Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Seniorenpartij De Ronde Venen

Seniorenpartij De Ronde Venen staat voor vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en een veilige gemeenschap. Wij zijn een lokale partij die de belangen van senioren in de gemeente willen behartigen, maar zullen het algemeen belang zeker niet uit het oog verliezen.

Ons verkiezingsprogramma wordt mede door onze leden gerealiseerd.

  1. Zorg en welzijn.  Het is voor De Seniorenpartij De Ronde Venen onbegrijpelijk dat er in onze gemeente geen Huisartsenpost is en dat er geen weekend- en de avondopenstelling van een apotheek is.  Wij willen ons hardmaken om dit probleem waar vooral veel oudere inwoners mee te maken hebben op te lossen.                                                                                                                                                                  De Seniorenpartij DRV wil voor senioren een gemeentelijke seniorenpas instellen (gratis), waarbij in verschillende winkels, organisaties en sportclubs korting verkregen kan worden.                                        Thuiszorg en wijkverpleging zijn onmisbaar om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.  
  2. Huisvesting.   Er is een tekort aan seniorenwoningen. Wij willen meer bouw van betaalbare seniorenappartementen (koop en huur). Dit zal de doorstroming van starters bevorderen. Bovendien willen wij laten onderzoeken of er behoefte is aan andere woonvormen voor senioren, zoals 3-generatiehuizen.
  3. Bestrijding van armoede en eenzaamheid bij senioren.   Er is een groep senioren die zich heel goed financieel kan redden. Er is echter ook een grote groep senioren die moet leven van hun AOW, eventueel aangevuld met een klein pensioen. Om de eenzaamheid en armoede onder senioren te bestrijden moet er een ouderenwerker bezoeken afleggen en in kaart brengen waar hulp geboden moet en kan worden.
  4. Openbaar vervoer.   De verbindingen naar Uithoorn en Amsterdam zullen moeten worden verbeterd. Vervoer binnen de gemeente moet worden geoptimaliseerd.  Vervoer naar dokterspost in Leidsche Rijn moet dag en nacht beschikbaar zijn.
  5. Werk en inkomen.   In Seniorenpartij DRV vindt dat oudere werkloze werknemers in onze gemeente kansen krijgen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. De gemeente dient, ook als werkgever, hierin een leidende rol te hebben.
  6. Woon – en leefomgeving.    Om de leefomgeving veiliger te maken en te verbeteren zal het onderhoud van de openbare ruimten moeten worden verbeterd. Groenvoorziening moet beter worden onderhouden, maar ook de wegen, fiets- en voetpaden.
  7. Natuur, milieu en Duurzaamheid.     Om de leefbaarheid voor onze kinderen en kleinkinderen te garanderen, willen wij mogelijkheden onderzoeken om het gebruik van zonne-energie en andere duurzame energie bronnen voor iedereen bereikbaar te maken.
  8. Seniorenbeleid.     Er dient een weloverwogen seniorenbeleid te zijn. Dit beleid dient bij één wethouder te worden ondergebracht
  9. Veiligheid.    Ouderen moeten zich veilig voelen in de Gemeente. Hierbij is handhaving belangrijk. Onder veiligheid verstaan we ook: goed onderhouden openbare ruimten, groenvoorziening, verlichting. De Wijkagent dient zichtbaar in de wijk te zijn en niet voornamelijk bezig te zijn met zijn administratieve taken.
  10. Cultuur en onderwijs.      Onderwijs met het motto: een leven lang leren. Niet alleen jongeren dienen goed onderwijs te krijgen, maar ook voor senioren dienen er voldoende mogelijkheden te zijn, om (betaalbare) en opleidingen te volgen. Met name moeten senioren begeleiding krijgen bij ICT ten tijde van de digitalisering van allerlei instanties. De gemeente moet rekening houden met senioren die niet in bezit zijn van computer.