Uitgangspunten

Seniorenpartij De Ronde Venen

Seniorenpartij De Ronde Venen (DRV) staat voor vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en een veilige gemeenschap.

Iedereen, van welk geloof, geaardheid, afkomst ook, kan lid worden van onze partij (vanaf 18 jaar).

We zijn een lokale partij die senioren een eigen stem willen geven in de gemeenteraad. Onze partij is er voor senioren die willen meepraten en niet langs de zijkant afwachten. Daarentegen verliezen wij het algemeen belang niet uit het oog.

Ons verkiezingsprogramma is dynamisch. Wij luisteren naar de inwoners en dat wat zij inbrengen bepaalt voor een groot deel ons verkiezingsprogramma, voor zover dit niet in strijd is met de beginselen van de partij.

 

Woon- en leefomgeving 

Veel senioren staan volop in het leven en willen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit wordt door de overheid gestimuleerd. De lokale overheid dient hiervoor dan de gelegenheid te bieden. Tevens moet er meer gebouwd worden voor senioren. Veel senioren willen nadat ze een bepaalde levensfase hebben bereikt liever verhuizen naar een appartement, zodat het onderhoud voor hen gemakkelijker wordt en zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In onze gemeente zijn te weinig appartementen voor senioren in de nabijheid van de nodige voorzieningen, zoals winkels en medische voorzieningen.

Wij gaan ons inzetten voor de bouw van meer betaalbare seniorenappartementen. Zowel huur als koop.

Wij zijn ook voorstander van huisvesting op maat, zoals 3-generatie woningen of kangoeroe-woningen. Ook andere nieuwe woonvormen voor ouderen moeten gerealiseerd kunnen worden.

De Seniorenpartij DRV wil dat nieuwe ideeën, mits deze voldoen aan de bouwkundige richtlijnen,  door de gemeente worden gefaciliteerd. Hierbij moet ook de juridisch- en financiële kant goed worden bekeken.

Onder woongenot verstaan wij ook voldoende parkeergelegenheid,  veilige fietspaden en fietsstallingen.

 

Seniorenbeleid

De overheveling van taken vanuit de Rijksoverheid naar de Gemeente vragen om een transparant bestuur, dat open staat voor signalen van bewoners. Ook de bezuinigingen door het Rijk op het gemeentefonds leggen een extra druk op het lokale bestuur.

In onze gemeente is er wel een jongerenbeleid, maar geen seniorenbeleid. Wij pleiten er voor om een goed onderbouwd seniorenbeleid op te stellen, in samenwerking met alle betrokkenen. Tevens willen wij dat dit beleid in de portefeuille van één wethouder terecht komt, zodat hierin geen versnippering plaatsvindt.

 

Veiligheid

Wij staan voor een veilige samenleving, die als dit nodig is gehandhaafd moet worden.

Veiligheid staat niet alleen voor meer politie op straat, maar ook sociale controle kan hierin een rol spelen. De wijkagent is hierbij een onmisbare spil. Deze moet aanspreekbaar en bereikbaar zijn en niet voornamelijk met administratieve werkzaamheden bezig zijn.

Veiligheid betekent ook veilige openbare ruimten. Goed toegankelijke trottoirs, die niet bestaan uit kleine keitjes of zeer schuine kanten. Voor mensen met een kinderwagen, rollator of rolstoel is dit onbegaanbaar. Ook de groenvoorziening kan voor een veilige omgeving zorgen. Geen overwoekerde paden, geen graspollen op de trottoirs als er gemaaid is en een goede verlichting.

Ook het schoonhouden van de openbare ruimte heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons een belangrijk item. Wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een fijn leven hebben op onze planeet.

Met name willen wij dat zonne-energie voor iedereen bereikbaar wordt. Zonne-energie is een vorm van duurzame energie, die vrij gemakkelijk te realiseren is op woningen, schuren en bedrijfshallen. Helaas zijn zonnepanelen nog behoorlijk kostbaar en voor veel mensen niet te betalen. Wij willen er voor pleiten, dat zonnepanelen door de overheid dusdanig worden gesubsidieerd, dat ze voor iedereen betaalbaar worden.

Ook andere vormen van duurzame energie zullen wij bepleiten, hoewel wij wel van mening zijn, dat er hierbij ook gewaakt moet worden dat ons mooie landschap in tact blijft. Wat betreft plaatsing van windmolens zijn wij van mening dat dit het beste kan plaatsvinden in dun bevolkte gebieden, langs snelwegen en in zee.

Bij alle projecten die in de toekomst gaan plaatsvinden moet dit in het teken van duurzaamheid zijn.

