Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Seniorenpartij De Ronde Venen

Seniorenpartij De Ronde Venen staat voor vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en een veilige gemeenschap. Wij zijn een lokale partij die de belangen van senioren in de gemeente willen behartigen, maar zullen het algemeen belang zeker niet uit het oog verliezen.

Ons verkiezingsprogramma wordt mede door onze leden gerealiseerd.

            Verkiezingsprogramma 2022-2026 Seniorenpartij DRV.

1. Seniorenbeleid.

Straks is één op de vier inwoners 65 jaar of ouder. In onze gemeente is al de helft van onze inwoners 50 jaar of ouder. Dit betekent dat er een enorme vergrijzing plaatsvindt zodat het belangrijk is dat de gemeente over een goed Seniorenbeleidsplan beschikt om alle zaken die senioren aangaan in kaart te hebben.

Door decentralisatie van het Rijk zijn de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen Een van de meest ingrijpende maatregelen was de bezuinigingen op verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Veel verzorgingshuizen moesten sluiten en senioren werden daardoor verplicht zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De gemeente moet hen daarbij zo goed mogelijk behulpzaam zijn. Hiervoor krijgen zij een beperkte hoeveelheid geld van het Rijk.

De Seniorenpartij vindt het daarom van groot belang dat er per gemeente een goed Senioren beleidsplan ligt waarin de knelpunten benoemd worden, zodat adequate hulp geboden kan worden.

2.Gezondheid en Zorg

De Seniorenpartij staat voor een samenleving waarin we aandacht voor elkaar hebben en iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt en mee kan blijven doen.

Ouderen en chronisch zieken moeten zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De gemeente moet er voor zorgen dat deze mensen alle hulp krijgen die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Om te voorkomen dat deze inwoners in een isolement terecht komen en vereenzamen wil de Seniorenpartij dat er voor deze mensen een mogelijkheid gecreëerd wordt om samen in groepsverband oud te worden. Bv. Het Thuishuis of een Dikvoormekaarhuis.

Door de vergrijzing krijgen steeds meer inwoners te maken met de ziekte van Alzheimer. De Ronde Venen is een dementievriendelijke gemeente. Dat betekent dat zij aan een aantal voorwaarden voldoet om dit predicaat te mogen voeren (bv. Het volgen van cursussen ’dementievriendelijk’ door overheidspersoneel).  Wij zullen deze voorwaarden blijven monitoren, zodat mensen die lijden aan deze dodelijke ziekte zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Veel ouderen krijgen te maken met chronische ziekten. Veelal worden zij, zo lang het kan, verzorgd door mantelzorgers en de thuiszorg. Dat kan de partner zijn, maar ook hun kinderen, of een vriend/vriendin of een buurvrouw. Deze mantelzorgers moeten zo veel mogelijk worden ondersteund door de gemeente, eventueel door extra geld voor huishoudelijke hulp of andere ondersteuning.

Er zijn in De Ronde Venen verschillende mogelijkheden voor senioren om te blijven bewegen. Beweegtuinen zijn daar een goed voorbeeld van en gymnastiekgroepen speciaal voor senioren. De Seniorenpartij wil dat er meer beweegtuinen komen en dat er op sporten voor senioren niet wordt bezuinigd.

3.Wonen

De Seniorenpartij heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de bouw van meer betaalbare seniorenwoningen in de kernen. Mede door onze inzet worden er nu op verschillende plekken seniorenwoningen gebouwd. Wij blijven ons ook in de toekomst inzetten voor voldoende seniorenwoningen. Onze voorkeur gaat uit van nieuwbouwlocaties in de buurt van winkels en medische voorzieningen. Dit kan door het toepassen van verschillende woonvormen voor ouderen, zoals: aanleunwoningen, levensloopbestendige woningen, kangeroewoningen, mantelzorgwoningen in combinatie met gemeenschappelijk wonen voor ouderen. Ook het Thuishuis en een Dikvoormekaarhuis heeft onze onverdeelde aandacht.

Om doorstroming te bevorderen moet er een goede regeling zijn om het aantrekkelijk te maken om te verhuizen naar een kleinere woning. De woningbouwcoöperatie heeft hiervoor een huurgewenningsregeling. Wij willen deze aanvullen met een vergoeding voor verhuiskosten.

Voor bestaande sociale huurwoningen willen wij dat het voor iedere huurder aantrekkelijk is om te ruilen van een grote naar een kleinere woning met behoud van het financieel voordeel. Dit zal de doorstroming op de huizenmarkt voor met name starters en jonge gezinnen ten goede komen.

