. In de nabije toekomst zal er daarom nog veel meer behoefte aan woonvormen voor ouderen zijn. Het Rijk heeft voor zulke initiatieven een stimuleringsregeling voor zorg en wonen in het leven geroepen.

De Seniorenpartij heeft daarom een motie ingediend om bij elk woonproject, te beginnen bij de plannen voor woningbouw voor het terrein van ‘de Meijert’ dergelijke woonvormen mee te nemen en met ouderen/ouderenbelangen organisaties hierover in gesprek te gaan.

De Seniorenpartij heeft de motie gezamenlijk ingediend met RVB en PvdA/GroenLinks. Maandagavond wordt over de motie gestemd, maar de wethouder heeft al toegezegd dat hij de motie wil overnemen.

Dit initiatief zal er op den duur ook voor zorgen, dat er een betere doorstroming zal plaatsvinden, zodat er huizen vrij komen voor starters.


Lees verder

Nieuwsbrief voorjaar 2021

April 2021

Nieuwsbrief Seniorenpartij De Ronde Venen.

Middels deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van actuele zaken.

Corona pandemie:

De corona pandemie houdt ons al meer dan een jaar bezig. Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd waardoor het virus minder grip op ons krijgt. Het vaccinatietempo in ons land wordt telkens op de proef gesteld door enerzijds de trage levering en anderzijds de problemen rond de enkele ernstige complicaties.

Wij hopen in ieder geval dat velen van onze leden inmiddels zijn gevaccineerd. Uw voorzitter is volgende week woensdag aan de beurt!

Gemeente raadsverkiezingen:

Maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De komende tijd staan er veel ingrijpende voorstellen op de agenda.

Energietransitie:

Eén van die grote taken voor de gemeente is de ‘Energietransitie’, dat wil zeggen dat onze gemeente energie neutraal moeten zijn in 2050. De Rijksoverheid, dus ook de Provincie zet voornamelijk in op zon en wind. Dit betekent dat we de benodigde energie (warmte en elektriciteit) moeten halen uit deze bronnen, zonnevelden en windmolens.

Het standpunt van de Seniorenpartij is, dat wij het klimaatprobleem wel degelijk onderschrijven, maar niet alleen willen inzetten op zon en wind, maar ook op nieuwe technieken, zoals waterstof en aardwarmte.

Wij willen geen kostbaar landbouw- en natuurgrond laten vervallen en bovendien ontstaat er landschapsvervuiling door uitzicht op hoge windmolens (variërend van 160 tot 240 m) om maar niet spreken van slagschaduw en lawaai van de wind op de wieken.

Uit verschillende onderbouwde berekeningen blijkt dat woningen die ouder zijn 20 jaar niet geschikt zijn voor het afsluiten van aardgas. Dit komt doordat deze woningen nauwelijks voorzien zijn van een degelijke isolatie, hierdoor gaat er veel warmte verloren.

Als alternatief zouden de daken van bedrijfsgebouwen gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen en voor windmolens plaatsing op windmolenparken op de Noordzee. Daarover heeft de Seniorenpartij een motie mede ingediend met RVB. Zelfs de coalitiepartijen hebben hier voor gestemd! Het doel van deze motie is om te onderzoeken of er als gemeente of als RES (de regio waarin wij zitten voor de energietransitie) kunnen participeren in windmolens op zee.

De opgewekte stroom van de windmolens in zee kan omgezet worden in Waterstof (er is momenteel een fabriek in aanbouw in de Eemshaven in Delfzijl voor de omzetting van elektriciteit in waterstof) Als alternatief voor de infrastructuur van het waterstof kunnen na aanpassing, de bestaande gaspijpleidingen gebruikt worden waar nu nauwelijks gas vanuit Groningen naar de rest van het land wordt getransporteerd.

De opslag van de voorraad waterstof vindt plaats in ondergrondse bunkers die ontstaan zijn uit gaswinning.

Op deze manier kunnen we duurzame energie opwekken zonder dat het landschap wordt aangetast door uitzicht op parken met zonnevelden en windmolens.

Centrumplan Vinkeveen:

Het college van B&W heeft een voorstel gedaan om de ontsluiting van het woon-werkverkeer in het centrum van Vinkeveen aan te passen.

Er is gezocht naar een dure variant die volgens onze partij veel emotie los maakt bij inwoners en onnodig veel geld kost, zo willen ze wegen ombouwen naar een één richting verkeer, een aantal woningen onteigenen en een andere aansluiting op de N201.

