2 juni 2021

Algemene Beschouwingen 2021 (volledige tekst)

Algemene Beschouwingen van Seniorenpartij DRV.

De Corona pandemie heeft flink toegeslagen onder de inwoners van DRV, met name onder de ouderen. Alleen al in onze gemeente zijn er 35 doden te betreuren.

Gelukkig breken nu eindelijk betere tijden aan. Er wordt volop gevaccineerd. En we krijgen daardoor langzamerhand weer onze vrijheden terug. Dat het allemaal zo lang duurde heeft vooral te maken met het feit, dat veel mensen zich niet aan de corona-maatregelen hielden.

Wat ons nog het meest heeft getroffen, is het dedain en denigrerende manier waarop sommige groepen in de samenleving over ouderen spraken. En dat waren tot onze verbazing hoog opgeleide mensen. Ouderen en kwetsbaren moesten maar worden afgezonderd van de maatschappij, sommigen durfden zelfs het woord dor hout in de mond te nemen. Totaal respectloos, als je bedenkt dat die ouderen ervoor gezorgd hebben dat onze jongeren nu in welvaart leven. Welvaart die deze ouderen niet in hun jeugd hebben gekend.

Zelf ben ik een naoorlogs kind en heb van nabij de relatieve armoede na de oorlog meegemaakt. Mijn ouders hadden zoveel in de oorlog meegemaakt, dat ze daar behoorlijke trauma’s van hadden opgelopen. Helaas was er toen geen hulp voor hen. Bovendien waren zij natuurlijk niet de enigen met problemen.

En nu tijdens deze corona pandemie, waren deze mensen opeens niets meer waard. Toch al oud en afgeschreven door een groep mensen die alleen maar dachten aan eigen belang. Individualisme en egoïsme ten top.

Jongeren van nu leven zoals gezegd in welvaart. Zij hebben nu met een situatie te maken gekregen, die niet maakbaar is en flexibiliteit en geduld vraagt. Zij hebben moeten leren om te gaan met tegenslagen. Daar word je door gevormd en kan echt geen kwaad voor je ontwikkeling.

Wel nu over de kadernota.

Dit is de laatste Kadernota van dit college en het staat bol van de bezuinigingen. Vooral in het Sociaal Domein. Goede voornemens die in het coalitieakkoord worden beschreven, worden nu weer teruggedraaid.

De tekst vanuit het coalitieakkoord wordt cursief gedrukt.

Op de 1e pagina staat Inclusiviteit. In de commissievergadering over de Kadernota hebben we kunnen vernemen, dat dit geen speerpunt meer is voor dit college. Juist een onderwerp dat voor de LHBTI groep van groot belang is om begrip en acceptatie te bewerkstelligen.

(Sociale) veiligheid is de basis voor een bloeiende gemeenschap waar wordt omgezien naar elkaar en waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Er is daarbij speciale aandacht voor de (groeiende groep) ouderen.

Dat heeft zich vertaald in bezuiniging in o.m. de huishoudelijke hulp.

Ook willen we de grens minder scherp trekken tussen coalitie en oppositie. Dat is de reden waarom dit coalitieakkoord alleen hoofdlijnen bevat.

Bij voortduring worden voorstellen/moties/amendementen weggestemd door de coalitiepartijen. Voorstellen worden niet eens serieus genomen. Goede argumenten om bepaalde zaken anders of helemaal niet uit te voeren, worden terzijde geschoven. De kloof tussen coalitie en oppositie is nog nooit zo groot geweest.

De jongeren en de ouderen vormen echter groepen waar we, dwars door de thema’s heen, integraal en specifiek aandacht voor willen hebben. Deze groepen hebben vaker te maken met een combinatie van uitdagingen en extra hulp nodig om vanuit eigen kracht naar oplossingen te zoeken. Zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid worden daarom specifiek bij een wethouder belegd.