 

4. Wijken en buurten

Welzijn in de wijken kan worden verbeterd door de aanwezigheid van de dorpshuizen in de kernen. Zij bieden namelijk ontmoetingsplekken om initiatieven en activiteiten te bevorderen. De Seniorenpartij wil dat deze dorpshuizen multifunctioneel zijn, dus niet alleen een ontmoetingsplaats, maar ook een plek waar de bibliotheek is gevestigd, waar een afvaardiging van Tympaan de Baat, de kernteams, servicepunten en andere maatschappelijke organisaties te vinden zijn.

Wij zullen verder bezuinigingen op de bibliotheek altijd bestrijden. Wij willen zelfs per inwoner meer besteden aan de bibliotheek. Het gemiddelde bedrag dat wij hiervoor per inwoner besteden ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Wij zien de bibliotheek niet alleen als een uitleenplek voor boeken, maar veel breder. Een plek waar kinderen kennismaken met taal en zelf spelenderwijs boeken leren lezen. Waar mensen die niet taalvaardig zijn, of zelfs analfabeet zijn, of migranten kennis maken met de Nederlandse taal en deze leren beheersen.

Hiermee kun je de eenzaamheid onder jongeren en ouderen terug dringen. Bovendien geeft dit de buurthuizen meer body en kunnen ze samen een stevig concept neerzetten.

Helaas is er in de grootste kern Mijdrecht geen dorpshuis. De Seniorenpartij wil dat er in het te renoveren gemeentehuis ruimte wordt gemaakt voor een soort dorpshuisfunctie, waarin de bibliotheek wordt gevestigd en de eerder genoemde instanties. Wij willen de mogelijkheid onderzoeken van een combinatie van de nu te kleine raadszaal met een theater.

Buurtcomités zijn in de loop van de jaren wegbezuinigd of ter ziele gegaan. Wij willen weer een opleving van deze buurtcomités als gesprekspartners van de gemeente. Buurtcomite’s hebben een goed beeld wat er in hun buurt leeft en kan samen met de gemeente de leefbaarheid in de buurten verbeteren.

Een mooie, goed verzorgde en veilige wijk nodigt uit tot meer woonplezier voor inwoners. Een beter maaibeleid en onderhoud van bomen en struiken zijn daar onderdeel van. Overhangend groen van particulieren en gemeente moet aangepakt worden. Dit bereiken we door onder andere het onderhoud van groen en straatmeubilair onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke afdeling.

De Seniorenpartij blijft veel aandacht schenken aan de kwaliteit van voet- en fietspaden, maar ook oversteekplaatsen.

5. Veiligheid

Iedere inwoner moet zich met een gevoel van veiligheid over straat kunnen bewegen. Er moet voldoende verlichting zijn in de avond- en nachturen.

Er moet ook op overtredingen die de veiligheid in de Ronde Venen in gevaar brengen worden gehandhaafd. Kleine criminaliteit heeft vaak een grote impact op onze inwoners. Dit moet adequaat worden aangepakt. De Seniorenpartij is voorstander van meer sociale contacten in de wijk en het uitbreiden van buurtpreventie ( WhatsApp groepen).

Cybercriminaliteit moet beter worden aangepakt. Er moet een goede voorlichting komen, hoe, vooral kwetsbare mensen, dit kunnen voorkomen en kunnen signaleren.

Wijkagenten en boa’s moeten regelmatig in alle wijken zichtbaar zijn. Een wijkagent moet weer een aanspreekpunt in de wijk zijn.

6. Verkeer en vervoer

In het kader van duurzaamheid wil de Seniorenpartij het fietsen in de gemeente promoten. In de hele gemeente moeten er veilige fietspaden komen en duidelijke regels over de voorrangsregels. Hierbij denken wij dat de gemotoriseerde doelgroep te gast is op een aantal wegen en straten. Daarom zijn wij voorstander van 30 km in de woonwijken.

Toeristische route’s in onze mooie gemeente moeten ontmoedigd worden voor gemotoriseerd verkeer op zon- en feestdagen.

De provincie wil rechte vervoerslijnen met minder haltes. De Seniorenpartij wil dat de haltes voor iedereen bereikbaar blijven. Eventueel door inzet van kleine busjes, of een andere innovatieve oplossing.

De provinciale subsidie voor de Regiotaxi gaat vervallen. De Seniorenpartij wil dat de Regiotaxi blijft bestaan.

