Persbericht AD Groene hart

Bron:  AD Woerden – 18.04.2020
Onderzoek: geen lood in waterleiding
Alle schoolgebouwen en panden in De Ronde Venen waarin kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest, hoeven niet te vrezen voor nare gevolgen van loden waterleidingen. Na een grondige inspectie van al het gemeentelijk vastgoed blijkt dat er nergens lood is gebruikt. Looddeeltjes kunnen in het drinkwater terechtkomen en dat is ongezond.
De Seniorenpartij had gevraagd om een onderzoek naar de aanwezigheid van lood in panden die tussen 1970 en 1980 zijn gebouwd. Ook in gymzalen zijn deze niet aangetroffen.

Lees verder

Vragen over Corona virus in De Ronde Venen

PERSBERICHT.
Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over de situatie rondom
verzorgings- en verpleeghuizen en de Thuiszorg.
In het hele land zijn uitbraken van het Covid-19 virus in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Seniorenpartij De Ronde Venen maakt zich zorgen over de situatie in de verpleeg- en
verzorgingshuizen in onze gemeente. Dinsdag 14 april jl. heeft de partij vragen gesteld aan het college
van burgemeester en wethouders i.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
Zij willen weten of het verzorgend- en verplegend personeel kan beschikken over voldoende
beschermend materiaal. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen zij weten wat het college hieraan
heeft gedaan om dit te verbeteren.
Bovendien willen zij weten of het verzorgend- en verplegend personeel getest is en hoeveel
personeel ziek thuis zit en of er dan nog wel voldoende personeel is om de bewoners te verzorgen?
Ook willen zij een overzicht hebben van het aantal besmette inwoners in verpleeg- en
verzorgingshuizen en hoeveel mensen daar inmiddels aan het virus zijn overleden.
Gezien de grote problemen binnen de Thuiszorg wil de Seniorenpartij weten of het college op de
hoogte is van deze problemen en of zij contact hebben gehad met de Thuiszorgorganisaties en of
deze problemen op korte termijn kunnen worden opgelost.
Door hiervoor aandacht te vragen hoopt de Seniorenpartij dat de situatie in de verzorgings- en
verpleeghuizen en de Thuiszorg aanzienlijk zal verbeteren. Bovendien willen zij dat het verplegend-
en verzorgend personeel en de mensen werkzaam in de Thuiszorg, zo snel mogelijk kunnen
beschikken over beschermend materiaal dat hard nodig is om het werk veilig te kunnen uitvoeren dit
om verdere besmettingen te voorkomen.

Lees verder

Hart onder de riem tijdens het coronavirus.

Beste leden,

Wij willen u door middel van deze mail even een hart onder de riem steken.

Het is een nare periode, waarbij angst rondwaart voor een onzichtbaar virus.

Vooral voor u, ouderen is dit heel vervelend. Geen bezoek, geen knuffeltjes van kinderen en kleinkinderen.

Wij willen u heel veel sterkte wensen in deze periode.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben, Timpaan de Baat (www.tympaan-debaat.nl) heeft op hun site een speciale Corona hulp button gemaakt in het rood. Op vragen van ons bij de gemeente hebben zij dit heel voortvarend opgepakt. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen (06-43860894).

We wensen u het allerbeste en veel sterkte.

Houd vol en blijf gezond!

Namens de fractie en bestuur van de Seniorenpartij De Ronde Venen.

Marja Becker, fractievoorzitter

René Borst, interim voorzitter


Lees verder

Persbericht

Persbericht.

Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over problemen met verouderde nutsleidingen in de gemeente.

In de gemeente De Ronde Venen zijn veel woningen van vóór 1960 waar nog loden en/of asbestcementleidingen in gebruik zijn voor de drinkwater voorziening. Lood is een zwaar en giftig metaal.

Drinkwater: Lood in het drinkwater kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen tot zeven jaar. Een concentratie van vijf microgram lood per liter water of meer betekent dat er snel actie nodig is.

