Algemene Beschouwingen 2021 (volledige tekst)

Algemene Beschouwingen van Seniorenpartij DRV.

De Corona pandemie heeft flink toegeslagen onder de inwoners van DRV, met name onder de ouderen. Alleen al in onze gemeente zijn er 35 doden te betreuren.

Gelukkig breken nu eindelijk betere tijden aan. Er wordt volop gevaccineerd. En we krijgen daardoor langzamerhand weer onze vrijheden terug. Dat het allemaal zo lang duurde heeft vooral te maken met het feit, dat veel mensen zich niet aan de corona-maatregelen hielden.

Wat ons nog het meest heeft getroffen, is het dedain en denigrerende manier waarop sommige groepen in de samenleving over ouderen spraken. En dat waren tot onze verbazing hoog opgeleide mensen. Ouderen en kwetsbaren moesten maar worden afgezonderd van de maatschappij, sommigen durfden zelfs het woord dor hout in de mond te nemen. Totaal respectloos, als je bedenkt dat die ouderen ervoor gezorgd hebben dat onze jongeren nu in welvaart leven. Welvaart die deze ouderen niet in hun jeugd hebben gekend.

Zelf ben ik een naoorlogs kind en heb van nabij de relatieve armoede na de oorlog meegemaakt. Mijn ouders hadden zoveel in de oorlog meegemaakt, dat ze daar behoorlijke trauma’s van hadden opgelopen. Helaas was er toen geen hulp voor hen. Bovendien waren zij natuurlijk niet de enigen met problemen.

En nu tijdens deze corona pandemie, waren deze mensen opeens niets meer waard. Toch al oud en afgeschreven door een groep mensen die alleen maar dachten aan eigen belang. Individualisme en egoïsme ten top.

Jongeren van nu leven zoals gezegd in welvaart. Zij hebben nu met een situatie te maken gekregen, die niet maakbaar is en flexibiliteit en geduld vraagt. Zij hebben moeten leren om te gaan met tegenslagen. Daar word je door gevormd en kan echt geen kwaad voor je ontwikkeling.

Wel nu over de kadernota.

Dit is de laatste Kadernota van dit college en het staat bol van de bezuinigingen. Vooral in het Sociaal Domein. Goede voornemens die in het coalitieakkoord worden beschreven, worden nu weer teruggedraaid.

De tekst vanuit het coalitieakkoord wordt cursief gedrukt.

Op de 1e pagina staat Inclusiviteit. In de commissievergadering over de Kadernota hebben we kunnen vernemen, dat dit geen speerpunt meer is voor dit college. Juist een onderwerp dat voor de LHBTI groep van groot belang is om begrip en acceptatie te bewerkstelligen.

(Sociale) veiligheid is de basis voor een bloeiende gemeenschap waar wordt omgezien naar elkaar en waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Er is daarbij speciale aandacht voor de (groeiende groep) ouderen.

Dat heeft zich vertaald in bezuiniging in o.m. de huishoudelijke hulp.

Ook willen we de grens minder scherp trekken tussen coalitie en oppositie. Dat is de reden waarom dit coalitieakkoord alleen hoofdlijnen bevat.

Bij voortduring worden voorstellen/moties/amendementen weggestemd door de coalitiepartijen. Voorstellen worden niet eens serieus genomen. Goede argumenten om bepaalde zaken anders of helemaal niet uit te voeren, worden terzijde geschoven. De kloof tussen coalitie en oppositie is nog nooit zo groot geweest.

De jongeren en de ouderen vormen echter groepen waar we, dwars door de thema’s heen, integraal en specifiek aandacht voor willen hebben. Deze groepen hebben vaker te maken met een combinatie van uitdagingen en extra hulp nodig om vanuit eigen kracht naar oplossingen te zoeken. Zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid worden daarom specifiek bij een wethouder belegd.

Dat Jeugdbeleidsplan is er inderdaad gekomen, maar het 55 plusplan voor ouderen vond men uiteindelijk niet nodig en is in een la verdwenen. Ook het CDA vond het niet nodig, ‘er wordt al zo veel voor ouderen gedaan’!

Een laagdrempelige toegang, het principe van één plan-één regisseur, een sterk sociaal team, de gemeente die de regierol pakt in samenwerking met partners en vroeg signalering dragen bij aan het goed en snel aanpakken van problemen. Daarmee worden complexere (en daarmee ook duurdere) problemen voorkomen.

Eén van de goede plannen die nog steeds niet op orde zijn. Het kernteam is onderbemand en het voorstel is dat zij worden aangevuld met mensen uit het maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk komt dan te vervallen. Een zeer slechte ontwikkeling die niet bijdraagt aan het goed en snel aanpakken van problemen. Bezuinigingen die de problematiek alleen maar erger maken.