Zelfs minder opstoppingen en dus minder uitstoot en lawaai levert een bijdrage voor een duurzaam en gezonder leven. Verbreding van de N201 zou een oplossing kunnen zijn. Om de doorstroming te bevorderen zou er ook gekeken moeten worden naar de aanleg van rotondes.

 

Werk- en inkomen

Het UWV geeft ons op onze vragen over werkloosheid bij werknemers boven de 50 jaar het volgende antwoord:

  • Oudere werknemers verliezen over het algemeen minder snel hun baan dan jongere werknemers. Maar als ouderen hun baan kwijtraken, komen ze moeilijker weer aan het werk.
  • Eind 2016 ligt het aandeel langdurig werkloze 50-plussers in Groot Amsterdam met 70% iets hoger dan landelijk.
  • In Groot Amsterdam gaat per april 2017 40% van de 26.870 lopende WW-uitkeringen naar 50- plussers.
  • Van die 10.824 WW-uitkeringen heeft weer de helft een verstreken uitkeringsduur van minimaal een jaar. Langdurige werkloosheid verzwakt de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden.
  • 37% van de 50-plussers in Groot Amsterdam is binnen een jaar weer aan het werk. Voor jongere leeftijdsgroepen is het werkhervattingspercentrage duidelijk beter.

Reden voor het UWV om extra aandacht aan deze doelgroep te besteden.

Het lokale seniorenbeleid moet hierop aansluiten en aandacht besteden aan de sociaal economische kant. Met andere woorden: de gemeente De Ronde Venen zou hierin een voorbeeldfunctie kunnen vervullen en een leidende rol moeten en willen spelen. Zoals in het verleden afspraken werden gemaakt met werkgevers om op de arbeidsmarkt moeilijk plaatsbare jongeren aan het werk te helpen zou ook in regionaal verband de hand naar senioren moeten worden uitgestoken. De Senioren Partij DRV pleit derhalve voor het opzetten van een regionaal werkgelegenheidsplan, waarbij er een verplicht percentage mensen boven de 50 jaar worden aangenomen.

Wij zijn er van overtuigd dat het hebben van betaald werk niet alleen het sociale isolement tegen gaat, maar ook de financiële uitzichtloosheid. Pensioenopbouw is daar een belangrijk onderdeel van.      

 

Bestrijden van armoede en eenzaamheid onder senioren

Armoedebestrijding en sociaal isolement bestaat helaas ook in De Ronde Venen. Er is een steeds groter wordende groep niet in staat zich financieel te bedruipen. Met alleen AOW of een kleine uitkering stijgen de kosten van levensonderhoud boven het beschikbare inkomen. Senioren maar ook gezinnen en jongeren die langdurig van het uiterste minimum moeten leven, dreigen in een neerwaartse spiraal te belanden. Voor deze groep wil De Seniorenpartij DRV zich inzetten om tot een beleid te komen dat gericht is op het bestrijden van deze situatie. De Seniorenpartij DRV wil een maatschappelijke betrokkenheid bereiken, waarbij deze inwoners een perspectief wordt geboden.

De gemeente De Ronde Venen dient het initiatief te nemen om, in samenwerking met de sociale partners, deze groep in kaart te brengen en daadwerkelijk stappen te zetten om hun situatie te verbeteren. Het steeds vaker benaderen van de voedselbank in onze gemeente geeft aan dat er daadwerkelijk armoede is. De Seniorenpartij DRV wil zich ervoor inzetten dat de gemeente De Ronde Venen een daadkrachtiger beleid gaat ontwikkelen ter bestrijding van deze armoede.

 

Zorg en welzijn

Het is bekend dat sinds de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 1 januari 2007 de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning. Inwoners, die zorg nodig hebben op het gebied van welzijn, wonen en gezondheidszorg, kunnen daarvoor terecht bij hun gemeente.

De WMO is een wettelijke taak van de gemeente. Seniorenpartij DRV vindt de versoberingen in de thuiszorg onacceptabel. Om senioren de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen is het nodig dat instellingen, thuiszorg en service punten hiervoor extra financiële ondersteuning krijgen.

Er is ook een groep senioren die er voor kiest in een verzorgingshuis, of een aanleunwoning te gaan wonen. Ook voor deze groep moeten deze mogelijkheden aanwezig blijven.

Het is voor De Seniorenpartij De Ronde Venen onbegrijpelijk dat er in onze gemeente geen Huisartsenpost is en dat er geen weekend- en  avondopenstelling van een apotheek is.                                                                                                                                                                      De huisartsenpost en de spoedeisende hulp worden nu zelfs naar Leidsche Rijn verplaatst, waardoor de afstand en tijdsduur nog meer wordt vergroot. De landelijke norm van 15 minuten wordt hiermee nog verder overschreden. Gemiddelde aanrijtijd vanuit De Ronde Venen is 30 tot 40 minuten.