Gas: Door energietransitie is bepaald dat we snel van het gas af moeten. Dat kan helaas niet op korte termijn gerealiseerd worden. Momenteel liggen er nog veel gietijzeren gasleidingen in de grond die door veroudering broos zijn geworden. Door het inklinken van ons veenweidegebied is de kans op breuk van deze leidingen aanwezig en zouden er gasexplosies veroorzaakt kunnen worden.

Elektriciteit: Een ander probleem binnen onze gemeente is het elektriciteitsnet.

Het regelmatig uitvallen van het elektriciteitsnet is een grote ergenis onder inwoners van De Ronde Venen. Met regelmaat zijn er problemen door veroudering van het netwerk dat mede wordt veroorzaakt door verzakkingen van kabels als gevolg van het inklinken van grond.

Seniorenpartij De Ronde Venen verzoekt het college van burgemeester en wethouders om een inventarisatie te maken van de oude water-, gas- en elektriciteitsleidingen.

Uit de inventarisatie moet blijken waar het nodg is om direct een plan van aanpak te maken voor het vervangen van de betreffende nutsleidingen.


Lees verder


Persbericht.

Seniorenpartij vraagt via motie om meer verpleegbedden en nieuwe vormen van verzorgingshuizen.

Het Rijk heeft bepaald dat onze inwoners langer thuis moeten blijven wonen, tot het echt niet meer langer kan. Daarna komen zij na indicatie in aanmerking voor een verpleegbed.

Aangezien het aantal 75 jarigen gestaag toeneemt, van 2595 in 2020 tot 3750 in 2040 zullen er steeds meer verpleegbedden nodig zijn. Op dit moment zijn er echter al lange wachtlijsten voor de verpleeghuizen. Dat kan leiden tot schrijnende toestanden. In de media is daar volop aandacht aan besteed.

Verzorgingshuizen zijn door de overheid afgeschaft, omdat volgens hen ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis willen wonen. Veel ouderen willen dit ook, maar er is ook een grote groep ouderen die het liefst met leeftijdgenoten in een voor ouderen geschikte woonvorm zouden willen wonen, om samen met leeftijdgenoten oud te worden. Binnen deze gemeente zijn er al diverse initiatieven op dit gebied uitgewerkt, zoals CPO Abcouderen. Maar je kunt ook denken aan een Thuishuis (een soort studentenhuis voor alleenstaande ouderen)

Minister Hugo de Jonge van het CDA gaf vorig jaar op een congres over ouderen zelf ook aan dat er een tussenoplossing gevonden moet worden voor het ontbreken van deze verzorgingshuizen. Van thuis naar een verpleeghuis vond hij ook een te grote stap. Ook al omdat het aantal mantelzorgers sterk zal dalen. De pensioenleeftijd is gestegen en bovendien heeft niet iedereen de mogelijkheid of de behoefte om mantelzorger te worden.

Daarbij is er een groot te kort aan mensen in de verpleging en verzorging, huishoudelijke hulpen zijn nauwelijks te vinden.

Naar aanleiding van de oproep van de minister, droeg Seniorenpartij De Ronde Venen het college op om zo mogelijk samen met andere gemeenten in de regio in gesprek te gaan met zorgverleners en verzekeraars/zorgkantoren om het aantal verpleeghuisbedden uit te breiden.

De motie is donderdagavond behandeld in de Raad en in stemming gebracht. Helaas stemden CDA, RVB en VVD tegen, zodat de motie het niet heeft gehaald.


Lees verder

Persbericht

Persbericht.

Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen over de chaos rondom de fietsenrekken bij busstation in Mijdrecht.

Afgelopen najaar heeft de Seniorenpartij meerdere malen vragen gesteld aan het college over het parkeren van fietsen aan de Rondweg in Mijdrecht. Een aantal fietsen worden veelal naast de fietsenrekken geplaatst en niet in de daarvoor bestemde vakken. Als antwoord kreeg de partij, dat eerst de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) moest worden aangepast en dat er dan pas kon worden gehandhaafd.

