Fractie nieuws

Seniorenpartij De Ronde Venen organiseert Mini-congres tegen Eenzaamheid

Datum: 2 oktober 2018 aanvang 19.00 uur

Adres: Willisstee in Wilnis.

Aanmelden kan via seniorenpartijdrv@ziggo.nl

 

Verslag vanuit de fractie.

januari 2019

Beste mensen,

Laat ik me eerst even voorstellen. Mij naam is Fons Luijben, 77 jaren oud, Zeeuw van geboorte en getrouwd met Toos.

Samen hebben wij drie kinderen en vier kleinkinderen. Allen woonachtig in onze mooie gemeente De Ronde Venen.

Voor mijn vrouw en mij, is dat de tweede keer. Ook in de jaren 80 en begin jaren negentig hadden wij hier onze vaste woon-en verblijfplaats. Ik werkte hier toen als directeur van de Rabobank Vinkeveen en Waverveen. Tijdens mijn periode is daar later nog Wilnis aan toegevoegd.

Acht jaar geleden besloten we terug te keren naar Wilnis, aangetrokken door de inmiddels gekregen kleinkinderen.

Toen er berichten verschenen in de plaatselijke kranten, dat men van zins was om een nieuwe politieke partij op te richten, genoemd De Seniorenpartij De Ronde Venen, heb ik meteen laten weten lid te willen worden, Niet met de intentie om zelf in de raad te komen, maar meer om als bestuurder te helpen de partij vorm te geven.

De verkiezingen verliepen zeer succesvol. Drie raadsleden en een wethouder vielen, dankzij onze kiezers, ons ten deel.

Het leven kent echter onverwachte wendingen. Onze gekozen fractievoorzitter in de raad, Ed de Valk, werd ernstig ziek en moest, in ieder geval tijdelijk, zijn werkzaamheden beëindigen.  Ik wens hem, ook namens zijn mederaadsleden en zijn fractie assistent, ook vanaf deze plaats, een spoedig en zo mogelijk algeheel herstel toe.

Bij het zoeken naar een tijdelijke vervanging, hetgeen de gemeentewetgeving mogelijk maakt, is men uiteindelijk bij mij terechtgekomen. Dat kon, omdat ik wel voorkwam op de lijst, zoals die gehanteerd is bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

En zo ben ik, voor u wellicht een totaal onbekende, sinds november tijdelijk fractievoorzitter van onze partij.

Fractie en bestuur hebben zich de laatste tijd gebogen over de vraag, hoe we beter en meer kunnen communiceren met onze leden, onze achterban en onze inwoners. Een van de zaken die daarbij naar boven kwamen is het plan om iedere eerste week van de maand op onze site een fractielid of fractie assistent, een terugblik te laten geven over de achterliggende maand. En wellicht een vooruitblik op de maand die volgt.

Aan mij nu de schone taak om hier gevolg aan te geven.

Onze Jan (Geijtenbeek, fractie assistent) heeft zich beziggehouden met het probleem van de asbestdaken. Hij constateerde, dat veel van onze inwoners de komende jaren te maken zullen krijgen met behoorlijke kosten als gevolg van wetgeving, die bepaalt, dat voor 2024 alle asbest van de daken verwijdert dient te zijn. Hij heeft het college bestookt met vragen die beogen mensen op de hoogte te brengen en te zorgen dat de kosten voor onze inwoners zo gering mogelijk zal blijven. Het CDA heeft recentelijk gevraagd of ze gezamenlijk met ons kunnen optrekken om het leed voor een aantal van onze inwoners zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Carla (Keijzer) heeft achterhaald, dat de gemeente laks is met het beantwoorden van klachten, door inwoners ingediend. Zij vindt, en terecht, dat het indienen van een klacht, een vorm is van participatie. De Gemeente heeft uitgesproken, dat participatie een doel is waarnaar gestreefd moet worden. Mensen moeten meedenken en mee vorm geven aan onze samenleving. Dat meedenken (en daar is een klacht een voorbeeld van) krijgt uiteraard een behoorlijke knauw, als blijkt, dat op een ingediende klacht helemaal geen antwoord komt of veel te laat. Ze heeft zich behoorlijk vastgebeten in deze materie en u kunt ervan op aan, dat ze daarin succesvol zal zijn.

Yvette (Janmaat). Dankzij haar oplettendheid hebben alle inwoners van de aanleunwoningen bij Gerardus Majella hun telefoon weer teruggekregen. Deze telefoons waren weggehaald, waardoor de bewoners geen hulp meer konden inroepen bij calamiteiten. Voorts heeft ze in januari contact gezocht met de oprichter van Thuis Blijf Huizen. Dit naar aanleiding van een artikel in Algemeen Dagblad. Thuis Blijf Huizen is een alternatieve woonvorm voor ouderen met een huidige of toekomstige zorgbehoefte. Dit contact heeft geresulteerd in de toezegging om met ons mee te denken over hoe een dergelijke woonvorm ook binnen onze gemeente gestalte kan krijgen.

