Overhangend groen blijft een probleem.

PERSBERICHT.

Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen.

Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal geven aan het verbeteren van het openbaar groen, de straten en de vaar-, wandel- en fietsroutes zijn er in de gemeente nog talloze plaatsen waar het overhangend groen het trottoir verspert.

Evenals in 2018 heeft de Seniorenpartij opnieuw deze problematiek onder de aandacht gebracht van het college.

Ondanks eerdere toezeggingen en de ambitie van het college wordt aan dit probleem, dat vooral voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn voor onveilige situaties zorgt niet of onvoldoende aangepakt.

Daarom heeft de Seniorenpartij opnieuw schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp in de hoop dat er nu een effectieve uitvoering en handhaving voor dit probleem zal plaatsvinden.


Lees verder

Lezing over Erfrechtplanning en Levenstestament

Persbericht.

Seniorenpartij DRV organiseert een lezing over het thema Erfrechtplanning en Levenstestament.

Op dinsdagavond 20 oktober a.s. organiseert de Seniorenpartij een lezing onder het motto Houd regie over uw leven’ , waarin onderwerpen ter sprake komen als Erfrechtplanning en Levenstestament. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk.

Het programma is als volgt:

19.00 uur ALV voor leden van de Seniorenpartij. (alleen toegankelijk voor leden)

20.00 uur: ( tevens toegankelijk voor niet leden) Korte samenvatting van de doelstelling en visie van de Seniorenpartij. We willen in gesprek gaan met inwoners die geïnteresseerd zijn in onze partij en onze doelstellingen. Wij zijn op zoek naar mensen die onze partij bestuurlijk en politiek willen ondersteunen op weg naar de verkiezingen in 2022.

20.15 uur: Lezing door Kelly Boermans over Erfrechtplanning en Levenstestament.

21.15 uur: afsluiting met een drankje en hapje.

De lezing is gratis toegankelijk en vindt plaats in dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10, 1396 JX Baambrugge. in Baambrugge.

Gezien de regelgeving rond het Coronavirus dient u zich vooraf aan te melden bij ons secretariaat. Dit kan via E-mail info@seniorenpartijdrv.nl of telefonisch onder nummer: 06-438 608 94


Lees verder


Vragen aan het college over extra renovatiekosten Haitsmaplein.

Geachte heer Kroon,

In de commissievergadering van RZ /PW van 15 september 2020 hebben wij u onderstaande vragen gesteld betreffende de werkzaamheden op het Haitsmaplein.  Op uw verzoek worden u deze vragen tevens schriftelijk gesteld.

De financiële positie van de gemeente ziet er niet rooskleurig uit. Met de extra uitgaven door de coronacrisis daar nog eens bovenop zal het moeilijk worden om de begroting sluitend te krijgen en dreigt een kaalslag in de kwaliteit van de voorzieningen. Onnodige uitgaven dienen dan ook vermeden te worden  Gezien deze financiële situatie is de Seniorenpartij De Ronde Venen blij dat de rehabilitatie van het Haitsmaplein toch doorgang heeft gevonden en wij geven de complimenten hiervoor. Het resultaat is tot dusver prachtig.

Ondanks deze complimenten heeft de Seniorenpartij toch wat vragen over de werkzaamheden:

  • Kunt u aangeven waarom er is gekozen om bij de 14 parkeerplaatsen naast de begraafplaats blauw geglazuurde klinkers te gebruiken die € 5,20/stuk meer kosten dan de verder op het plein toegepaste blauwe betonklinker van € 0.80/stuk

De blauwe lijn kost dus per parkeerplaats € 62,40 extra kosten voor deze 14 parkeerplaatsen

1056,93

  • Fase parkeerplaats winkelzijde (ca. 2100 m2)

Het is opgevallen dat de gebakken klinkers worden aangevoerd in pakketten speciaal gestapeld en gemixt voor

het leggen met een vacuümklem, terwijl de straatwerkzaamheden uitgevoerd worden met een

bestratingsmachine (Tiger-Stone).