Inmiddels is de APV aangepast en van kracht per 1-1 2020. In de APV staat het volgende: Artikel 5:12: het is verboden een fiets, bromfiets, gehandicaptenvoertuig of vergelijkbaar vervoermiddel, al of niet voor onmiddellijk gebruik geschikt, te parkeren als daardoor:

a. op een voetpad of trottoir de doorgang wordt verhinderd of belemmerd;

b. de veiligheid of de doorstroming van of het uitzicht voor het verkeer wordt gehinderd;

c. op of aan een openbare plaats hinder, overlast of schade ontstaat; of

d. voor een bewoner of gebruiker van het gebouw waartegen of waarvoor de fiets, bromfiets of vergelijkbaar vervoermiddel staat geparkeerd de doorgang of het uitzicht wordt belemmerd.

Het is de Seniorenpartij DRV een doorn in het oog dat de fietsen nog steeds voor de trap naar het busstation worden neergezet en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. De veiligheid van voetgangers komt hierdoor in gevaar.

Uit een aantal telmomenten blijkt dat er gemiddeld 39 fietsen buiten de stalling staan terwijl er 87 plaatsen vrij zijn.

De Seniorenpartij vraagt het college wanneer zij maatregelen onderneemt om de vrije doorloop voor de voetgangers te garanderen en zo nodig vrij te maken en te houden.

Welke maatregelen het college voornemens is hiervoor in te zetten en wanneer deze worden uitgevoerd.

Verder vraagt de partij het college hoe zij gaat bevorderen dat de gebruikers in de toekomst hun fiets in de stalling plaatsen in plaats van daar buiten.


Lees verder


Yvette Janmaat verlaat Seniorenpartij

 

Persbericht.
Yvette Janmaat verlaat Seniorenpartij DRV.
Op Oudejaarsavond heeft Yvette Janmaat de fractie en het bestuur van de Seniorenpartij DRV via de mail laten weten, dat zij de partij gaat verlaten en haar zetel meeneemt.

Ze geeft aan dat zij zich niet meer thuis voelt bij de Seniorenpartij: de gang van zaken en de keuzes binnen de partij komen volgens haar niet langer overeen met haar waarden en normen en dat zij zich beter thuis voelt bij het CDA.

Tijdens gesprekken in december over de toekomst van de partij heeft Yvette Janmaat nog haar loyaliteit naar de partij uitgesproken. Het vertrek van haar is daarom volkomen onverwacht voor de Seniorenpartij.

De Seniorenpartij betreurt ten zeerste dat Yvette Janmaat haar zetel meeneemt naar het CDA. Zij heeft tijdens de verkiezingen niet voldoende stemmen behaald om een eigen zetel op te eisen.

Zij geeft aan dat zij zich blijft inspannen voor de ouderen, hetgeen ons verheugt.
Voor dit doel is de Seniorenpartij opgericht en vanzelfsprekend blijven wij daar ook volop mee bezig.
Wij wensen haar het allerbeste bij het CDA.
Namens bestuur en fractie.


Lees verder

Rectificatie in Nieuwe Meerbode

Rectificatie in Nieuwe Meerbode van 31 oktober 2019.

Sinds november 2018 is er in de Nieuwe Meerbode voortdurend negatief bericht over onze (oud) wethouder Marja Becker. De redactrice gaf voortdurend haar (negatieve) mening en gebruikte volgens haar ‘zeer betrouwbare bronnen’ die zij citeerde. Deze berichten werden niet gecontroleerd, er werd geen hoor en wederhoor toegepast, maar klakkeloos overgenomen en flink aangedikt.

Nadat Marja Becker in overleg met de fractie haar ontslag had ingediend en de fractie uit de coalitie stapte, werd er na de verklaring van fractievoorzitter Fons Luijben nog een schepje bovenop gedaan door de redactrice, door hier allerlei nonsens en leugens aan toe te voegen.

