26 april 2021

Motie nieuwe woonvormen voor ouderen.

PERSBERICHT

Seniorenpartij DRV wil bij ieder bouwproject ook woonvormen voor ouderen.

Bij de invoering van de Participatiewet in 2015, WMO en Jeugdwet, heeft het Rijk besloten dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten.

Door deze nieuwe wetgeving zijn er veel verzorgingshuizen wegbezuinigd.

Veel ouderen hebben er echter wel behoefte aan om in een bepaalde woonvorm gezamenlijk oud te worden. Dat kunnen wooncomplexen zijn waar zorg nodig is, maar ook particuliere initiatieven van ouderen die hun huis verkopen en samen een nieuwe woonvorm kiezen. Voorbeelden hiervoor zijn: een appartementencomplex, een hofje, groepshuis, meegroeiwoningen, meergeneratiehuizen, of een Thuishuis.

50% van onze inwoners heeft een leeftijd boven de 50 jaar. In de nabije toekomst zal er daarom nog veel meer behoefte aan woonvormen voor ouderen zijn. Het Rijk heeft voor zulke initiatieven een stimuleringsregeling voor zorg en wonen in het leven geroepen.

De Seniorenpartij heeft daarom een motie ingediend om bij elk woonproject, te beginnen bij de plannen voor woningbouw voor het terrein van ‘de Meijert’ dergelijke woonvormen mee te nemen en met ouderen/ouderenbelangen organisaties hierover in gesprek te gaan.

De Seniorenpartij heeft de motie gezamenlijk ingediend met RVB en PvdA/GroenLinks. Maandagavond wordt over de motie gestemd, maar de wethouder heeft al toegezegd dat hij de motie wil overnemen.

Dit initiatief zal er op den duur ook voor zorgen, dat er een betere doorstroming zal plaatsvinden, zodat er huizen vrij komen voor starters.