Windmolens langs de grenzen van De Ronde Venen?

Het College van B & W De Ronde Venen heeft d.m.v een brief op 29 september 2020 aan de RES (regionale Energie Strategie) Noord Holland-Zuid hun zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de grens van onze gemeente. Op 5 oktober 2020 is er in Provinciale Staten Noord Holland een motie aangenomen […]


Lees verder

Kerst- en nieuwjaarswens

Beste mensen, Het jaar 2020 is een jaar dat niet iedereen snel zal vergeten. Bijna iedereen heeft om de een of andere reden te maken gehad met het coronavirus. Veel mensen doordat ze het virus zelf kregen, of dat mensen in hun omgeving besmet raakten. Maar ook de vele maatregelen die nodig waren om het […]


Lees verder

Mededeling overlijden John B. Grootegoed

Op 14 december jl. is na een kortstondig ziekbed ons lid John B. Grootegoed op 82 jarige leeftijd overleden. Kort voor het overlijden heb ik nog telefonisch contact met hem gehad en hem veel sterkte kunnen wensen. Zijn heldere kijk op de gang van zaken binnen de politiek hebben wij enorm gewaardeerd. Wij wensen de […]


Lees verder

Algemene beschouwingen 2021

Algemene beschouwingen 2021. Covid 19, een tot december onbekend virus, zorgde er voor dat we in een totaal andere wereld zijn beland. Op sociaal gebied, op economisch gebied, maar vooral op het gebied van onze gezondheid. Wie had vorig jaar om deze tijd kunnen denken dat we anderhalve meter van elkaar vandaan moeten blijven en […]


Lees verder

Overhangend groen blijft een probleem.

PERSBERICHT. Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen. Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal geven aan het verbeteren van het openbaar groen, de straten en de vaar-, wandel- en fietsroutes zijn er in de gemeente nog talloze […]


Lees verder

Lezing over Erfrechtplanning en Levenstestament

Persbericht. Seniorenpartij DRV organiseert een lezing over het thema Erfrechtplanning en Levenstestament. Op dinsdagavond 20 oktober a.s. organiseert de Seniorenpartij een lezing onder het motto ‘ Houd regie over uw leven’ , waarin onderwerpen ter sprake komen als Erfrechtplanning en Levenstestament. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk. Het programma is als volgt: 19.00 uur ALV […]


Lees verder

Vragen aan het college over extra renovatiekosten Haitsmaplein.

Geachte heer Kroon, In de commissievergadering van RZ /PW van 15 september 2020 hebben wij u onderstaande vragen gesteld betreffende de werkzaamheden op het Haitsmaplein.  Op uw verzoek worden u deze vragen tevens schriftelijk gesteld. De financiële positie van de gemeente ziet er niet rooskleurig uit. Met de extra uitgaven door de coronacrisis daar nog […]


Lees verder

Persbericht: Oversteekplaatsen in De Ronde Venen

De Seniorenpartij vraagt wederom aandacht voor onveilige voetgangersoversteekplaatsen. De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan college van B & W over de slechte communicatie met de inwoners van Vinkeveen over onveilige voetgangersoversteekplaatsen. Ondanks eerdere toezeggingen aan zowel de Seniorenpartij als aan aanbieders van een petitie uit Vinkeveen betreffende veiligheid van oversteekplaatsen, is er tot nu […]


Lees verder

Persbericht: Luchtkwaliteit scholen, verzorgings- en verpleeghuizen

Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen aan college over luchtkwaliteit scholen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in De Ronde Venen. Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar weer van start en gaan alle leerlingen weer naar school. De Seniorenpartij maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in scholen en vraagt zich af hoe scholen zich hebben voorbereid om besmetting van het […]


Lees verder

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens.

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens. De Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee wil zij voorop lopen in de regio. Tijdens de behandeling in de laatste raadsvergadering van 1 en 2 juli jl. voor het zomerreces werd ‘’het Beleid voorwaarden zonnevelden en windmolens’’ behandeld. In dit beleid geeft het college […]


Lees verder