Eenzaamheid is een probleem dat veel mensen treft en een negatieve impact heeft op hun welzijn. Daar besteden we de komende tijd extra aandacht aan. Buurtkamers en buurthuizen bieden inwoners een plek voor ontmoeting

Eenzaamheid is een van de onderwerpen die bij de Seniorenpartij hoog in het vaandel staat. Samen met de Stichting Een tegen eenzaamheid hebben wij daar in 2018 een start aan gegeven, door een congres over dit onderwerp te organiseren. Het was ook een van de onderwerpen in het 55plusplan. Tympaan de Baat pakt dit onderwerp nu gelukkig weer op.

Als gemeente zijn wij erg blij met het goede werk dat een organisatie als de Voedselbank doet. In samenwerking met hen willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Voedselbank niet meer nodig hebben. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede doorverwijzing naar hulp of door proactief informatie aan te bieden over bijvoorbeeld vacatures.

Door de Coronacrisis moeten er helaas steeds meer mensen gebruik maken van de Voedselbank. Wij zullen instemmen met een motie van PvdA/GroenLinks om de voedselbank onnodig te maken en de gemeente activeren om er voor te zorgen, dat onze inwoners straks de voedselbank niet meer nodig hebben.

We willen een gemeente zijn met een passend woningaanbod voor alle groepen. Senioren en jongeren hebben daarbij onze specifieke aandacht. Voor het bouwen van nieuwe woningen zetten wij zo veel mogelijk in op kleinschalige projecten in de dorpen. Ook staan wij open voor creatieve suggesties op het gebied van alternatieve woonvormen en het splitsen van woningen.

4800 woningen zouden er gebouwd gaan worden! Veel ambitie, waar nog niet zo veel van terecht is gekomen. Bouwen voor jongeren en ouderen? Starterswoningen zijn veel te duur voor onze jongeren, die noodgedwongen naar andere gemeenten verhuizen. Bouwen voor ouderen. Er komt nu een appartementencomplex in Mijdrecht. Niet specifiek voor ouderen. Seniorenpartij heeft een motie ingediend om nieuwe woonvormen voor ouderen te integreren in de nieuwe woonplannen. Veel ouderen willen samen met andere leeftijdsgenoten graag samenwonen in bv. een klein appartementencomplex, of in de vorm van een hofje. Deze motie is door de coalitie van CDA, VVD en D66 weggestemd! Ook voor de mogelijke bouw van starters appartementen achter het zwembad in Mijdrecht lijken onmogelijkheden de boventoon te voeren in plaats van het zoeken naar mogelijkheden.

De opgave op het gebied van duurzaamheid is een van de grootste waar we voor staan. Wij pakken de plannen zoals vastgelegd in het Spoorboek Klimaatneutraal 2040 ambitieus op. Ten aanzien van elektriciteit zetten we vol in op zonne-energie en starten een maatschappelijke discussie ten aanzien van windenergie. Het transitieplan warmte vormt de grootste uitdaging. De plannen hiervoor worden uitgewerkt. Nieuwe huizen worden zoveel mogelijk gebouwd als ‘0 op de meter’ woningen, of zijn in ieder geval gasloos. We maken gebruik van (landelijke) regelingen om acties versneld uit te voeren.

Onze gemeente heeft zich met name door de D66 wethouder met veel enthousiasme op dit plan geworpen, maar door haar enthousiasme verloor ze de uitvoerbaarheid en de weerbarstigheid van dit onderwerp uit het oog. Participatie zou een belangrijk punt in dit plan zijn. Daar is te weinig mee gedaan. Een klein groepje belangstellende inwoners hebben plannen gemaakt voor de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. Terwijl een groot deel van de inwoners vooral windmolens helemaal niet zien zitten.

De Seniorenpartij heeft meerdere malen tijdens de behandeling van dit onderwerp ingebracht dat er ipv windmolens ook alternatieve vormen van duurzame energie gebruikt kunnen worden. Innovaties volgen elkaar op en zien er heel hoopgevend uit. Met name de ontwikkelingen op het gebied van waterstof, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van kernenergie zijn vooruitstrevend. Kleine kerncentrales kunnen binnen enkele jaren worden gebouwd, evenals waterstoffabrieken. Behalve de interesse voor kernenergie blijft het college vooral star vasthouden aan zonnevelden en windmolens.

Kwaliteit in de woonomgeving heeft niet alleen te maken met natuur en cultuurhistorie. Inwoners willen graag wonen in een verzorgde buurt. Wij investeren daarom in het verbeteren van (het onderhoud van) het openbaar groen en straten.

