Veel gestelde vragen

Tijdens onze kennismakingsbijeenkomst werd ons gevraagd of wij een one issue partij zijn en alleen maar oog hebben voor onderwerpen die senioren aangaan. Dat is zeker niet het geval. Wij zijn een partij die ons inzetten voor met name de senioren in onze gemeente, maar verliezen zeker niet het algemeen belang uit het oog. Onderstaand een overzicht van de verschillende onderwerpen en vragen die ons gesteld werden tijdens deze bijeenkomsten en tevens onze beantwoording.

Afval

Seniorenpartij DRV heeft bij verschillende gemeenten informatie ingewonnen over zo’n systeem. Het blijkt dat veel mensen graag minder heffing willen betalen en dat zij dan hun afval elders kwijt willen, bv. in andermans container of het gewoon langs de weg dumpen.

Bestuur

Bij alle projecten moeten inwoners goed worden geïnformeerd. Wij zijn geen voorstander van referenda, maar mochten inwoners daar behoefte aan hebben kan er wel een enquête gehouden worden. Daarmee bereik je de betreffende inwoners. Is minder kostbaar en ingrijpend.

De Seniorenpartij is het daar niet mee eens.

In het kader van participatie moeten alle projecten vooraf uitgebreid met inwoners worden besproken. Daarna ligt de uitvoering bij de gemeente.

Algemeen

De Seniorenpartij vindt dat de coffeeshop niet mag worden gesloten. Zij voorziet in de behoefte aan softdrugs en zorgt ervoor dat de straathandel afneemt.

De Seniorenpartij vindt dat de gemeente daar al in faciliteert via de GGD. Op dat gebied wordt op scholen ook voorlichting gegeven, ze ontvangen daar een bijdrage over vanuit de overheid.

Wonen

Het aantal sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten is nu 30%. Als je dit percentage gaat verhogen naar 50% dan blijft er nog maar 50% over voor de middenkoop/ huur, vrije sector en seniorenwoningen.

Dat vinden wij te weinig.

Er is op dit moment een grote behoefte aan goedkope koopwoningen, gezien de overspannen woningmarkt. Zie het vorige antwoord. Ook in de koopsector moet er een goede balans zijn tussen goedkope -, middenklasse – en dure koopwoningen. Hierbij moet altijd gekeken worden naar de samenstelling van de inwoners. Op dit moment groeit het aantal senioren gestaag. Wij hebben aangegeven meer betaalbare seniorenwoningen te willen laten bouwen, zowel in de sociale huur als de goedkopere koopwoningen.

Er is wel een verschil tussen bedrijfspanden op industrieterreinen en in de woonkernen. Op industrieterreinen horen bedrijfspanden, geen woningen. Daarbuiten zou dit wat ons betreft geen probleem zijn.

Eengezinswoningen zouden dan omgebouwd moeten worden tot kleine woningen. Sommige huizen zouden daar wel geschikt voor zijn, maar veel van deze woningen zijn daar te klein voor. Hierbij moet goed gekeken worden of hier behoefte aan is.

Er is een groot woningtekort. Mensen die met spoed nieuwe woonruimte zoeken als gevolg van een echtscheiding of andere problematiek, kunnen vaak alleen terecht op recreatie parken dat is een tijdelijke noodoplossing.

Permanente bewoning van recreatiewoningen is geen oplossing voor het woningtekort.

De Seniorenpartij is het daar Niet mee eens!

In het debat over het centrumplan Vinkeveen heeft de Seniorenpartij De Ronde Venen aangegeven dat zij het centrumplan Vinkeveen zoals werd voorgesteld, niet ondersteund.

Wij vinden de plannen te ingrijpend voor het dorpscentrum zonder goede onderbouwing.

In de Ronde Venen zijn al te weinig woningen beschikbaar voor de eigen inwoners en voor de opgelegde statushouders, dus vinden wij dat dit geen goed plan is.

Economie

Dat zou protectionisme in de hand werken. Bij iedere aanbesteding moet gekeken worden naar de kosten en kwaliteit.

Wij zijn tegen de verhoging van de OZB. Gemeentelijke voorzieningen moeten in stand blijven en zelfs verbeterd. Dat moet dus op een andere manier opgebracht worden. Hondenbelasting afschaffen heeft voor- en nadelen. De overlast zal toenemen, maar de kosten van controle vervallen. Eigenlijk zou hondenbelasting vervangen moeten worden door honden- en kattenbelasting.

