8 maart 2020

Persbericht

Persbericht.

Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen over de chaos rondom de fietsenrekken bij busstation in Mijdrecht.

Afgelopen najaar heeft de Seniorenpartij meerdere malen vragen gesteld aan het college over het parkeren van fietsen aan de Rondweg in Mijdrecht. Een aantal fietsen worden veelal naast de fietsenrekken geplaatst en niet in de daarvoor bestemde vakken. Als antwoord kreeg de partij, dat eerst de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) moest worden aangepast en dat er dan pas kon worden gehandhaafd.

Inmiddels is de APV aangepast en van kracht per 1-1 2020. In de APV staat het volgende: Artikel 5:12: het is verboden een fiets, bromfiets, gehandicaptenvoertuig of vergelijkbaar vervoermiddel, al of niet voor onmiddellijk gebruik geschikt, te parkeren als daardoor:

a. op een voetpad of trottoir de doorgang wordt verhinderd of belemmerd;

b. de veiligheid of de doorstroming van of het uitzicht voor het verkeer wordt gehinderd;

c. op of aan een openbare plaats hinder, overlast of schade ontstaat; of

d. voor een bewoner of gebruiker van het gebouw waartegen of waarvoor de fiets, bromfiets of vergelijkbaar vervoermiddel staat geparkeerd de doorgang of het uitzicht wordt belemmerd.

Het is de Seniorenpartij DRV een doorn in het oog dat de fietsen nog steeds voor de trap naar het busstation worden neergezet en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. De veiligheid van voetgangers komt hierdoor in gevaar.

Uit een aantal telmomenten blijkt dat er gemiddeld 39 fietsen buiten de stalling staan terwijl er 87 plaatsen vrij zijn.

De Seniorenpartij vraagt het college wanneer zij maatregelen onderneemt om de vrije doorloop voor de voetgangers te garanderen en zo nodig vrij te maken en te houden.

Welke maatregelen het college voornemens is hiervoor in te zetten en wanneer deze worden uitgevoerd.

Verder vraagt de partij het college hoe zij gaat bevorderen dat de gebruikers in de toekomst hun fiets in de stalling plaatsen in plaats van daar buiten.