Een goedkoper alternatief is om een ontsluiting te maken door de Bonkestekersweg door te trekken, weliswaar door een stukje natuurgebied, en middels een rotonde aan te laten sluiten op de N201.

De wijken Zuiderwaard, Westerheul en Vinkenveld kunnen dan gebruik maken de nieuwe ontsluiting. Het centrum wordt hierdoor minder belast en hoeft daardoor niet aangepast te worden.

Deze optie is echter door de Provincie afgewezen, omdat het aan de rand van het nieuwe natuurgebied ligt, de Maricken. Overigens is daar door het college weinig energie in gestoken om dit bij de provincie te verkopen.

Bouw stationslocatie Mijdrecht:

Vorige maand is een start gemaakt met het bouwrijp maken van de stationslocatie aan de rondweg in Mijdrecht.

Ze zijn begonnen met de kap van bomen op dit complex. De gemeente had aangegeven dat alle bomen gerooid moesten worden behalve de 36 die langs de Rondweg staan.

De aannemer is voortvarend te werk gegaan en heeft alle bomen gekapt. De gemeente heeft de aannemer verzocht om weer 36 bomen van gelijke grootte op koste van dit bedrijf terug te planten.

Wordt vervolgd.

Voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen.

Zo zoeken wij ondermeer kandidaten die bereid zijn om op de kieslijst te komen staan en in overleg plaats willen nemen in de raad.

Functie: Raadslid en fractie assistenten.

Ervaring is niet per se noodzakelijk, wij zorgen voor een goede voorbereiding en diverse cursussen vanuit de gemeente.

Mocht u zelf geen belangstelling hebben, maar kent u iemand uit uw omgeving die daarvoor geschikt zou zijn, vraag deze persoon alstublieft om zich bij ons te melden.

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar actieve leden die met ons mee willen denken.

Dit geldt ook voor het zoeken naar nieuwe leden.

Hoop dat u vanuit uw omgeving mensen kent die geïnteresseerd zijn in onze partij en mogelijk lid willen worden. Het gaat nu allemaal heel snel, dus wij hopen op uw inzet!

De fractie bestaat uit:

Fractievoorzitter: Marja Becker (ABZ + financiën)

Fons Luijben: Ruimtelijke Ordening en publieke werken

Fractie assistent: Jan Geijtenbeek (o.a. bouwcommissie nieuw gemeentehuis en publieke werken)

Items waar wij de afgelopen tijd ondermeer aandacht voor hebben gevraagd, of schriftelijke vragen over hebben gesteld:

Gebruik van alternatieve energie bij de besluitvorming inzake Energietransitie. Bouw voor ouderen, ook alternatieve woonvormen, waarbij ouderen samen kunnen wonen. Veiligheid op straat (geen overhangend groen, veilige voet- en fietspaden), Eenzaamheid, uitvoering van het 55plusplan, fietsenchaos bij het busstation Mijdrecht, de gesteldheid van de ventilatie op scholen, cultuur-en kunstsector (mede indiener van motie over besteding rijksgelden hiervoor).

Namens Fractie en Bestuur,

René Borst, 


Lees verder


Windmolens langs de grenzen van De Ronde Venen?

Het College van B & W De Ronde Venen heeft d.m.v een brief op 29 september 2020 aan de RES (regionale Energie Strategie) Noord Holland-Zuid hun zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de grens van onze gemeente.

Op 5 oktober 2020 is er in Provinciale Staten Noord Holland een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat samenklontering van zoekgebieden wordt voorkomen. Bovendien wordt hierin bepaald dat de zoekgebieden alleen in samenspraak met buurgemeenten tot stand moeten komen.

Vervolgens dienden SP en VVD van de gemeente Amsterdam op 10 februari 2021 een motie in bij hun gemeente, waarin zij ondermeer het aantal windmolens willen halveren en overige zoekgebieden onder meer Amstelscheg, Amstel III en omgeving, de Gaasperplas en Diemerscheg) willen schrappen.

Deze motie is helaas in de gemeenteraad van Amsterdam verworpen.

De Seniorenpartij vraagt het college van B & W welke gevolgen het verwerpen van deze motie van Amsterdam voor onze gemeente heeft en of deze verworpen motie de motie van de Provincie Noord Holland door Amsterdam wordt overruled.

Tevens vraagt de Seniorenpartij wat het college thans gaat doen om ervoor te zorgen dat er geen samen klontering van windmolens door Amsterdam aan de grens van De Ronde Venen plaatst vindt en willen hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd.


Lees verder