Fractie nieuws

Seniorenpartij De Ronde Venen organiseert Mini-congres tegen Eenzaamheid

Datum: 2 oktober 2018 aanvang 19.00 uur

Adres: Willisstee in Wilnis.

Aanmelden kan via seniorenpartijdrv@ziggo.nl

 

FRACTIE NIEUWS

januari 2019

Beste mensen,

Laat ik me eerst even voorstellen. Mij naam is Fons Luijben, 77 jaren oud, Zeeuw van geboorte en getrouwd met Toos.

Samen hebben wij drie kinderen en vier kleinkinderen. Allen woonachtig in onze mooie gemeente De Ronde Venen.

Voor mijn vrouw en mij, is dat de tweede keer. Ook in de jaren 80 en begin jaren negentig hadden wij hier onze vaste woon-en verblijfplaats. Ik werkte hier toen als directeur van de Rabobank Vinkeveen en Waverveen. Tijdens mijn periode is daar later nog Wilnis aan toegevoegd.

Acht jaar geleden besloten we terug te keren naar Wilnis, aangetrokken door de inmiddels gekregen kleinkinderen.

Toen er berichten verschenen in de plaatselijke kranten, dat men van zins was om een nieuwe politieke partij op te richten, genoemd De Seniorenpartij De Ronde Venen, heb ik meteen laten weten lid te willen worden, Niet met de intentie om zelf in de raad te komen, maar meer om als bestuurder te helpen de partij vorm te geven.

De verkiezingen verliepen zeer succesvol. Drie raadsleden en een wethouder vielen, dankzij onze kiezers, ons ten deel.

Het leven kent echter onverwachte wendingen. Onze gekozen fractievoorzitter in de raad, Ed de Valk, werd ernstig ziek en moest, in ieder geval tijdelijk, zijn werkzaamheden beëindigen.  Ik wens hem, ook namens zijn mederaadsleden en zijn fractie assistent, ook vanaf deze plaats, een spoedig en zo mogelijk algeheel herstel toe.

Bij het zoeken naar een tijdelijke vervanging, hetgeen de gemeentewetgeving mogelijk maakt, is men uiteindelijk bij mij terechtgekomen. Dat kon, omdat ik wel voorkwam op de lijst, zoals die gehanteerd is bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

En zo ben ik, voor u wellicht een totaal onbekende, sinds november tijdelijk fractievoorzitter van onze partij.

Fractie en bestuur hebben zich de laatste tijd gebogen over de vraag, hoe we beter en meer kunnen communiceren met onze leden, onze achterban en onze inwoners. Een van de zaken die daarbij naar boven kwamen is het plan om iedere eerste week van de maand op onze site een fractielid of fractie assistent, een terugblik te laten geven over de achterliggende maand. En wellicht een vooruitblik op de maand die volgt.

Aan mij nu de schone taak om hier gevolg aan te geven.

Onze Jan (Geijtenbeek, fractie assistent) heeft zich beziggehouden met het probleem van de asbestdaken. Hij constateerde, dat veel van onze inwoners de komende jaren te maken zullen krijgen met behoorlijke kosten als gevolg van wetgeving, die bepaalt, dat voor 2024 alle asbest van de daken verwijdert dient te zijn. Hij heeft het college bestookt met vragen die beogen mensen op de hoogte te brengen en te zorgen dat de kosten voor onze inwoners zo gering mogelijk zal blijven. Het CDA heeft recentelijk gevraagd of ze gezamenlijk met ons kunnen optrekken om het leed voor een aantal van onze inwoners zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Carla (Keijzer) heeft achterhaald, dat de gemeente laks is met het beantwoorden van klachten, door inwoners ingediend. Zij vindt, en terecht, dat het indienen van een klacht, een vorm is van participatie. De Gemeente heeft uitgesproken, dat participatie een doel is waarnaar gestreefd moet worden. Mensen moeten meedenken en mee vorm geven aan onze samenleving. Dat meedenken (en daar is een klacht een voorbeeld van) krijgt uiteraard een behoorlijke knauw, als blijkt, dat op een ingediende klacht helemaal geen antwoord komt of veel te laat. Ze heeft zich behoorlijk vastgebeten in deze materie en u kunt ervan op aan, dat ze daarin succesvol zal zijn.

Yvette (Janmaat). Dankzij haar oplettendheid hebben alle inwoners van de aanleunwoningen bij Gerardus Majella hun telefoon weer teruggekregen. Deze telefoons waren weggehaald, waardoor de bewoners geen hulp meer konden inroepen bij calamiteiten. Voorts heeft ze in januari contact gezocht met de oprichter van Thuis Blijf Huizen. Dit naar aanleiding van een artikel in Algemeen Dagblad. Thuis Blijf Huizen is een alternatieve woonvorm voor ouderen met een huidige of toekomstige zorgbehoefte. Dit contact heeft geresulteerd in de toezegging om met ons mee te denken over hoe een dergelijke woonvorm ook binnen onze gemeente gestalte kan krijgen.

Ikzelf heb me de afgelopen maand verdiept in het dossier Sportcentrum Abcoude. Het resultaat is, dat wij akkoord zijn gegaan met een extra financiering van 1,1miljoen euro. Naast de inschatting van de risico’s voor de gemeente, die wij uiteindelijk als acceptabel hebben ingeschat, speelde een grote rol, dat hier sprake was van een door een groot deel van de bevolking gedragen burgerinitiatief. Ook de mensen achter deze plannen hebben wij leren kennen als uiterst betrouwbaar, deskundig en integer.

Uiteraard is dit maar een selectie van waar we in januari 2019 mee bezig zijn geweest. U kunt ons immers altijd volgen tijdens de raadsvergaderingen die live op TV De Ronde Venen zijn te volgen. Ook de site van de gemeente biedt mogelijkheden om raads- en commissievergaderingen te bekijken.

Ik wens u allen een gezond februari toe.

Fons. 

 

Wat kunt u van ons verwachten in de maand februari: 

  • Behandeling bestemmingsplan Buitengebied West
  • Vervanging Veerpont Nessersluis
  • Buurthonk Talingenlaan Vinkeveen

Kijkend naar wat februari ons zal brengen, is het meest in het oog springend de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied West. Een redelijk conservatief plan, dat uitgaat van het huidige bestemmingsplan. Jammer is, dat er geen gebieden zijn aangewezen, die het mogelijk maken om alternatieve woonvormen te faciliteren.

Ook de vervanging Veerpont Nessersluis, zal ter sprake komen.

Carla zal de komende maand zich verder op de hoogte te stellen van de problematiek rondom Buurthonk Talingenlaan. Dit naar aanleiding van een door Carla en mij bezochte excursie van Groen West, waarbij problemen ter sprake kwamen, in de zin van overlast gevende jongeren rond de flat aan de Talingenlaan. Er zijn door Carla contacten gelegd met de contactfunctionaris en trainer van het Werkcentrum De Ronde Venen. Uiteraard is ook deze opsomming maar een deel van wat ons in februari te doen staat.

Mocht u zelf iets op het oog hebben, waarvan u de mening bent toegedaan, dat het onze aandacht behoeft, schroom dan niet om dat ons te vertellen.

 

BELANGRIJKE DATA

 

Beleef het Leven organiseert activiteiten voor ouderen in gemeente De Ronde Venen en omstreken die niet graag alleen op stap gaan. Beleef het Leven inspireert en brengt mensen samen.

www.beleefhetleven.nu

Voor meer informatie kunt u mailen naar:

info@beleefhetleven.nl