Dat Jeugdbeleidsplan is er inderdaad gekomen, maar het 55 plusplan voor ouderen vond men uiteindelijk niet nodig en is in een la verdwenen. Ook het CDA vond het niet nodig, ‘er wordt al zo veel voor ouderen gedaan’!

Een laagdrempelige toegang, het principe van één plan-één regisseur, een sterk sociaal team, de gemeente die de regierol pakt in samenwerking met partners en vroeg signalering dragen bij aan het goed en snel aanpakken van problemen. Daarmee worden complexere (en daarmee ook duurdere) problemen voorkomen.

Eén van de goede plannen die nog steeds niet op orde zijn. Het kernteam is onderbemand en het voorstel is dat zij worden aangevuld met mensen uit het maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk komt dan te vervallen. Een zeer slechte ontwikkeling die niet bijdraagt aan het goed en snel aanpakken van problemen. Bezuinigingen die de problematiek alleen maar erger maken.

Eenzaamheid is een probleem dat veel mensen treft en een negatieve impact heeft op hun welzijn. Daar besteden we de komende tijd extra aandacht aan. Buurtkamers en buurthuizen bieden inwoners een plek voor ontmoeting

Eenzaamheid is een van de onderwerpen die bij de Seniorenpartij hoog in het vaandel staat. Samen met de Stichting Een tegen eenzaamheid hebben wij daar in 2018 een start aan gegeven, door een congres over dit onderwerp te organiseren. Het was ook een van de onderwerpen in het 55plusplan. Tympaan de Baat pakt dit onderwerp nu gelukkig weer op.

Als gemeente zijn wij erg blij met het goede werk dat een organisatie als de Voedselbank doet. In samenwerking met hen willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Voedselbank niet meer nodig hebben. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede doorverwijzing naar hulp of door proactief informatie aan te bieden over bijvoorbeeld vacatures.

Door de Coronacrisis moeten er helaas steeds meer mensen gebruik maken van de Voedselbank. Wij zullen instemmen met een motie van PvdA/GroenLinks om de voedselbank onnodig te maken en de gemeente activeren om er voor te zorgen, dat onze inwoners straks de voedselbank niet meer nodig hebben.

We willen een gemeente zijn met een passend woningaanbod voor alle groepen. Senioren en jongeren hebben daarbij onze specifieke aandacht. Voor het bouwen van nieuwe woningen zetten wij zo veel mogelijk in op kleinschalige projecten in de dorpen. Ook staan wij open voor creatieve suggesties op het gebied van alternatieve woonvormen en het splitsen van woningen.

4800 woningen zouden er gebouwd gaan worden! Veel ambitie, waar nog niet zo veel van terecht is gekomen. Bouwen voor jongeren en ouderen? Starterswoningen zijn veel te duur voor onze jongeren, die noodgedwongen naar andere gemeenten verhuizen. Bouwen voor ouderen. Er komt nu een appartementencomplex in Mijdrecht. Niet specifiek voor ouderen. Seniorenpartij heeft een motie ingediend om nieuwe woonvormen voor ouderen te integreren in de nieuwe woonplannen. Veel ouderen willen samen met andere leeftijdsgenoten graag samenwonen in bv. een klein appartementencomplex, of in de vorm van een hofje. Deze motie is door de coalitie van CDA, VVD en D66 weggestemd! Ook voor de mogelijke bouw van starters appartementen achter het zwembad in Mijdrecht lijken onmogelijkheden de boventoon te voeren in plaats van het zoeken naar mogelijkheden.

De opgave op het gebied van duurzaamheid is een van de grootste waar we voor staan. Wij pakken de plannen zoals vastgelegd in het Spoorboek Klimaatneutraal 2040 ambitieus op. Ten aanzien van elektriciteit zetten we vol in op zonne-energie en starten een maatschappelijke discussie ten aanzien van windenergie. Het transitieplan warmte vormt de grootste uitdaging. De plannen hiervoor worden uitgewerkt. Nieuwe huizen worden zoveel mogelijk gebouwd als ‘0 op de meter’ woningen, of zijn in ieder geval gasloos. We maken gebruik van (landelijke) regelingen om acties versneld uit te voeren.