Ikzelf heb me de afgelopen maand verdiept in het dossier Sportcentrum Abcoude. Het resultaat is, dat wij akkoord zijn gegaan met een extra financiering van 1,1miljoen euro. Naast de inschatting van de risico’s voor de gemeente, die wij uiteindelijk als acceptabel hebben ingeschat, speelde een grote rol, dat hier sprake was van een door een groot deel van de bevolking gedragen burgerinitiatief. Ook de mensen achter deze plannen hebben wij leren kennen als uiterst betrouwbaar, deskundig en integer.

Uiteraard is dit maar een selectie van waar we in januari 2019 mee bezig zijn geweest. U kunt ons immers altijd volgen tijdens de raadsvergaderingen die live op TV De Ronde Venen zijn te volgen. Ook de site van de gemeente biedt mogelijkheden om raads- en commissievergaderingen te bekijken.

Ik wens u allen een gezond februari toe.

Fons. 

   

  

Wat kunt u van ons verwachten in de maand februari: 

  • Behandeling bestemmingsplan Buitengebied West
  • Vervanging Veerpont Nessersluis
  • Buurthonk Talingenlaan Vinkeveen

Kijkend naar wat februari ons zal brengen, is het meest in het oog springend de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied West. Een redelijk conservatief plan, dat uitgaat van het huidige bestemmingsplan. Jammer is, dat er geen gebieden zijn aangewezen, die het mogelijk maken om alternatieve woonvormen te faciliteren.

Ook de vervanging Veerpont Nessersluis, zal ter sprake komen.

Carla zal de komende maand zich verder op de hoogte te stellen van de problematiek rondom Buurthonk Talingenlaan. Dit naar aanleiding van een door Carla en mij bezochte excursie van Groen West, waarbij problemen ter sprake kwamen, in de zin van overlast gevende jongeren rond de flat aan de Talingenlaan. Er zijn door Carla contacten gelegd met de contactfunctionaris en trainer van het Werkcentrum De Ronde Venen. Uiteraard is ook deze opsomming maar een deel van wat ons in februari te doen staat.

Mocht u zelf iets op het oog hebben, waarvan u de mening bent toegedaan, dat het onze aandacht behoeft, schroom dan niet om dat ons te vertellen.
 

Verslag vanuit de fractie.

februari 2019

Beste mensen, 

Tijd om u kennis te laten maken met onze activiteiten als fractie in de thans weer voorbije maand februari.

Ik heb u de vorige keer een gezond februari toegewenst. Ik denk, dat ik vergeten ben die wens ook uit te spreken voor ons zelf. Dat had namelijk wel wat beter gekund. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat mijn periode als vervangend raadslid weer met 16 weken is verlengd.

De maand februari is de maand geweest waar het bestemmingsplan buitengebied centraal heeft gestaan. Een giga operatie, die meer dan drie jaar in beslag heeft genomen. Dat is mede het gevolg van het feit, dat, naar onze opvatting, onze inwoners alle mogelijkheden hebben gekregen om inspraak te hebben in dat plan. Waar ze ook optimaal gebruik van hebben gemaakt. De gemeente heeft haar best gedaan om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en verlangens van haar inwoners. Dat is helaas niet in alle gevallen gelukt. Onze opvatting is, dat dat niet te wijten is aan onze bestuurders of ambtenaren, maar dat dat het gevolg is van strakke, en in onze ogen soms rigide, regelgeving, vastgesteld door de hogere overheden, met name door de provincie.

De maatschappij verandert. Steeds meer doet de opvatting haar intrede, dat de mens centraal moet staan. Dat de mens meer mogelijkheden moet krijgen om invloed uit te oefenen op haar leefomgeving. Maar dat betekent voor de Seniorenpartij dan ook, dat de overheid een stapje terug moet doen. Ruimte in de wetgeving moet laten om de mens de mogelijkheden te bieden om inderdaad meer zelf te kunnen beslissen over zijn leefomgeving. Een belemmering is bijvoorbeeld het huidige standpunt van de provincie, dat het niet is toegestaan stedelijke ontwikkelingen op het platteland tot stand te brengen.