Er is bezuinigd op cultuur en kunst en op maatschappelijke instellingen, waaronder de bibliotheek. Wij zijn daarom mede indiener van een amendement om de taakstelling van € 65.000 op de bibliotheek te laten vervallen. De bibliotheek is allang niet meer alleen een plaats waar je boeken kunt lenen, maar ook een ontmoetingsplek en een plek voor educatie en kunst en cultuur. Iedere kern verdient een bibliotheek!

Ook de mooie plannen om het groenonderhoud en onderhoud van straten en fietspaden te verbeteren komt niet van de grond, door het terugdraaien van deze plannen door bezuinigingen. De Seniorenpartij heeft talloze schriftelijke vragen gesteld over onderhoud van paden, overhangend groen, slechte fietspaden enz. en ondanks diverse toezeggingen voor verbetering blijft daadwerkelijke actie vaak uit.

Over doorvaart De Heul is een haalbaarheidsonderzoek verschenen. Wij zien dit als een kansrijk project en doen een voorstel aan de raad.

Ook rond dit plan is het behoorlijk stil.

Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan dit jaar biedt kans om prioriteiten te bepalen om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

De zichtbare aanwezigheid van de wijkagent.

Ook op het gebied van handhaving moet er nog veel gebeuren. Gelukkig komt er een BOA bij, maar er moet niet alleen op de ‘gewone, dagelijkse overtredingen’ gehandhaafd worden om het veiligheidsgevoel op straat te verbeteren. Het rechtsgevoel bij inwoners wordt danig aangetast door illegale praktijken in het buitengebied. Hiervoor hebben wij diverse keren aandacht gevraagd.

Inwoners kunnen rekenen op vriendelijke, snelle en ter zake doende beantwoording van hun vragen en verzoeken. Zonder de traditionele communicatievormen uit het oog te verliezen (telefonisch, schriftelijk of een bezoek aan het gemeentehuis), zetten we steeds meer in op verbetering en uitbreiding van onze digitale dienstverlening.

Ook nu weer wordt er nadruk gelegd in de Kadernota op digitale dienstverlening. Wij blijven aandacht vragen voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en op de traditionele vorm van communicatie gebruik moeten kunnen maken.

Bovenstaande punten zijn items die in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Natuurlijk zijn er wel degelijk vorderingen gemaakt met een aantal zaken, maar de bovenstaande zaken zijn niet of niet voldoende aangepakt en daar maakt de Seniorenpartij zich grote zorgen over.

Marja Becker,

Fractievoorzitter Seniorenpartij De Ronde Venen.


Lees verder

Vragen aan College m.b.t. Laadpalen aan Turkoois in Mijdrecht

Momenteel worden op meerdere plaatsen in onze gemeente elektrische laadpalen geplaatst.

Uit diverse reacties in de lokale krant (Nieuwe Meerbode van 12 mei jl.) blijkt dat – ondanks de hiervoor gehouden informatieavonden en gepubliceerde artikelen – deze plaatsing bij omwonenden toch onverwachts en om diverse redenen ongewenst is. Dit leid tot verontwaardigde reacties, mede omdat blijkt dat de betreffende ambtenaar niet open staat voor klachten over deze plaatsing.

In uw brief van 12 mei 2021 (21.0004250) geeft u aan dat u zelf gemerkt heeft dat deze communicatie onvoldoende is geweest en geeft daarom aanvullende informatie.

Het in uw brief genoemde argument dat door de mogelijk toekomstige uitbreiding van elektrische autos de totale parkeerdruk niet toeneemt is voor de omwonenden natuurlijk een slecht argument. Een bezitter van een elektrische auto zal deels parkeren/opladen bij een laadpaal en gezien het verbod om nadien te blijven staan deels parkeren bij de eigen woning als opladen niet noodzakelijk is. Hij heeft dus meerdere plaatsen in gebruik.

Door de aanwezigheid van laadpalen wordt voor de omwonende in het bezit van een brandstof aangedreven auto echter voortdurend een of meerdere parkeerplaatsen onttrokken. Daarbij is het natuurlijk niet vanzelfsprekend dat deze bewoner ook in de toekomst de middelen heeft een elektrische auto aan te kopen.

Tevens blijkt dat de uitspraken van de gemeente dat er in eerste instantie 1 laadpaal geplaatst wordt en bij gebruik van meer dan 3x /dag een uitbreiding plaats vind is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het blijkt dat er nu steeds 2 laadpalen met meerdere oplaadmogelijkheden gelijke tijd geplaatst worden.