7. Duurzaamheid (milieu)

De Seniorenpartij erkent het grote probleem van de klimaatverandering. Uit vele wetenschappelijke rapporten blijkt dat de temperatuur op aarde verder oploopt. Wij zijn dan ook voorstanders om dit grote probleem voortvarend aan te pakken. Deze maatregelen moeten wel passen in de woon- en leefomgeving van onze inwoners. Wij zijn daarom tegenstander van grote windturbines in ons prachtige cultuurlandschap. Dat past niet en zal de gehele horizon vervuilen, maar ook geluidsoverlast veroorzaken ( laagfrequent bromgeluid). Bovendien is er nog te weinig bekend over de gezondheidsrisico’s.

Kleine windmolens (lager dan 40m) bij agrarische bedrijven is voor de Seniorenpartij geen probleem, mits ze op grote afstand gebouwd worden van de bewoonde kernen(minimaal 1000m).

Inwoners moeten meer worden gestimuleerd om zonnepanelen op hun huizen te plaatsen. Ook op bedrijfs- en overheidsgebouwen moeten, waar mogelijk, zonnepanelen geplaatst worden. Bewoners initiatieven voor de aanleg van energiebesparende maatregelen ondersteunen wij. De kosten van de door de overheid opgelegde energietransitie, moeten niet alleen gedragen worden door de inwoners, maar ook gesubsidieerd worden door de overheid.

Zonneparken en velden moeten voldoen aan eisen die door de raad zijn vastgesteld en mogen vanaf de weg niet zichtbaar zijn.

Nul op de meter is voor veel woningen geen optie. Woningen ouder dan 20 jaar zijn ongeschikt voor ombouw van aardgas naar een andere vorm van energie. Dit heeft onder meer te maken met de isolatiemogelijkheden voor oudere woningen.

De Seniorenpartij is voorstander van kernenergie. De innovatieve manieren die zijn ontwikkeld, zorgen voor een veilig gebruik van kernenergie en dat kan vrijwel zonder afval.

De Seniorenpartij zal zich blijven verzetten tegen de invoering van Diftar (gedifferentieerd tarief). Diftar is een systeem voor de inzameling van afval waarbij per huishouden of rechtspersoon geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soortafval wordt aangeboden: Hoe meer restafval en ander slecht herbruikbaar afval een burger aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.

Bovendien heeft dit systeem in gemeenten waar dit is ingevoerd tot gevolg, dat er heel veel zwerfafval in en rondom de gemeente gedumpt wordt. Voor gezinnen is dit systeem ook veel duurder, want zij hebben á priori meer restafval.

In grote gemeenten met veel hoogbouw wordt het zgn., nascheiden ingevoerd. Dan wordt alle restafval inclusief plastic en blik opgehaald en in een speciale afvalverwerkingsfabriek gescheiden. Aangezien bij dit systeem alle (dure) restafval wordt aangeboden is dit voor onze gemeente op dit moment te kostbaar om ‘nascheiden” in te voeren.

8. Onderwijs en Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur maakt onderdeel uit van de beleving van inwoners. Cultuur kan als belangrijk middel worden ingezet voor sociale of maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid, integratie en dementie. En het stimuleert de gezondheid. Door een cultureel project kan er meer begrip, saamhorigheid en betrokkenheid ontwikkeld worden. Er ontstaat dan een actief cultureel belang onder inwoners. Cultuur inspireert en stimuleert de creativiteit van inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid in dorpen en kernen. Door een sterk cultureel aanbod aan alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen te bieden verbetert de sociale omgeving en bevordert het welzijn van de inwoners.

Cultuureducatie moet een vast en vanzelfsprekend onderdeel zijn in het basis- en voortgezet onderwijs. Het stimuleert de persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ieder kind moet in aanraking komen met zang, dans, muziek, toneel en kunst om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

De Seniorenpartij De Ronde Venen wil dat er blijvend aandacht wordt besteed aan techniek onderwijs. Anders kunnen we straks geen loodgieter, bouwvakker, autotechnici ed. meer krijgen en zijn we afhankelijk van mensen van buitenaf.

Dat geldt ook voor het verplegend en verzorgend personeel. Ook in deze branche is een schrijnend tekort. De Seniorenpartij heeft hierover een motie ingediend en zal er op toezien dat de gemeente het initiatief neemt om zorginstanties samen te brengen met het onderwijs om jonge mensen te enthousiasmeren voor de verpleging en verzorging.

Zie hier het belang van het VMBO, waar deze mensen een technische of verzorgende opleiding krijgen. Belangrijk is dat deze jonge mensen kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen, of naar het bedrijfsleven. Ook voor Havo en VWO is het belangrijk jonge mensen te enthousiasmeren voor verpleegkunde of andere medische beroepen. Samen met scholen en zorginstellingen en ziekenhuizen kunnen er voorlichtingsdagen worden georganiseerd.