Naar aanleiding hiervan heeft Marja namens de Seniorenpartij een advocatenkantoor, die in laster en smaad gespecialiseerd is, om advies gevraagd.
Zij adviseerden in eerste instantie een rectificatie te eisen. De advocaat heeft een zeer goed onderbouwd advies gestuurd naar de directie van de Nieuwe Meerbode, waarin hij heeft uitgelegd dat de betreffende redactrice zich op geen enkele manier heeft gehouden aan de Leidraad voor de Journalistiek en dat wij een rectificatie op een aantal punten eisten.

Wij kregen bericht terug van de directie van de Nieuwe Meerbode met de mededeling, dat zij betreurden dat dit allemaal zo is gelopen en dat zij de redactrice opdracht hadden gegeven om de rectificatie te plaatsen.
Bestuur.

Zie hieronder.
==================================================================================
Rectificatie.
Over de periode 7 november tot en met 2 oktober 2019 hebben wij in een reeks artikelen aandacht besteed aan het college van B&W. In overwegende mate werd het functioneren van ex-wethouder M. Becker door onze krant ter discussie gestel, waarbij de daarop gebaseerde stellingen, bij nader inzien, onvoldoende op het – toentertijd- beschikbare feitenmateriaal was gebaseerd. Er is hierover geen hoor en wederhoor toegepast. Gevolg was dat de artikelen een niet – genuanceerd beeld weergaven over ondermeer haar functioneren en de vermeende oorzaak voor het vertrek van de ex-wethouder. Door deze artikelen heeft niet alleen ex-wethouder M. Becker ernstige reputatieschade opgelopen, maar ook de Seniorenpartij De Ronde Venen, die zij vertegenwoordigde.
Hiervoor bieden wij onze excuses aan.


Lees verder

Bericht van de fractievoorzitter

Beste mensen,

Sinds september zijn we weer volop aan de slag om uw belangen op de juiste wijze en zoveel als mogelijk is, te behartigen.

Dit keer niet een opsomming van hetgeen wij gedaan hebben. Maar. Zoals u zult begrijpen wel aandacht voor hetgeen onze wethouder ertoe bewogen heeft om haar wethouderschap neer te leggen.
Ongetwijfeld heeft u hierover vast een mening gevormd op basis van hetgeen de media over deze kwestie heeft bericht.

Zo heeft u in ”de Nieuwe Meerbode” kennis kunnen nemen van de letterlijke tekst, zoals door mij uitgesproken in de raad van september. Dit naar aanleiding van hetgeen in die maand was voorgevallen.
Voor het geval u deze tekst heeft gemist, voeg ik deze bij dit artikel.

Wat ook van belang is, is een publicatie van Luistervink van 18.10.2019 in De Groene Venen, Naar mijn idee, sluit deze tekst haarfijn aan bij de constatering in mijn betoog, dat er meer elementen zijn waarop je het functioneren van een wethouder (en een raadslid) moet beoordelen.
Het omgaan met en het luisteren naar de mensen. En daar krijgt ze, gezien het artikel onder het pseudoniem van luistervink, alle “credits” voor.( zie laatste nieuws).

Vanzelfsprekend gunt de fractie Marja alle tijd om hetgeen haar is overkomen, te verwerken. Als fractie zullen wij op dezelfde wijze blijven handelen als voorheen. Namelijk bij alles afwegende of de te nemen beslissingen de belangen van onze senioren niet zullen schaden en liever nog aan onze senioren ten goede zullen komen.
En hoe de samenstelling van de fractie er in de toekomst zal uitzien, de tijd zal het ons leren.
Ik wens u allen en onszelf in ieder geval veel gezondheid toe voor die komende tijd.

Speciaal breng ik deze wens over aan Ed de Valk. Zijn gezondheid, of beter gezegd het ontbreken daarvan, heeft hem genoopt zijn functie als raadslid en fractievoorzitter van de Seniorenpartij, definitief neer te leggen. Voor hem hoop ik, dat op den duur er toch een duidelijke verbetering zal intreden.
Een en ander heeft wel tot gevolg, dat ik vanaf september definitief raadslid van de Senioren partij ben geworden en als zodanig Ed heb opgevolgd als fractievoorzitter.
Met vriendelijke groeten,
Fons Luijben.