Gelukkig valt te constateren, dat met name de provincie zich daar ook over bezint. Ze erkent, dat gemeenten en provincie respect moeten hebben voor elkaar en dat de provincie meer aandacht zal moeten besteden aan de behoeften van gemeenten. Meer rekening moet houden met lokaal geformuleerde visies. En dat betekent naar onze opvatting, dat er in de toekomst meer ruimte komt om de inwoners van de gemeenten aan het woord te laten. Voor zover mogelijk, zullen wij dat proces volgen en trachten daarin mede sturing te geven Natuurlijk met het besef, dat wij maar een kleine rol daarin kunnen vervullen.

Belangrijk voor onze fractiemedewerker, Jan, was ook, dat op ons verzoek thans ook vergoedingen worden gegeven aan fractiemedewerkers, die allerlei bijeenkomsten bijwonen, die niet onder de noemer van commissievergadering vallen. Zo zijn er speciale, je zou het kunnen noemen werkgroepen in het leven geroepen, die zich bezighouden met b.v. onderwerpen als “De bouw/verbouwing van het nieuwe gemeentehuis”, “lood in de bodem”, etc.

Een ander resultaat hebben we bereikt, door ervoor te zorgen, dat in het vervolg, bij benoeming van bestuurders van openbare scholen, meer aandacht wordt geschonken aan de beoordeling of sprake is van de aanwezigheid van voldoende kwaliteiten bij betrokkenen.

Ook heeft de fractie vragen gesteld over de funderingsproblematiek, ontstaan door de grote droogte in 2018. Waardoor houten funderingspalen mogelijk zouden kunnen gaan rotten als gevolg van een te laag grondwaterpeil. Dit speelt zich zeker ook af binnen ons grondgebied. Er is een fonds opgericht, die toegankelijk is voor inwoners van gemeenten, die zich hiervoor hebben aangesloten.

Natuurlijk is ook dit weer maar een greep uit wat we in februari hebben gedaan, om u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En om af te sluiten, datgene waar we in januari mee bezig zijn geweest, zal vermoedelijk in de maan maart, resultaat te zien geven. Om nog even in de herinnering te roepen: De asbestdaken, de achterstanden bij het beantwoorden van klachten en het gesprek met de oprichter van Thuis Blijf Huizen.

Ik wens u, en u zult begrijpen nu ook ons zelf, veel gezondheid toe voor de maand maart.

Fons Luijben,

Tijdelijk fractievoorzitter van Uw partij!              

Beste lezer,

Graag stel ik mij voor. Mijn naam is Carla Keijzer, 61 jaar en trotse moeder van 2 kinderen (en 2 Maltezer hondjes).

Wat is alles snel gegaan! En dan bedoel ik niet het opgroeien van mijn kinderen, maar de vliegende start van de Seniorenpartij en mijn deelname.

In november 2017 ben ik, na 59 jaar in Amsterdam te hebben gewoond, naar Baambrugge verhuisd en heb ik december een bijeenkomst bijgewoond van de partij. Daarna ben ik lid geworden, omdat ik volledig achter het verkiezingsprogramma stond en nog steeds sta.

Toen de vraag kwam of ik op de lijst wilde staan voor de verkiezingen heb ik daar even over moeten nadenken. Ik had geen politieke ervaring. Maar heb besloten dat wel te doen. En de rest weet u al: dankzij U hebben we het heel goed gedaan en mochten wij een wethouder en 3 raadsleden “leveren” en daar ben ik dus één van. Ik ben lid van de commissie Ruimtelijke Ordening.

Inmiddels zijn we een jaar verder en voel ik mij steeds meer thuis in de Raad. We bespreken informatienota’s, bestemmingsplannen, raadsvoorstellen en kadernota’s. Wij houden daarbij het belang van onze inwoners: U dus, voor ogen. Nog steeds leer ik nieuwe dingen en lukt het mij om verbanden sneller te leggen.

Zoals u weet zijn er belangrijke wisselingen binnen de fractie geweest, maar zijn we met onze “nieuwe” fractie voorzitter Fons Luijben op de goede weg. Door Fons zijn uitgebreide (politieke) kennis, leiding en ondersteuning is mijn inzicht in het werk als raadslid toegenomen en vaart de fractie een goede koers.

In de maand maart hebben we meegewerkt aan een plan over een structurele uitbreiding van de parkeer mogelijkheden aan de Rondweg van Mijdrecht en het bouwen van woningen aan de Gosewijn van Amstelstraat met diverse parkeer mogelijkheden. Verder hebben wij ook meegewerkt aan reeds ingediende bestemmingsplannen waaronder in mijn woonplaats Baambrugge.

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA

 

Beleef het Leven organiseert activiteiten voor ouderen in gemeente De Ronde Venen en omstreken die niet graag alleen op stap gaan. Beleef het Leven inspireert en brengt mensen samen.

www.beleefhetleven.nu

Voor meer informatie kunt u mailen naar:

info@beleefhetleven.nl