Daar zijn we het mee eens.

Milieu

Wij staan pal achter duurzaamheid. Subsidies voor zonnepanelen kan ook door de gemeente ingesteld worden. Voor het isoleren van woningen bestaan er Rijkssubsidies. Gegevens hierover zijn terug te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Wij zijn tegen de bouw van windmolens -turbines in de Ronde Venen.

Mensen die naar ons land komen, omdat zij moeten vluchten voor oorlog of geweld, zijn van harte welkom. Het is dan wel hun plicht om in onze cultuur te integreren. Dat betekent niet dat zij hun eigen cultuur moeten verloochenen, maar ze zullen zich moeten aanpassen aan normen en waarden van ons land. Dat verwacht men andersom ook van Nederlanders in het buitenland. Om Nederland en haar inwoners te kunnen begrijpen is het van groot belang dat zij de taal snel machtig worden. Asielgerechtigden moeten tegenwoordig zelf de weg vinden in het cursusaanbod en dat is niet altijd even makkelijk. Mochten zij ondanks hulp en aanmoediging de taal niet te willen leren, moeten zij worden gekort op hun uitkering.

Verduurzamen van woningen is een zaak van de eigenaar, faciliteren vanuit de overheid is voor ons geen optie.

Bouw

De Seniorenpartij vindt dat er alleen op de legakkers van de Vinkeveense plassen gebouwd mag worden als dit in overeenstemming is met het bestemmingsplan Vinkeveense plassen.

Dat zou betekenen dat ook de illegale bebouwing wordt gedoogd, daar zijn wij het niet mee eens (zie vorig artikel)

Wij vinden dit de verantwoordelijkheid van de gezinnen en zijn van mening dat de gemeente zich daar niet mee moet bemoeien.

Sociale zaken

Wij vinden het droevig dat in onze gemeente een Voedselbank nodig is. De Voedselbank is een stichting die haar producten krijgt van het winkelbedrijf en er worden door allerlei organisaties diverse giften gedaan. Gelukkig loopt het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank iets terug. De gemeente kan eventueel wel hulp bieden bij het zoeken van een geschikte locatie.

De Seniorenpartij is het daar niet mee eens. Individueel moet worden gekeken of iemand vrijwilligerswerk zou kunnen doen.

Veiligheid

Als dit nodig blijkt te zijn, zouden we daar geen problemen mee hebben. Veiligheid gaat boven privacy.

Sport.

De Seniorenpartij vindt dat sportverenigingen best meer zelf kunnen bijdragen aan de sportvoorzieningen. Nu zijn ze voor het grootste deel afhankelijk van de gemeente.

Verkeer en vervoer

De A2 is een veilige vijfbaansweg. Dat je daar maar 100 km per uur mag is volgens ons een bizarre beslissing. 130 km per uur hoeft voor ons niet, maar 120 zou aanvaardbaar zijn.

Schiphol loopt vol. Er liggen vergaande plannen klaar om vakantievluchten bijv. vanuit Lelystad te gaan uitvoeren. Schiphol is voor de regio van groot economisch belang.

Als uitbreiding echt noodzakelijk is, zal er rekening gehouden moeten worden met extra overlast voor de inwoners en de milieu eisen.

 

 

Dat zou een oplossing kunnen zijn om de verkeersinfarct rond Mijdrecht op te lossen. Je kunt ook denken aan rotondes i.p.v. stoplichten.

Het parkeerprobleem in Mijdrecht centrum is door de reconstructie van het Haitsmaplein en de uitbreiding van de parkeerstrook aan de Rondweg voor het grootste gedeelte opgelost.

Langparkeerders kunnen hun voertuigen aan de Rondweg kwijt terwijl het winkelend publiek gebruik kan maken van de parkeervoorzieningen in het centrum, weliswaar met gebruik making van de blauwe parkeerkaart.

Voor fietsers zijn er ook nieuwe voorzieningen gemaakt, zoals de dubbele fietsenstalling bij het busstation aan de Rondweg.

Op sommige plaatsen binnen de gemeente waar de parkeerdruk bijzonder hoog is kan er door het inleveren van een klein stukje groen een aantal parkeerplaatsen gecreëerd worden.