Onze gemeente heeft zich met name door de D66 wethouder met veel enthousiasme op dit plan geworpen, maar door haar enthousiasme verloor ze de uitvoerbaarheid en de weerbarstigheid van dit onderwerp uit het oog. Participatie zou een belangrijk punt in dit plan zijn. Daar is te weinig mee gedaan. Een klein groepje belangstellende inwoners hebben plannen gemaakt voor de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. Terwijl een groot deel van de inwoners vooral windmolens helemaal niet zien zitten.

De Seniorenpartij heeft meerdere malen tijdens de behandeling van dit onderwerp ingebracht dat er ipv windmolens ook alternatieve vormen van duurzame energie gebruikt kunnen worden. Innovaties volgen elkaar op en zien er heel hoopgevend uit. Met name de ontwikkelingen op het gebied van waterstof, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van kernenergie zijn vooruitstrevend. Kleine kerncentrales kunnen binnen enkele jaren worden gebouwd, evenals waterstoffabrieken. Behalve de interesse voor kernenergie blijft het college vooral star vasthouden aan zonnevelden en windmolens.

Kwaliteit in de woonomgeving heeft niet alleen te maken met natuur en cultuurhistorie. Inwoners willen graag wonen in een verzorgde buurt. Wij investeren daarom in het verbeteren van (het onderhoud van) het openbaar groen en straten.

Er is bezuinigd op cultuur en kunst en op maatschappelijke instellingen, waaronder de bibliotheek. Wij zijn daarom mede indiener van een amendement om de taakstelling van € 65.000 op de bibliotheek te laten vervallen. De bibliotheek is allang niet meer alleen een plaats waar je boeken kunt lenen, maar ook een ontmoetingsplek en een plek voor educatie en kunst en cultuur. Iedere kern verdient een bibliotheek!

Ook de mooie plannen om het groenonderhoud en onderhoud van straten en fietspaden te verbeteren komt niet van de grond, door het terugdraaien van deze plannen door bezuinigingen. De Seniorenpartij heeft talloze schriftelijke vragen gesteld over onderhoud van paden, overhangend groen, slechte fietspaden enz. en ondanks diverse toezeggingen voor verbetering blijft daadwerkelijke actie vaak uit.

Over doorvaart De Heul is een haalbaarheidsonderzoek verschenen. Wij zien dit als een kansrijk project en doen een voorstel aan de raad.

Ook rond dit plan is het behoorlijk stil.

Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan dit jaar biedt kans om prioriteiten te bepalen om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

De zichtbare aanwezigheid van de wijkagent.

Ook op het gebied van handhaving moet er nog veel gebeuren. Gelukkig komt er een BOA bij, maar er moet niet alleen op de ‘gewone, dagelijkse overtredingen’ gehandhaafd worden om het veiligheidsgevoel op straat te verbeteren. Het rechtsgevoel bij inwoners wordt danig aangetast door illegale praktijken in het buitengebied. Hiervoor hebben wij diverse keren aandacht gevraagd.

Inwoners kunnen rekenen op vriendelijke, snelle en ter zake doende beantwoording van hun vragen en verzoeken. Zonder de traditionele communicatievormen uit het oog te verliezen (telefonisch, schriftelijk of een bezoek aan het gemeentehuis), zetten we steeds meer in op verbetering en uitbreiding van onze digitale dienstverlening.

Ook nu weer wordt er nadruk gelegd in de Kadernota op digitale dienstverlening. Wij blijven aandacht vragen voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en op de traditionele vorm van communicatie gebruik moeten kunnen maken.

Bovenstaande punten zijn items die in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Natuurlijk zijn er wel degelijk vorderingen gemaakt met een aantal zaken, maar de bovenstaande zaken zijn niet of niet voldoende aangepakt en daar maakt de Seniorenpartij zich grote zorgen over.

Marja Becker,

Fractievoorzitter Seniorenpartij De Ronde Venen.