De maatschappij wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dat is voor jonge mensen geen enkel probleem. Zij zijn opgevoed met IPad’s, smartphones, laptops ed., maar ouderen hebben deze hele ontwikkeling gemist, of zijn daar pas op latere leeftijd mee in contact gekomen. Het is voor veel mensen die niet digitaal vaardig zijn een groot probleem. Sommigen hebben niet eens een computer en ook hebben velen geen geavanceerde telefoon, zodat daar geen apps op gedownload kunnen worden.

Voor mensen die niet digitaal vaardig zijn moeten er gratis cursussen op elk niveau gegeven worden om in deze gedigitaliseerde wereld mee te kunnen doen. Daarbij willen wij dat er gratis IPad’s aan cursisten worden verstrekt. Daarnaast blijft de Seniorenpartij er naar streven, dat alle communicatie vanuit de gemeente ook op papier aangeboden blijft worden.

9. Maatschappelijke organisatie (participatie)

Een maatschappelijke onderneming is een Nederlandse term voor semipublieke organisaties met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden. Met deze term worden vooral scholen, verzorgings- en verpleeghuizen en woningcorporaties aangeduid.

Maar ook een maatschappelijke instantie als Tympaan de Baat heeft een heel belangrijke rol in het maatschappelijke leven in De Ronde Venen. Zij sturen vele vrijwilligers aan, die er voor zorgen dat jongeren en ouderen daar gesteund worden, waar dit nodig is. De Seniorenpartij wil hierop niet bezuinigen, maar eerder ondersteuning bieden om hun werkzaamheden te kunnen blijven vervullen.

Als het gaat om participatie van senioren zijn de volgende punten van groot belang:

Er is een groep senioren, die zich financieel heel goed kan redden, maar er is ook een grote groep ouderen, die  leven van de AOW eventueel aangevuld met een klein pensioen. Pensioenen worden al sinds 2008 niet meer geïndexeerd, hetgeen tot gevolg heeft dat ouderen er ieder jaar op achteruit gaan. Vooral ouderen die alleen moeten rondkomen van een AOW krijgen het steeds moeilijker.

In DRV moeten oudere werklozen ook de kans krijgen te blijven participeren in de maatschappij. Er moet vanuit de gemeente blijvend aandacht zijn voor deze groep werkzoekenden.

10. Economie en financiën

Op deze gebieden hakt de covid 19 epidemie er hard in. Er moet ernstig rekening gehouden worden met, wellicht voor een aantal bedrijfstakken, ook binnen onze gemeente aanwezig, ernstige gevolgen. Waarbij het verdwijnen van ondernemingen niet kan worden uitgesloten.

De gemeente moet naar de opvatting van de Seniorenpartij, alle steun verlenen, die mogelijk is om deze ondernemingen levensvatbaat te houden.

Niet alleen ondernemingen, maar ook veel inwoners van onze gemeente zullen de gevolgen van covid ondervinden. Denk daarbij b.v. aan de sterk oplopende inflatie. Die ook volgens de Ned. Bank in 2022 nog te zien zal zijn.

Een en ander kan ook hier betekenen, dat de gemeente, meer dan voorheen, gelden beschikbaar moet stellen om armoede zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit alles, zal vermoedelijk een meer dan verwacht groot beslag leggen op de gemeentefinanciën. Waarbij het maar de vraag zal zijn of het Rijk hiertegenover meer middelen beschikbaar zal stellen.

Dit alles betekent naar de opvatting van de Seniorenpartij, dat voorzichtigheid is geboden met het verder ontwikkelen van de plannen om 10 ha. bedrijfsterrein te ontwikkelen.

Voorts, dat in 2022 vaart moet worden gemaakt met het schrappen van regels en richtlijnen, zeker daar, waar het mogelijk wordt te snijden in het ambtenaren apparaat. Al twee jaar op rij hebben wij in de begrotingen kunnen lezen, dat dat ook tot de voornemens van het college behoort. Maar ook al twee jaar op rij blijken zij niet in staat te zijn, zichtbaar te maken in hoeverre ze daarin geslaagd zijn.

Tot slot, moet het de Seniorenpartij van het hart, dat in de huidige tijd nauwelijks voorspellingen op de gebieden van economie en zeker op het gebied van financiën gedaan kunnen worden. Daarom achten wij het van het allergrootste belang om te kijken naar de inkomstenmogelijkheden. En dan niet naar het verhogen van de belastingdruk voor bedrijven en inwoners, maar door b.v. te overwegen, of dit wellicht het moment is om aan actieve grondpolitiek te doen. Want een ding staat, ook voor de komende jaren vast, dat er huizen voor heel veel mensen moeten worden gebouwd. En daar is grond voor nodig.