===================================================================================================================

Voorzitter,

Om te beginnen, wil ik de Heer Stam dankzeggen voor het indienen van het interpellatie verzoek.
Dit voorstel maakt het mij mogelijk om duidelijkheid te verschaffen over het hoe en waarom nemen van de beslissing om onze wethouder terug te trekken uit het college en ook als seniorenpartij de coalitie te verlaten.
Het lijkt mij verstandig mijn betoog in vier stukken te verdelen.
Het terugtreden van de wethouder uit het college, het terugtreden van de fractie uit de coalitie en het proces wat gevolgd is om dit te bewerkstellen en tenslotte de gevolgen van ons handelen voor de inwoners.

Laat ik beginnen met het terugtreden van de wethouder.
Iedereen heeft kunnen zien, dat er aanvankelijk startproblemen waren. Het was duidelijk wennen hoe om te gaan met de materie (heel veel inlezen) en het zoeken naar haar plaats binnen het college. Al naar gelang de tijd echter verstreek, bleek mij dat dat laatste problemen ging opleveren. Als u wilt weten hoe onze wethouder dat heeft ervaren, dan dient u aan haar de vraag te stellen c.q. de antwoorden hierop te lezen in de inmiddels door haar gegeven interviews. De conclusie, die ik heb getrokken is, dat er vermoedelijk sprake was van onverenigbaarheid van karakters, wellicht ook sprake was van een generatiekloof. Dat voor haar de commissievergaderingen van 11 en 12 september jl. voor haar de spreekwoordelijke druppels waren, die de emmer deed overlopen, was voor mij heel begrijpelijk.

Waarom ik de fractie adviseerde zich terug te trekken uit de coalitie.
Ik vond, dat onze wethouder in de loop van de tijd, zichtbaar beter in de materie kwam te zitten. Dat de door haar ingediende stukken natuurlijk bij tijd en wijle kritiek kregen, maar de laatste tijd naar mijn gevoel niet altijd correct. Ik kreeg sterk de indruk dat het meer kritiek was op de manier van presentatie, dan op de inhoud van de stukken. Maar ook, dat haar verdediging sterker werd al naar gelang zij beter in de materie kwam te zitten.
Die indruk, dat het meer kritiek was op de manier van presentatie dan op de inhoud van de stukken, werd versterkt door de voor ons volstrekt onverwachte aanval op 11 september, vanuit onze coalitiepartner de VVD, die het leiderschap van onze wethouder tijdens het op dat moment behandelde afvalplan in twijfel trok.

Let wel, ik erken volmondig, dat iedereen het recht heeft om welke kritiek dan ook op welk moment dan ook te leveren. De teleurstelling over deze aanval, zat hem dan ook meer in het niet ingelost worden van mijn verwachting, dat dergelijke toch wel heikele zaken in een vooraf bespreking zouden worden voorgelegd. Ik loop al lang genoeg mee om te weten, dat dat tussen coalitiegenoten wel als gebruikelijk wordt gezien.
Volkomen onverwacht, omdat, zoals ook door de “voormalige” coalitiepartners is gemeld, tijdens het laatstgehouden coalitieoverleg er nog steeds sprake was van een goede verstandhouding en dus niets er op wees, dat dit eraan zat te komen.
Vervolgens vond op 12 september de behandeling van de cultuurnota plaats. Ook hier werd ik weer verrast door de hoeveelheid kritische kanttekeningen die werd geplaatst. Daar, waar ik vond, dat er sprake was van een prima nota, wederom tot stand gebracht na raadpleging van alle actoren en opgesteld door uiterst deskundige ambtenaren, vond de meerderheid, dat dit stuk nog lang niet rijp was voor behandeling in de raad.
In het gesprek wat volgde met de wethouder constateerde wij beiden, dat dit zo geen doorgang kon vinden. Het steeds maar weer terug moeten keren naar de “tekentafel” verhoogde immers de toch al grote werkdruk voor de ambtenaren en kwam onzes inziens niet ten goede aan de kwaliteit van de volgende stukken. Beide kwamen wij tot de conclusie, dat het beter was voor alle partijen, dat ze met onmiddellijke ingang haar werk zou neerleggen. Ondanks het feit, dat er in de raad tot dan toe met de coalitiepartners prettig en in goede verstandhouding was samengewerkt, vond ik het toch nodig onze fractie uit de coalitie terug te trekken. Door het wegvallen van onze wethouder in het college was ik de mening toegedaan, dat we daardoor vleugellam en feitelijk ook monddood waren geworden. Bovendien hecht ik aan loyaliteit zodat we alleen al op die grond deze stap moesten zetten.