De seniorenpartij heeft hierover de volgende vragen:

  • In hoeverre is het waar dat de locatie van laadpalen bepaald is zonder ambtelijke kennis van de betreffende wijk en zonder inzicht in een reeds bestaand parkeerplaats tekort.
  • Waarom worden klagende inwoners doorgestuurd naar de Staatscourant in plaats van een gemeentelijke reactie op hun bezwaren.
  • Hoe en waar gaat u de gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen compenseren zodat het lokale parkeertekort niet nog groter wordt.
  • Bent u bereid om vanaf nu alleen palen te plaatsen op aanvraag van omwonenden.
  • Hoe gaat u de communicatie met de omwonenden verbeteren voor deze en nieuwe werkzaamheden.

 

 

 


Lees verder

Alternatieve woonvormen voor ouderen.

Verklaring indienen motie ‘Alternatieve woonvormen voor ouderen’

Het Rijk heeft de Participatiewet ingevoerd, waarbij o.m het doel is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten. Veel verzorgingshuizen zijn daardoor verdwenen.

Er zijn echter veel ouderen in Nederland die de behoefte hebben om samen met andere ouderen te wonen en samen oud te worden.

Dat kunnen particuliere projecten zijn bv. een klein appartementencomplex, waar men gezamenlijk zorg kan inkopen (in Uithoorn, Bilderdijkhof). Waarbij men een eigen appartement heeft, maar wel met een gezamenlijke ruimte, waar men activiteiten kan organiseren. Deze senioren wonen geheel zelfstandig, maar in dit concept is opgenomen, dat men oog voor elkaar heeft, zodat niemand eenzaam hoeft te zijn. Dit project betreft huurappartementen, maar zulke projecten kunnen ook gerealiseerd worden met koopappartementen.

Het Rijk heeft voor zulke initiatieven een stimuleringsregeling voor zorg en wonen in het leven geroepen.

Maar er zijn ook ouderen, die in een hofje bij elkaar willen wonen. Zoals in Nieuwkoop, waar de woningbouw coöperatie kleine seniorenwoningen in de vorm van een hofje heeft gebouwd.

Zo is er in Woerden al een Thuishuis, waar alleenstaande ouderen een eigen appartementje hebben en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Hierbij is het de bedoeling om vooral eenzaamheid tegen te gaan, door allerlei activiteiten samen te doen.

In onze gemeente is een groep ouderen, COP Abcouderen, die ook plannen hebben om gezamenlijk een woonproject te starten. Deze mensen zijn al jaren in gesprek met het gemeentebestuur om dit van de grond te krijgen, zonder succes.

Welke woonvormen zijn er nu in onze gemeente? Voor zover wij weten geen enkele. Er worden wel seniorenappartementen gebouwd in samenwerking met Groenwest ( in Mijdrecht) maar eigen initiatieven zijn niet van de grond gekomen.

In Woerden hebben een paar politieke partijen een plan ingediend, waar senioren zelfstandig komen te wonen, maar niet alleen (Snellerpoort).

Als dit plan doorgaat komen daar alleenstaande senioren te wonen, die een eigen ruimte krijgen en een gezamenlijk gebruiksruimte voor activiteiten.

Zo zijn er talloze voorbeelden van initiatieven, in diverse vormen om ouderen samen te laten wonen. Het grote probleem is, dat er bij ons gemeentebestuur geen interesse voor is.

Middels deze motie wilden wij deze initiatieven mogelijk maken.

Het mocht echter niet zo zijn. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 in De Ronde Venen voelden daar niets voor.

 

 

 

 


Lees verder

Motie nieuwe woonvormen voor ouderen.

PERSBERICHT

Seniorenpartij DRV wil bij ieder bouwproject ook woonvormen voor ouderen.

Bij de invoering van de Participatiewet in 2015, WMO en Jeugdwet, heeft het Rijk besloten dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten.

Door deze nieuwe wetgeving zijn er veel verzorgingshuizen wegbezuinigd.

Veel ouderen hebben er echter wel behoefte aan om in een bepaalde woonvorm gezamenlijk oud te worden. Dat kunnen wooncomplexen zijn waar zorg nodig is, maar ook particuliere initiatieven van ouderen die hun huis verkopen en samen een nieuwe woonvorm kiezen. Voorbeelden hiervoor zijn: een appartementencomplex, een hofje, groepshuis, meegroeiwoningen, meergeneratiehuizen, of een Thuishuis.

50% van onze inwoners heeft een leeftijd boven de 50 jaar. In de nabije toekomst zal er daarom nog veel meer behoefte aan woonvormen voor ouderen zijn. Het Rijk heeft voor zulke initiatieven een stimuleringsregeling voor zorg en wonen in het leven geroepen.

De Seniorenpartij heeft daarom een motie ingediend om bij elk woonproject, te beginnen bij de plannen voor woningbouw voor het terrein van ‘de Meijert’ dergelijke woonvormen mee te nemen en met ouderen/ouderenbelangen organisaties hierover in gesprek te gaan.