Voor mensen die alleenstaand zijn of niet in het bezit zijn van eigen vervoer wordt dit een steeds groter probleem. Openbaar vervoer van en naar deze HAP is ’s nachts en in de weekenden niet beschikbaar. De Seniorenpartij DRV wil zich sterk maken om hiervoor een oplossing te realiseren.

De Seniorenpartij DRV wil voor senioren een gemeentelijke seniorenpas instellen (gratis), waarbij in verschillende winkels, organisaties en sportclubs korting verkregen kan worden.

De vele vrijwilligers in de zorg, thuiszorg en mantelzorg verdienen onze speciale aandacht en waardering. Daar waar de gemeente kan helpen, moet dit mogelijk gemaakt worden.

 

Onderwijs en cultuur

Een leven lang leren is ons motto.

Onderwijs houdt niet op bij het verlaten van de basisschool. Er is in onze gemeente slechts één middelbare school. VMBO kader- en beroepsgericht onderwijs ontbreekt, terwijl het merendeel van de jongeren in deze onderwijsrichting zijn of haar middelbare schoolopleiding vervolgt. De Seniorenpartij DRV zal initiatieven op dit gebied ondersteunen. In samenwerking met het bedrijfsleven kunnen op dit gebied wellicht stappen worden gezet.

De Seniorenpartij DRV is voorstander van een brede talentontwikkeling van iedereen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen van jong tot oud in aanraking komt met muziek- of cultuuronderwijs. Het zou een gemis zijn, als onze talentvolle inwoners niet de mogelijkheid krijgen zich hierin te ontwikkelen.

Onze kinderen moeten in de buurt op school kunnen gaan. Naschoolse opvang en kinderopvang moeten voldoende beschikbaar zijn.

Leren zwemmen is een basisbehoefte in ons waterrijke gemeente. Het schoolzwemmen moet weer heringevoerd worden.

Seniorenpartij DRV wil de lokale cultuur niet verloren laten gaan. Het Veenmuseum, gecombineerd met andere initiatieven, zoals het Schaatsmuseum moet worden ondersteund.

 

College van Burgemeester & Wethouders

Het gemeentebestuur dient ondersteund te worden door een professionele ambtelijke organisatie. Daar waar nodig dienen de professionals goede mogelijkheden voor educatie te krijgen, zodat er zo weinig mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van kostbare externe expertise. Deze kosten zouden gemaximaliseerd moeten worden.

De trend binnen de gemeente is zoveel mogelijk digitaliseren. Senioren moeten kunnen blijven communiceren via briefwisseling en telefonisch contact. Bovendien zou er geen verschil moeten zijn in beantwoording (Twitter binnen 24 uur en telefonisch 48 uur).

 

Financiën

De Seniorenpartij DRV hanteert het principe, dat we met een sluitende begroting moeten werken. Wij willen niet dat degenen die na ons komen, opgezadeld worden met door ons veroorzaakte financiële problemen.

Wel zijn wij vóór het, tot op zekere hoogte, aanspreken van onze Algemene Reserve, binnen de wettelijk daartoe vastgestelde regels. Indien dit noodzakelijk is om aan een sluitende begroting te komen. Reserves kweek je niet voor de eeuwigheid.

Wij zijn het volledig eens met de opvatting van het huidige bestuur, dat structurele uitgaven door structurele inkomsten gedekt moeten worden. Incidentele inkomsten zullen uitsluitend mogen worden besteed aan incidentele uitgaven.

Door de extra inkomsten aan precarioheffingen (op leidingen onder de grond),die overigens een tijdelijk karakter zullen hebben, voorzien wij gedurende de komende raadsperiode mogelijkheden  om extra uitgaven met een tijdelijk karakter te realiseren. Dat daarbij met name ook aan onze senioren zal worden gedacht, mag duidelijk zijn.

Wij zullen uiterst kritisch kijken naar alle uitgaven van onze gemeente, daar we als geen andere beseffen, dat we het wel hebben over gemeenschapsgeld. Iedere uitgave moet een toegevoegde waarde voor de inwoners van De Ronde Venen hebben.

De Gemeente moet zich onthouden van ieder vorm van speculatief beleggen. De gevolgen van dat soort beleggingen staan ons nog helder voor de geest.

Om als Seniorenpartij onze controletaak goed te kunnen uitvoeren eisen wij van de gemeente volledige transparantie. Heldere taal, waarbij gebruik van vakjargon volstrekt uit den boze is, is daarvoor een belangrijke pijler.