Bij het bestraten met deze machine kunnen de stenen op de tas aangeleverd worden. De extra kosten voor het mixen en aanleveren voor verwerking met een vacuümklem zijn volgens opgave van de leverancier ca € 7 m2 2100m2 x€ 7 extra kosten = € 17.780

Daarnaast zijn de aangevoerde steenpakketten gemixt in 3 kleuren Roodpaars / Geel / Roodbruin)  Geconstateerd is dat ter plaatse uit deze pakketten handmatig de klinkers in de kleur Limousin (geel) verwijderd worden. Uit navraag bij de aannemer waarom deze stenen verwijderd worden wordt aangegeven:

Dit is in opdracht van de gemeente omdat de wethouder de gele steen niet mooi vindt “ Omdat de meng

verhouding van de gele steen volgens de leverancier 15% van de totale leverantie is, is dit dus ca 315 m2) 

Niet gebruikte gele klinkers: 315 m2 x 75 stuks/m2 x € 0.45/stuk = € 12.865

Extra benodigde klinkers: 315m2 x 75 stuks/m2 x € 0,38/stuk = € 10.862

Naast al deze extra materiaalkosten komen ook nog de meerwerkkosten voor de aannemersuren voor

uitsorteren van deze gele klinkers. Deze kosten zijn geraamd op 200 uur x 40 = € 8000

Al met al lijkt het dat er extra uitgaven zijn gedaan voor ca. € 50.000 incl. BTW wat in een tijd van besparing voorkomen had kunnen en moeten worden.

afsluitende vragen:

  • Is het waar dat in opdracht van de wethouder de gele klinkers niet verwerkt worden
  • Wat gebeurt er met deze gele klinkers die nu niet gebruikt worden.
  • Wordt er nog een duidelijke markering aangebracht om de parkeervakken te markeren
  • Waarom zijn er verschillende drempels aangebracht. (winkelzijde steil / waterzijde flauw
  • Wat voor meubilair komt er op het plein en wat zijn de geraamde kosten hiervoor.
  • Kunt u inzicht geven in de directieraming, de aanneemsom en de afrekening van deze werkzaamheden.

Lees verder

Persbericht: Oversteekplaatsen in De Ronde Venen

De Seniorenpartij vraagt wederom aandacht voor onveilige voetgangersoversteekplaatsen.

De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan college van B & W over de slechte communicatie met de inwoners van Vinkeveen over onveilige voetgangersoversteekplaatsen.

Ondanks eerdere toezeggingen aan zowel de Seniorenpartij als aan aanbieders van een petitie uit Vinkeveen betreffende veiligheid van oversteekplaatsen, is er tot nu niet gereageerd op vragen hierover.

De Seniorenpartij dringt aan op transparantie en een spoedige aanvang van de benodigde maatregelen zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de oversteekplaatsen maximale veiligheid bieden aan de gebruikers hiervan.

De Seniorenpartij heeft de wethouder in verschillende informatierondes gevraagd extra aandacht te besteden aan de zichtbaarheid op en om de voetgangersoversteekplaatsen in onze gemeente.

Specifiek is door de Seniorenpartij aan de wethouder verzocht een inventarisatie van alle in de gemeente aanwezige voetgangersoversteekplaatsen uit te laten voeren. Tevens is gevraagd mogelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van de voetgangers te maximaliseren en ons van de uitkomst hiervan op de hoogte stellen. De wethouder heeft dit toegezegd.

In de kern Mijdrecht heeft dit geresulteerd in aanvullende veiligheidsmaatregelen op zowel de oversteekplaats Hofland als Rondweg.

Zoals in de nieuwe Meerbode van 5 augustus is vermeld blijkt dat in november 2019 ook de inwoners van Vinkeveen hebben aangegeven dat de voetgangers oversteekplaatsen onveilig zijn. Zij hebben de wethouder hierover zelfs een petitie aangeboden. Ook toen heeft de wethouder toegezegd dat de door hen aangedragen knelpunten meegenomen worden in het onderzoek.