De Seniorenpartij heeft de motie gezamenlijk ingediend met RVB en PvdA/GroenLinks. Maandagavond wordt over de motie gestemd, maar de wethouder heeft al toegezegd dat hij de motie wil overnemen.

Dit initiatief zal er op den duur ook voor zorgen, dat er een betere doorstroming zal plaatsvinden, zodat er huizen vrij komen voor starters.


Lees verder

Nieuwsbrief voorjaar 2021

April 2021

Nieuwsbrief Seniorenpartij De Ronde Venen.

Middels deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van actuele zaken.

Corona pandemie:

De corona pandemie houdt ons al meer dan een jaar bezig. Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd waardoor het virus minder grip op ons krijgt. Het vaccinatietempo in ons land wordt telkens op de proef gesteld door enerzijds de trage levering en anderzijds de problemen rond de enkele ernstige complicaties.

Wij hopen in ieder geval dat velen van onze leden inmiddels zijn gevaccineerd. Uw voorzitter is volgende week woensdag aan de beurt!

Gemeente raadsverkiezingen:

Maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De komende tijd staan er veel ingrijpende voorstellen op de agenda.

Energietransitie:

Eén van die grote taken voor de gemeente is de ‘Energietransitie’, dat wil zeggen dat onze gemeente energie neutraal moeten zijn in 2050. De Rijksoverheid, dus ook de Provincie zet voornamelijk in op zon en wind. Dit betekent dat we de benodigde energie (warmte en elektriciteit) moeten halen uit deze bronnen, zonnevelden en windmolens.

Het standpunt van de Seniorenpartij is, dat wij het klimaatprobleem wel degelijk onderschrijven, maar niet alleen willen inzetten op zon en wind, maar ook op nieuwe technieken, zoals waterstof en aardwarmte.

Wij willen geen kostbaar landbouw- en natuurgrond laten vervallen en bovendien ontstaat er landschapsvervuiling door uitzicht op hoge windmolens (variërend van 160 tot 240 m) om maar niet spreken van slagschaduw en lawaai van de wind op de wieken.

Uit verschillende onderbouwde berekeningen blijkt dat woningen die ouder zijn 20 jaar niet geschikt zijn voor het afsluiten van aardgas. Dit komt doordat deze woningen nauwelijks voorzien zijn van een degelijke isolatie, hierdoor gaat er veel warmte verloren.

Als alternatief zouden de daken van bedrijfsgebouwen gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen en voor windmolens plaatsing op windmolenparken op de Noordzee. Daarover heeft de Seniorenpartij een motie mede ingediend met RVB. Zelfs de coalitiepartijen hebben hier voor gestemd! Het doel van deze motie is om te onderzoeken of er als gemeente of als RES (de regio waarin wij zitten voor de energietransitie) kunnen participeren in windmolens op zee.

De opgewekte stroom van de windmolens in zee kan omgezet worden in Waterstof (er is momenteel een fabriek in aanbouw in de Eemshaven in Delfzijl voor de omzetting van elektriciteit in waterstof) Als alternatief voor de infrastructuur van het waterstof kunnen na aanpassing, de bestaande gaspijpleidingen gebruikt worden waar nu nauwelijks gas vanuit Groningen naar de rest van het land wordt getransporteerd.

De opslag van de voorraad waterstof vindt plaats in ondergrondse bunkers die ontstaan zijn uit gaswinning.

Op deze manier kunnen we duurzame energie opwekken zonder dat het landschap wordt aangetast door uitzicht op parken met zonnevelden en windmolens.

Centrumplan Vinkeveen:

Het college van B&W heeft een voorstel gedaan om de ontsluiting van het woon-werkverkeer in het centrum van Vinkeveen aan te passen.

Er is gezocht naar een dure variant die volgens onze partij veel emotie los maakt bij inwoners en onnodig veel geld kost, zo willen ze wegen ombouwen naar een één richting verkeer, een aantal woningen onteigenen en een andere aansluiting op de N201.

Een goedkoper alternatief is om een ontsluiting te maken door de Bonkestekersweg door te trekken, weliswaar door een stukje natuurgebied, en middels een rotonde aan te laten sluiten op de N201.

De wijken Zuiderwaard, Westerheul en Vinkenveld kunnen dan gebruik maken de nieuwe ontsluiting. Het centrum wordt hierdoor minder belast en hoeft daardoor niet aangepast te worden.

Deze optie is echter door de Provincie afgewezen, omdat het aan de rand van het nieuwe natuurgebied ligt, de Maricken. Overigens is daar door het college weinig energie in gestoken om dit bij de provincie te verkopen.

Bouw stationslocatie Mijdrecht:

Vorige maand is een start gemaakt met het bouwrijp maken van de stationslocatie aan de rondweg in Mijdrecht.

