Veel gestelde vragen

Tijdens onze kennismakingsbijeenkomst werd ons gevraagd of wij een one issue partij zijn en alleen maar oog hebben voor onderwerpen die senioren aangaan. Dat is zeker niet het geval. Wij zijn een partij die ons inzetten voor met name de senioren in onze gemeente, maar verliezen zeker niet het algemeen belang uit het oog. Onderstaand een overzicht van de verschillende onderwerpen en vragen die ons gesteld werden tijdens deze bijeenkomsten en tevens onze onze beantwoording.

Vragen en standpunten niet besproken in ons verkiezingsprogramma.
Toelichting

Afval

Als inwoners minder afval aanbieden, zouden zij dan minder afvalstoffenheffing moeten betalen?

Seniorenpartij DRV heeft bij verschillende gemeenten informatie ingewonnen over zo’n systeem. Het blijkt dat veel mensen graag minder heffing willen betalen en dat zij dan hun afval elders kwijt willen, bv. in andermans container of het gewoon langs de weg dumpen.

Bestuur

Moet de gemeente bij de aanbesteding van grote projecten eerst een referendum organiseren

Bij alle projecten moeten inwoners goed worden geïnformeerd. Wij zijn geen voorstander van referenda, maar mochten inwoners daar behoefte aan hebben kan er wel een enquête gehouden worden. Daarmee bereik je de betreffende inwoners. Is minder kostbaar en ingrijpend.

Algemeen

In sommige gemeenten mag wiet legaal geteeld worden, hoe denkt de Seniorenpartij hierover?

Softdrugs mogen legaal worden verkocht, maar de teelt en inkoop is illegaal. Beide zouden als legaal of illegaal benoemd moeten worden. Deze situatie is onwenselijk. Legalisering zou de drugscriminaliteit terugdringen.

Wonen

Moet volgens uw partij het aandeel sociale huur omhoog naar 24%

Er moet een goede balans zijn tussen sociale huurwoningen, huurwoningen in de vrije sector en woningen in de middenklasse. Op dit moment is er een groot tekort aan de middenklasse huurwoningen, dus daar zou volgens ons de prioriteit moeten liggen.

Moeten er volgens uw partij meer sociale huurwoningen of meer goedkope koopwoningen worden gebouwd?

Zie het vorige antwoord. Ook in de koopsector moet er een goede balans zijn tussen goedkope -, middenklasse – en dure koopwoningen. Hierbij moet altijd gekeken worden naar de samenstelling van de inwoners. Op dit moment groeit het aantal senioren gestaag. Wij hebben aangegeven meer betaalbare seniorenwoningen te willen laten bouwen, zowel in de huur als koopsector.

Er gaan stemmen op, dat men leegstaande bedrijfspanden wil gaan omgebouwen tot woningen

Er is wel een verschil tussen bedrijfspanden op industrieterreinen en in de woonkernen. Op industrieterreinen horen bedrijfspanden, geen woningen. Daarbuiten zou dit wat ons betreft geen probleem zijn.

Zou splitsing van woningen een oplossing voor het woningtekort kunnen zijn?

Eengezinswoningen zouden dan omgebouwd moeten worden tot kleine woninkjes. Sommige huizen zouden daar wel geschikt voor zijn, maar veel van deze woningen zijn daar te klein voor. Hierbij moet goed gekeken worden of hieraan behoefte is.

Economie

Moeten lokale bedrijven voorrang krijgen bij aanbestedingen?

Dat zou protectionisme in de hand werken. Bij iedere aanbesteding moet gekeken worden naar de kosten en kwaliteit.

Mag de OZB omhoog om bv. Gemeentelijke voorzieningen te bekostigen of om hondenbelasting af te schaffen?

Wij zijn tegen de verhoging van de OZB. Gemeentelijke voorzieningen moeten in stand blijven en zelfs verbeterd. Dat moet dus op een andere manier opgebracht worden. Hondenbelasting afschaffen heeft voor- en nadelen. De overlast zal toenemen, maar de kosten van controle vervallen. Eigenlijk zou hondenbelasting vervangen moeten worden door honden- en kattenbelasting.

Hoe staat uw partij tegenover winkel openstelling op zondag, ook in de ochtend?

Daar zijn we het mee eens

Milieu

Uw partij wil dat de gemeente het plaatsen van zonnepanelen voor iedereen mogelijk maakt, eventueel met subsidies. Hoe staat u tegenover subsidie voor het isoleren van huizen.