Seniorenpartij wacht nog steeds op de resultaten van dit onderzoek.


Lees verder

Persbericht: Luchtkwaliteit scholen, verzorgings- en verpleeghuizen

Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen aan college over luchtkwaliteit scholen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in De Ronde Venen.

Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar weer van start en gaan alle leerlingen weer naar school. De Seniorenpartij maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in scholen en vraagt zich af hoe scholen zich hebben voorbereid om besmetting van het Covid 19 virus te voorkomen.

Voor wat betreft ventilatie dienen scholen zich te houden aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is echter een algemene term waarbij o.a. de luchtkwaliteit geregeld wordt via een ventilatiesysteem en waar openbare gebouwen aan moeten voldoen.

VO raad zegt geen zicht te hebben of scholen voldoen aan het bouwbesluit en gaat dit nu onderzoeken Het bouwbesluit uit 2011 geeft echter geen richtlijnen om bescherming te bieden tegen een virus als Covid 19 dat zich door de lucht verspreid.

Er is in de media veel aandacht over aerosolen die in klaslokalen en andere ruimtes tot besmetting kunnen leiden. Op scholen zitten leerlingen en docenten dicht bij elkaar en in de gangen kan er nauwelijks afstand worden gehouden.

De Seniorenpartij wil van het college weten of scholen in De Ronde Venen aan het bouwbesluit voldoen en goed voorbereid zijn op de start van het nieuwe schoolseizoen, met betrekking tot de richtlijnen betreffende ventilatie in de scholen.

Tevens maakt de Seniorenpartij zich zorgen over de luchtkwaliteit in de verzorgingshuizen en verpleeghuizen in De Ronde Venen. Tijdens de langdurige hitte zijn er klachten binnengekomen van bewoners dat de temperatuur binnen verschillende huizen zo hoog opliep dat ouderen, maar ook gehandicapten daar lichamelijke problemen door kregen.

De Seniorenpartij wil van het college weten of zij op de hoogte zijn van de klachten. Daarbij wil de Seniorenpartij ook weten of verzorgings-en verpleeghuizen voldoen aan het eerder genoemde bouwbesluit met betrekking tot ventilatie.


Lees verder

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens.

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens.

De Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee wil zij voorop lopen in de regio. Tijdens de behandeling in de laatste raadsvergadering van 1 en 2 juli jl. voor het zomerreces werd ‘’het Beleid voorwaarden zonnevelden en windmolens’’ behandeld. In dit beleid geeft het college aan dat het beoogde effect van dit plan is duurzame energieopwekking. Dit wil men realiseren op een manier die gedragen wordt door inwoners en landschappelijke natuur en cultuurhistorische kwaliteiten beschermt.

Het college geeft hierin terecht aan dat zonnevelden en windmolens impact hebben op de natuur en cultuurhistorische kwaliteiten, daarom worden er voorwaarden over ruimtelijke inpassing in het landschap, behoud van bodemkwaliteit en compensatie van natuurschade vastgesteld.

Tegelijkertijd wordt in de beleidsvoorwaarden aangegeven dat het plaatsen van windmolens en zonnevelden in natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap zeker niet heilig is.

In deze beleidsnota gaat het alleen over de voorwaarden voor windmolens en zonnevelden voor het opwekken van zonne- en windenergie. Ook staat er expliciet: dat doen we niet langer met aardgas!

Aardgas is op zich de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof en makkelijk te exploiteren. Dat is niet de reden dat we nu á la minute van het gas af moeten, maar dat komt door de afspraken van de overheid die in Groningen zijn gemaakt. In de omringende landen wordt juist het gebruik van aardgas gestimuleerd.