En dan nu het proces.
Het verloop van dat proces en de gevolgen daarvan, dwingt mij om oprechte verontschuldigingen aan te bieden. Tijden het proces vierden emoties de boventoon. En zijn er onvergeeflijke fouten gemaakt. En daarvoor voel ik me verantwoordelijk. Zo besloten wij een persbericht samen te stellen. Een eerste opgesteld persbericht werd verworpen, een tweede idem dito en een derde nog niet door eenieder van ons goed bevonden. Door de haast, geboden omdat de wethouder inmiddels haar ontslag bij de burgemeester had ingediend, is per abuis het eerste afgekeurde persbericht bij de pers terecht gekomen. Dat leverde weer de nodige commotie op. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie, dat dat inderdaad te wijten was aan een foutieve handeling en niet meer dan dat. Het past mij om voor deze onvergeeflijke fout mijn oprechte excuses te maken. Specifiek wordt in dat persbericht D66 groot onrecht aangedaan. Juist D66 heeft zich naar mijn stellige overtuiging een goed coalitiegenoot getoond. Het is mij niet ontgaan, dat zij meerder malen onze wethouder tijdens moeilijke momenten hebben gesteund.
Ook excuses aan RVB. Ja, het is waar dat wij in het begin van onze periode de indruk kregen, dat hun argumenten om tegen de voorstellen te zijn, door onze wethouden ingediend, vooral ingegeven werden door rancune. Maar al naar gelang de tijd verstreek werd die opvatting meer en meer door ons verlaten. En kregen wij steeds meer respect voor hun geëtaleerde kennis en kunde. Hetgeen ook in persoonlijke gesprekken met enkele van hen kenbaar is gemaakt. Op dit moment is de RVB voor ons gewoon een oppositie voerende partij waarvan je kunt en mag verwachten, dat ze kritisch kijken naar de handelingen van het college.

Wat heeft ons handelen nu naar ons oordeel voor gevolgen voor de inwoners.
We hebben mede vormgegeven aan het coalitieakkoord en daar onze handtekening voor gezet. En dat betekent, dat wij dat coalitieakkoord dus gewoon blijven steunen. Het doet ons dan ook deugd, dat de overblijvende coalitiepartijen hebben besloten om dit akkoord onverkort te handhaven.
Wat wij er in ieder geval van hebben geleerd is, dat het hoog tijd wordt om onze gelederen te versterken met iemand die zich communicatiedeskundige mag noemen. Dat gevoel is vandaag nog versterkt door opmerkingen van een van onze inwoners, die aangaf dat wij hebben gefaald, op zaken waarvoor wij ons juist sterk hebben gemaakt en ook successen hebben geboekt.
Tot slot voorzitter. Het past ons zeer om dank uit te brengen aan onze thans afgetreden wethouder. Naast de kunst van het debatteren, zijn er nog veel meer zaken waarop het functioneren van een wethouder, en dat geld ook voor raadsleden, kan en moet worden beoordeeld. Het gaat ook en met name over inzet, werklust, creativiteit, goede ideeën en gedachten, kennis van de materie en de wijze waarop contacten met inwoners worden gelegd. En daarin heeft ze naar onze stellige overtuiging, prima gefunctioneerd.