Ze zijn begonnen met de kap van bomen op dit complex. De gemeente had aangegeven dat alle bomen gerooid moesten worden behalve de 36 die langs de Rondweg staan.

De aannemer is voortvarend te werk gegaan en heeft alle bomen gekapt. De gemeente heeft de aannemer verzocht om weer 36 bomen van gelijke grootte op koste van dit bedrijf terug te planten.

Wordt vervolgd.

Voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen.

Zo zoeken wij ondermeer kandidaten die bereid zijn om op de kieslijst te komen staan en in overleg plaats willen nemen in de raad.

Functie: Raadslid en fractie assistenten.

Ervaring is niet per se noodzakelijk, wij zorgen voor een goede voorbereiding en diverse cursussen vanuit de gemeente.

Mocht u zelf geen belangstelling hebben, maar kent u iemand uit uw omgeving die daarvoor geschikt zou zijn, vraag deze persoon alstublieft om zich bij ons te melden.

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar actieve leden die met ons mee willen denken.

Dit geldt ook voor het zoeken naar nieuwe leden.

Hoop dat u vanuit uw omgeving mensen kent die geïnteresseerd zijn in onze partij en mogelijk lid willen worden. Het gaat nu allemaal heel snel, dus wij hopen op uw inzet!

De fractie bestaat uit:

Fractievoorzitter: Marja Becker (ABZ + financiën)

Fons Luijben: Ruimtelijke Ordening en publieke werken

Fractie assistent: Jan Geijtenbeek (o.a. bouwcommissie nieuw gemeentehuis en publieke werken)

Items waar wij de afgelopen tijd ondermeer aandacht voor hebben gevraagd, of schriftelijke vragen over hebben gesteld:

Gebruik van alternatieve energie bij de besluitvorming inzake Energietransitie. Bouw voor ouderen, ook alternatieve woonvormen, waarbij ouderen samen kunnen wonen. Veiligheid op straat (geen overhangend groen, veilige voet- en fietspaden), Eenzaamheid, uitvoering van het 55plusplan, fietsenchaos bij het busstation Mijdrecht, de gesteldheid van de ventilatie op scholen, cultuur-en kunstsector (mede indiener van motie over besteding rijksgelden hiervoor).

Namens Fractie en Bestuur,

René Borst, 


Lees verder


Windmolens langs de grenzen van De Ronde Venen?

Het College van B & W De Ronde Venen heeft d.m.v een brief op 29 september 2020 aan de RES (regionale Energie Strategie) Noord Holland-Zuid hun zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de grens van onze gemeente.

Op 5 oktober 2020 is er in Provinciale Staten Noord Holland een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat samenklontering van zoekgebieden wordt voorkomen. Bovendien wordt hierin bepaald dat de zoekgebieden alleen in samenspraak met buurgemeenten tot stand moeten komen.

Vervolgens dienden SP en VVD van de gemeente Amsterdam op 10 februari 2021 een motie in bij hun gemeente, waarin zij ondermeer het aantal windmolens willen halveren en overige zoekgebieden onder meer Amstelscheg, Amstel III en omgeving, de Gaasperplas en Diemerscheg) willen schrappen.

Deze motie is helaas in de gemeenteraad van Amsterdam verworpen.

De Seniorenpartij vraagt het college van B & W welke gevolgen het verwerpen van deze motie van Amsterdam voor onze gemeente heeft en of deze verworpen motie de motie van de Provincie Noord Holland door Amsterdam wordt overruled.

Tevens vraagt de Seniorenpartij wat het college thans gaat doen om ervoor te zorgen dat er geen samen klontering van windmolens door Amsterdam aan de grens van De Ronde Venen plaatst vindt en willen hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd.


Lees verder

Kerst- en nieuwjaarswens

Beste mensen,

Het jaar 2020 is een jaar dat niet iedereen snel zal vergeten. Bijna iedereen heeft om de een of andere reden te maken gehad met het coronavirus. Veel mensen doordat ze het virus zelf kregen, of dat mensen in hun omgeving besmet raakten. Maar ook de vele maatregelen die nodig waren om het virus de kop in te drukken, bv. door de intelligente Lock Down, het plotseling thuis moeten werken, of de zaak te moeten sluiten tot je baan verliezen aan toe.

Het virus heeft vooral huisgehouden onder ouderen. Zij zijn de meest kwetsbaren. Het gevoel van eenzaamheid werd versterkt doordat ze plotseling geen bezoek meer konden ontvangen en hun kinderen en kleinkinderen niet meer van dichtbij konden ontmoeten.

Voor jonge gezinnen was het ook een heftige periode. Het plotseling thuis moeten werken en tegelijkertijd de kinderen opvangen door het sluiten van scholen en kinderopvang. Dit heeft een behoorlijke impact gehad op deze gezinnen.