De Seniorenpartij neemt het college kwalijk dat zij zich alleen focust op wind- en zonne-energie. Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van windenergie op zee in combinatie met waterstof.

De Seniorenpartij heeft tijdens de commissievergadering al gewezen op de plannen van Shell, Gasunie en Groningen Seaports, om een groot windmolenpark in zee boven Groningen te bouwen. Deze energie wordt daarna op het land omgezet in waterstof, in een van de grootste waterstoffabrieken van Europa. Deze waterstof kan dan na aanpassing van het bestaande leidingnet van de Gasunie getransporteerd worden door het hele land. Daarmee kan in principe heel Nederland van schone energie worden voorzien. Wij vinden het van groot belang dat de infrastructuur van gasleidingen om die reden blijft bestaan.

Dit zijn ontwikkelingen waarbinnen het college niet over wordt gesproken.

Straks staan er in ons prachtige cultuurlandschap enorme windmolens en grote zonnevelden, terwijl dit wellicht, zeker in deze mate totaal overbodig blijkt te zijn.

Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan is de zgn. ‘schone biomassafabrieken’. Een enorme inschattingsfout van de overheid.

De Europese koepelorganisatie voor wetenschappers EASAC waarschuwt al geruime tijd dat bij verbranding van hout meer CO2 vrijkomt dan bij de verbranding van kolen en gas. Er worden hele bossen gekapt om zgn. schone energie te verkrijgen. En uiteindelijk omdat de subsidiestroom dit mogelijk maakt.

De Seniorenpartij maakt zich grote zorgen over de voorgestelde beleidsregels, die aangeven dat er allerlei wetten en regels aanpast gaan worden om de windmolens en zonnevelden toch daar te krijgen waar het college ze wil hebben.

Wij zijn bang dat hier sprake is van een tunnelvisie op het gebied van zonnevelden en windmolens en dat het college niet openstaat voor de veel minder ingrijpende manieren van duurzame energievoorziening.

De Seniorenpartij wil ook dat onze gemeente klimaatneutraal wordt. Juist in het belang voor onze kinderen en kleinkinderen willen wij dat er een weloverwogen besluit wordt genomen en dat ons prachtige cultuurlandschap niet volgebouwd wordt met grote windmolens die achteraf wellicht niet nodig blijken te zijn.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de Seniorenpartij dan ook tegen dit voorstel gestemd.


Lees verder


Seniorenpartij dient amendement in vanwege schrappen 55 plus plan.

Persbericht.

Seniorenpartij De Ronde Venen dient amendement in omtrent het schrappen van het Actieplan 55+ uit de 1e Bestuursrapportage 2020.

Na de verkiezingen in 2018 hebben de toenmalige coalitiepartners CDA, D66, VVD en Seniorenpartij DRV in een coalitieakkoord afgesproken dat er voor kwetsbare groepen in onze samenleving een beleidsplan gemaakt zou worden. Een Ouderenbeleidsplan en een Jeugdbeleidsplan.

Na het uittreden van de Seniorenpartij uit het college vorig jaar september zijn de andere coalitiepartners verder gegaan, zonder de afspraken in het coalitieakkoord te wijzigen. De portefeuille Ouderen is terecht gekomen bij wethouder Schuurs (VVD).

Tot grote verbazing van de Seniorenpartij is het 55 plusplan/ Ouderenbeleidsplan geschrapt uit de 1e Bestuursrapportage 2020. Het plan was in september 2019 grotendeels afgerond en is in juni 2019 in de commissie behandeld.

Voor de uitvoering van dit plan was er al geld gereserveerd in de begroting van 2019.

Voor de ontwikkeling van dit plan is gesproken met de maatschappelijke partners en daarna is een uitgebreide inventarisatie gemaakt wat er voor ouderen van 55 plus nodig is binnen onze gemeente. Van daaruit is een Actieplan 55 plus opgesteld.