Wij staan pal achter duurzaamheid. Subsidies voor zonnepanelen kan ook door de gemeente ingesteld worden. Voor het isoleren van woningen bestaan er Rijkssubsidies. Gegevens hierover zijn terug te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Hoe staat u tegenover het bouwen van meer windmolens in de Ronde Venen

Windmolens dragen bij aan duurzaamheid. Wij vinden echter dat windmolens beter tot zijn rechtkomen buiten de bebouwde kom, in weilanden, langs snelwegen en in zee.

Integratie

Hoe staat uw partij tegenover asielgerechtigden die geen Nederlands willen leren. Moeten zij worden gekort op hun uitkering?

Mensen die naar ons land komen, omdat zij moeten vluchten voor oorlog of geweld, zijn van harte welkom. Het is dan wel hun plicht om in onze cultuur te integreren. Dat betekent niet dat zij hun eigen cultuur moeten verloochenen, maar ze zullen zich moeten aanpassen aan normen en waarden van ons land. Dat verwacht men andersom ook van Nederlanders in het buitenland. Om Nederland en haar inwoners te kunnen begrijpen is het van groot belang dat zij de taal snel machtig worden. Asielgerechtigden moeten tegenwoordig zelf de weg vinden in het cursusaanbod en dat is niet altijd even makkelijk. Mochten zij ondanks hulp en aanmoediging de taal niet te willen leren, moeten zij worden gekort op hun uitkering.

Bouw

Er wordt op de legakkers in de Vinkeveense plassen illegaal gebouwd. Wat vindt de Seniorenpartij daarvan.

Als er illegaal gebouwd wordt, moet dit worden gehandhaafd. De Vinkeveense plassen is een stilte natuurgebied. Met bebouwing wordt het een rommelig geheel en gaat het geheel voorbij aan de doelstelling van dit gebied.

SGP/ChristenUnie wil dat de gemeente gaat meebetalen aan ondersteuning van jonge gezinnen, om echtscheiding te voorkomen. Hoe denkt u daarover?

Wij vinden dit de verantwoordelijkheid van de gezinnen en zijn van mening dat de gemeente zich daar niet mee moet bemoeien.

Sociale zaken

Vindt u dat de gemeente moet meebetalen aan de Voedselbank?

Wij vinden het droevig dat in onze gemeente een Voedselbank nodig is. De Voedselbank is een stichting die haar producten krijgt van het winkelbedrijf en er worden door allerlei organisaties diverse giften gedaan. Gelukkig loopt het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank iets terug. De gemeente kan eventueel wel hulp bieden bij het zoeken van een geschikte locatie.

Veiligheid

Hoe denkt u over eventuele uitbreiding van cameratoezicht in de woonkernen?

Als dit nodig blijkt te zijn, zouden we daar geen problemen mee hebben. Veiligheid gaat boven privacy.

Verkeer en vervoer

Wat vindt uw partij van het verzet van het college tegen het overdag en ’s nachts rijden van 130 km/u op de snelweg?

De A2 is een veilige vijfbaansweg. Dat je daar maar 100 km per uur mag is volgens ons een bizarre beslissing. 130 km per uur hoeft voor ons niet, maar 120 zou aanvaardbaar zijn.

Wat vindt u van eventuele uitbreiding van Schiphol?

Schiphol loopt vol. Er zijn plannen om vakantievluchten elders te laten vertrekken en landen, zodat Schiphol wordt ontlast. Verder levert Schiphol veel werkgelegenheid op, dus als uitbreiding echt noodzakelijk zal er goed moeten worden gekeken naar eventuele extra overlast voor de inwoners.

Vindt uw partij dat de N201 mag worden verbreed?

Dat zou een oplossing kunnen zijn om de verkeersinfarct rond Mijdrecht op te lossen. Je kunt ook denken aan rotondes i.p.v. stoplichten.

Wat vindt uw partij van het parkeer probleem in Mijdrecht-centrum?

Bij de verbouwing van het winkelcentrum de Lindeboom waar Action is gehuisvest, is geen rekening gehouden met de veranderde infrastructuur ten aanzien van het parkeren. Er is een enorm parkeerprobleem ontstaan, dat zal moeten worden opgelost. Dit probleem wordt nog nijpender als de nieuwbouw van Hoogvliet supermarkt gereed is. Voor fietsers moeten er ook voldoende voorzieningen worden getroffen, aangezien steeds meer mensen gebruik zullen gaan maken van de fiets.