Gelukkig is het vaccin in aantocht. In januari hoopt Minister de Jonge dat er gestart kan worden met inenten.

En hoe bijzonder, nu hoor je een aantal mensen zeggen, dat ze nog niet weten of ze zich laten inenten! Ze denken dat het niet veilig is omdat het zo snel is ontwikkeld.

Het vaccin is versneld ontwikkeld omdat onderzoekers konden voortborduren op eerdere ervaringen en kennis over vaccin ontwikkeling. Zo hoefden ze het wiel niet opnieuw uit te vinden en konden verschillende onderzoeken samenvoegen. Dat scheelde veel tijd zonder dat er concessies werden gedaan aan veiligheid en risico’s.

Dus advies gewoon vaccineren!

Met onze partij gaat het gelukkig goed. Marja heeft het fractievoorzitterschap over genomen van Fons Luijben, die het rustiger aan wilde doen. Op ons verzoek is hij in oktober weer aangeschoven als raadslid, aangezien Carla Keijzer langdurig ziek is. We zijn na 8 maanden dus weer compleet in de raad. Gelukkig hadden wij hulp van onze fractie assistent Jan Geijtenbeek, die veel heeft kunnen betekenen voor onze inwoners.

Komend jaar gaan we er weer hard tegenaan. We hopen mensen enthousiast te maken voor onze partij. Wij zoeken actieve mensen die samen met ons de partij willen uitbreiden met een sterke lijst voor de volgende GR verkiezingen in 2022.

Dus mensen, heb je interesse in de politiek en wil je ons helpen de belangen van senioren te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Meld je aan!

De komende tijd moet er veel gebeuren. Zoals onder andere het schrijven van het Verkiezingsprogramma. Denk met ons mee!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen.

Hopende op een gezond en een fantastisch nieuw jaar. Laten we 2020 zo snel mogelijk vergeten en met een positieve blik 2021 ingaan.

Namens fractie en bestuur.

René Borst,

Voorzitter Seniorenpartij De Ronde Venen


Lees verder

Mededeling overlijden John B. Grootegoed

Op 14 december jl. is na een kortstondig ziekbed ons lid John B. Grootegoed op 82 jarige leeftijd overleden.

Kort voor het overlijden heb ik nog telefonisch contact met hem gehad en hem veel sterkte kunnen wensen.

Zijn heldere kijk op de gang van zaken binnen de politiek hebben wij enorm gewaardeerd.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies.

Namens Bestuur en fractie,

René Borst

Voorzitter.


Lees verder

Algemene beschouwingen 2021

Algemene beschouwingen 2021.

Covid 19, een tot december onbekend virus, zorgde er voor dat we in een totaal andere wereld zijn beland. Op sociaal gebied, op economisch gebied, maar vooral op het gebied van onze gezondheid.

Wie had vorig jaar om deze tijd kunnen denken dat we anderhalve meter van elkaar vandaan moeten blijven en elkaar geen hand meer mogen geven, dat we met mondkapjes in de winkels zouden lopen en dat er honderden mensen uit onze gemeente besmet zouden raken met het virus en er zelfs 14 doden te betreuren zouden zijn.

Dit virus trof vooral onze ouderen. Zij die al kwetsbaar zijn, werden het zwaarste getroffen. In isolatie moeten leven, je kinderen en kleinkinderen maandenlang niet meer kunnen zien. In de laatste periode van je leven helemaal alleen moeten zijn, of alleen te moeten sterven. Een waar drama, dat hopelijk nooit meer zal voorkomen.

Maar voor alle inwoners was en is dit een moeilijke tijd. Ouders die plotseling thuis moesten werken, kinderen niet meer naar school, met alle gevolgen van dien. Jongeren die niet meer in groepen bij elkaar kunnen komen om eens lekker te chillen. Ondernemers die plotseling hun zaak moesten sluiten. Allemaal hebben we er mee te maken gehad en op dit moment tijdens deze gedeeltelijke lockdown opnieuw.

Dat de economie hiermee ook getroffen zou worden, was vanaf het begin duidelijk. En ook onze gemeente heeft daarmee te maken.

Gelukkig krijgen we een deel terug van het Rijk.

Maar ook andere kosten, zoals kosten die de decentralisatie van het Sociaal Domein tot gevolg hebben, stijgen nog ieder jaar.

Alleen voor de Jeugdzorg had de gemeente het afgelopen jaar al voor 2,5 miljoen een extra tegenvaller. En deze kosten krijgen we maar voor een gedeelte terug, zodat we voor volgend jaar een flink gat in de begroting hebben.