De huidige wethouder wil delen van dit plan opnemen in bestaande beleidsplannen. Daar kan de Seniorenpartij zich in vinden, maar het overzicht van wat wel of niet wordt uitgevoerd verdwijnt daarmee en doet geen recht aan de specifieke behoeften van onze senioren.

Om deze reden dient de Seniorenpartij DRV tijdens de Raadsvergadering van 1 en 2 juli a.s. een Amendement in met de oproep aan het college dit onderhavige plan alsnog ter uitvoering op te nemen.


Lees verder

Persbericht AD Groene hart

Bron:  AD Woerden – 18.04.2020
Onderzoek: geen lood in waterleiding
Alle schoolgebouwen en panden in De Ronde Venen waarin kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest, hoeven niet te vrezen voor nare gevolgen van loden waterleidingen. Na een grondige inspectie van al het gemeentelijk vastgoed blijkt dat er nergens lood is gebruikt. Looddeeltjes kunnen in het drinkwater terechtkomen en dat is ongezond.
De Seniorenpartij had gevraagd om een onderzoek naar de aanwezigheid van lood in panden die tussen 1970 en 1980 zijn gebouwd. Ook in gymzalen zijn deze niet aangetroffen.

Lees verder

Vragen over Corona virus in De Ronde Venen

PERSBERICHT.
Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over de situatie rondom
verzorgings- en verpleeghuizen en de Thuiszorg.
In het hele land zijn uitbraken van het Covid-19 virus in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Seniorenpartij De Ronde Venen maakt zich zorgen over de situatie in de verpleeg- en
verzorgingshuizen in onze gemeente. Dinsdag 14 april jl. heeft de partij vragen gesteld aan het college
van burgemeester en wethouders i.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
Zij willen weten of het verzorgend- en verplegend personeel kan beschikken over voldoende
beschermend materiaal. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen zij weten wat het college hieraan
heeft gedaan om dit te verbeteren.
Bovendien willen zij weten of het verzorgend- en verplegend personeel getest is en hoeveel
personeel ziek thuis zit en of er dan nog wel voldoende personeel is om de bewoners te verzorgen?
Ook willen zij een overzicht hebben van het aantal besmette inwoners in verpleeg- en
verzorgingshuizen en hoeveel mensen daar inmiddels aan het virus zijn overleden.
Gezien de grote problemen binnen de Thuiszorg wil de Seniorenpartij weten of het college op de
hoogte is van deze problemen en of zij contact hebben gehad met de Thuiszorgorganisaties en of
deze problemen op korte termijn kunnen worden opgelost.
Door hiervoor aandacht te vragen hoopt de Seniorenpartij dat de situatie in de verzorgings- en
verpleeghuizen en de Thuiszorg aanzienlijk zal verbeteren. Bovendien willen zij dat het verplegend-
en verzorgend personeel en de mensen werkzaam in de Thuiszorg, zo snel mogelijk kunnen
beschikken over beschermend materiaal dat hard nodig is om het werk veilig te kunnen uitvoeren dit
om verdere besmettingen te voorkomen.

Lees verder

Hart onder de riem tijdens het coronavirus.

Beste leden,

Wij willen u door middel van deze mail even een hart onder de riem steken.

Het is een nare periode, waarbij angst rondwaart voor een onzichtbaar virus.

Vooral voor u, ouderen is dit heel vervelend. Geen bezoek, geen knuffeltjes van kinderen en kleinkinderen.

Wij willen u heel veel sterkte wensen in deze periode.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben, Timpaan de Baat (www.tympaan-debaat.nl) heeft op hun site een speciale Corona hulp button gemaakt in het rood. Op vragen van ons bij de gemeente hebben zij dit heel voortvarend opgepakt. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen (06-43860894).

We wensen u het allerbeste en veel sterkte.

Houd vol en blijf gezond!

Namens de fractie en bestuur van de Seniorenpartij De Ronde Venen.

Marja Becker, fractievoorzitter

René Borst, interim voorzitter


Lees verder