========================================================================================================================

Omanido
Iedereen die naar de serie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ kijkt zal het beamen. De zorg voor de oudere mens laat te wensen over. Niet dat het slecht gaat. Maar in plaats van veel te vergaderen zou de aandacht wel wat meer naar de mens zelf mogen gaan. Het besluit om de mensen maar thuis te houden zorgt voor onoverkomelijke problemen. Mensen verpieteren en voelen zich vaak niet meer welkom in de maatschappij die ze mede hebben opgebouwd tot het niveau van een aantal jaren geleden. Logisch dat er partijen opstaan, die daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken en zich hard willen maken voor de mensen die ze vertegenwoordigde, de ouderen dus.

In onze gemeente is dit de Seniorenpartij. Dat ze in een behoefte voorzien moge duidelijk zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalden ze 25553 stemmen, dus ruim drie zetels in de raad. Het was de collegevormende partijen duidelijk. Er staat een nieuwe speler op het veld. Het lag voor de hand, dat de meest ervaren senioren fan aan de bak kon als wethouder: Marja Becker.

Ze kwam niet in een gespreid bedje. De afdeling die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitvoert, krijgt- terecht of onterecht- veel klachten over zich heen.
Uit eigen ervaring kan ik u zeggen dat dit zeker voor een deel juist is.

Op donderdag horen dat de afdeling pas op z’n vroegst de woensdag daarop beschikbaar is voor antwoord deed mijn bloeddruk stijgen. Zo ook die van onze wethouder Becker, die de bijl aan de wortels zette en corrigerend optrad. Niet op de voorgrond, nee, bescheiden op de achtergrond. Maar ik kreeg meer met haar van doen.
Toen het Rode Kruis kenbaar maakte dat men een taakveld ging afstoten, met name die de belangen behartigde van o.a. de lokale ouderen, gingen wij met 6 man/vrouw sterk bij de wethouder op de koffie. Ik niet zeggen dat ze een op het oog slagvaardige indruk maakte, opnieuw acteerde ze bescheiden, maar de zaken kwamen voor elkaar zoals we dit allen graag wensten. Zij kreeg de eer bij de viering van het ontstaan van ‘Doen voor Ouderen’.

Ze heeft inmiddels de slangenkuil verlaten. Haar vertrek heeft, naar eigen zeggen, te maken met achterkamertjespolitiek. Zonder in die achterkamertjes meegekeken te hebben, ben ik geneigd dit volmondig te beamen.

Was het niet zo dat wethouder Erica Spil van de ene op de andere dag buitenspel werd gezet?
Erica die het zelfde taakveld tot haar gebied wist en uiterst kundig was in een problematiek die niet mis is. Wat nog het ergste is, de resterende collegeleden hebben de taken van Becker onderling verdeeld. Dit riekt naar kiezers bedrog.
Luistervink.


Lees verder

Seniorenpartij stapt uit coalitie

Persbericht.

Seniorenpartij stapt uit de coalitie.

Wethouder Becker dient haar ontslag in.
Na de recente commissievergaderingen heeft onze wethouder, Marja Becker, in goed overleg met bestuur en fractie van de Seniorenpartij , besloten haar ontslag in te dienen en als raadslid voor de Seniorenpartij verder te gaan.
De wethouder is erg teleurgesteld in de samenwerking met het College en de rol die onze voormalige coalitiepartners hierin hebben gespeeld: persoonlijke belangen en/of partijbelangen zijn belangrijker gebleken dan de coalitie afspraken en de belangen van onze inwoners.
In het gesloten coalitie akkoord zijn veel punten uit ons verkiezingsprogramma opgenomen, punten die ook vanuit de oppositie verdedigd kunnen worden. Waarbij wij altijd het belang van de inwoners van De Ronde Venen voorop zullen stellen.
De fractie zal een andere samenstelling krijgen : vanaf maandag is de Seniorenpartij een oppositiepartij.

M.R. Borst,

Waarnemend voorzitter.

F. Luijben

Fractie voorzitter.


Lees verder