Dat heeft er voor gezorgd, dat er nu flink wordt bezuinigd. Het college is met een kaasschaaf langs allerlei voorzieningen gegaan. Vooral op het Sociaal Domein. Hier 10 procent zoals Tympaan de Baat en de bibliotheek. Maar ook bij andere organisaties, die soms de helft van hun subsidies dreigen te verliezen en daar soms van te voren niet eens van op de hoogte waren.

Korten op alles wat we op het gebied van het preventieve veld hebben opgebouwd, wordt daardoor direct weer afgebroken. Daar is de Seniorenpartij een fel tegenstander van. Wij stellen voor deze voorgestelde bezuinigingen eerst zorgvuldig af te wegen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. Vandaar dat wij mede indiener zijn van amendementen op dit terrein.

Dat geldt ook voor de bezuinigingen in de kunst en Cultuur. Hierop is al de afgelopen 10 jaar flink bezuinigd. Dat beetje wat we nog over hebben wordt nu ook vrijwel wegbezuinigd. Dat gaat niet alleen ten koste van onze monumenten, maar ook ten kosten van de hele cultuursector, inclusief het kunstonderwijs op scholen. Kinderen moeten in hun vroege jeugd juist te maken krijgen met het maken van muziek en kunstonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het niet alleen leuk is, maar ook een positief effect heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden. Ook hierin zijn wij mede indieners van een amendement.

Wij zien meer in het vertragen van de energietransitie, waarin wij ver voorop lopen tov andere Utrechtse gemeenten. De Seniorenpartij ziet nut en noodzaak in van deze transitie maar we hebben in commissievergaderingen al meerder keren aangegeven, dat hierbij ook nieuwe technieken meegenomen moeten worden ipv alleen zon en wind. Zeker windmolens hebben een enorme impact op ons prachtige cultuurlandschap en onze inwoners.

Ook de in onze ogen onnodige franje van het Grondstoffenplan kunnen wat ons betreft de prullenbak in. Dat scheelt de inwoners in de tarieven voor het afval.

De voorgestelde verhoging van de OZB niet woningen vinden wij op zich een logische stap. Wij hebben ten opzichte van omliggende gemeenten een heel laag tarief. Wel vinden we dat deze verhoging beter in fasen zou kunnen worden uitgevoerd. Ten slotte is het op dit moment voor veel ondernemers een moeilijke tijd. Wij zijn dan ook mede indiener van een amendement om dit beter te faseren.

Tot slot het volgende. In het verleden zijn de bejaardentehuizen afgeschaft. Was te duur. Met de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk thuis zouden moeten blijven wonen. Dan zou er vanuit de gemeentes voldoende ondersteuning worden geboden. In de praktijk blijkt dat ook veel te duur.

En bovendien willen veel ouderen helemaal niet alleen blijven wonen, maar het liefst gezamenlijk met andere ouderen.

De afgelopen tijd zijn er door verschillende inwoners initiatieven ontwikkeld om bv samen een woongroep op te zetten of een groepje appartementen gezamenlijk te bouwen om bij elkaar te kunnen wonen en elkaar te kunnen ondersteunen, bv CPO Abcouderen. Deze initiatieven worden te weinig ondersteund door de wethouder RO, die zijn eigen plannen op dit gebied heeft. Wij vragen de wethouder dringend zulke initiatiefnemers serieus te nemen en constructief te kijken of voorgestelde plannen realiseerbaar zijn en ouderen niet aan het lijntje te houden. Hun lijntje is niet meer zo lang.

Voorzitter, dan bedanken wij iedereen die heeft meegewerkt aan deze begroting.

En blijf vooral gezond en houd vol. Als we nu vol houden, kunnen we straks samen met de familie de feestdagen vieren.

Yanaika Zomer:

Zo gedicht, zo gedaan

Scholen dicht,

Zwembad dicht,

Alles dicht.

Maar ik ben dichter!

Net wat lichter,

Als ik alles open dicht.

Dicht ik op afstand Dichter

Tussen jou en mij

Open ik met een gedicht

en jou wat dichterbij.


Lees verder


Overhangend groen blijft een probleem.

PERSBERICHT.

Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen.

Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal geven aan het verbeteren van het openbaar groen, de straten en de vaar-, wandel- en fietsroutes zijn er in de gemeente nog talloze plaatsen waar het overhangend groen het trottoir verspert.

Evenals in 2018 heeft de Seniorenpartij opnieuw deze problematiek onder de aandacht gebracht van het college.

Ondanks eerdere toezeggingen en de ambitie van het college wordt aan dit probleem, dat vooral voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn voor onveilige situaties zorgt niet of onvoldoende aangepakt.

Daarom heeft de Seniorenpartij opnieuw schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp in de hoop dat er nu een effectieve uitvoering en handhaving voor dit probleem zal plaatsvinden.


Lees verder