Fractie nieuws

Verslag vanuit de fractie

Maart 2020

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020 draagt Fons Luijben het stokje van fractie-voorzitter over aan Marja Becker (ex. wethouder).

Fons heeft in januari jl. aangegeven zijn taak als fractievoorzitter als erg zwaar te ervaren. Om die reden heeft hij aan Marja gevraagd om hem op te volgen. Wij zijn blij dat Fons ons achter de schermen van dienst blijft met zijn uitgebreide kennis van zowel de regionale als landelijke politiek.

Fons heeft voor onze partij veel betekend, daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.

Bestuur en fractie.

 

Mei 2019

Beste lezers,

In vervolg op onze voorstelronde vanuit de Seniorenpartij De Ronde Venen wil ik mij graag aan u voorstellen.

Ik ben Jan Geijtenbeek, geboren in Naarden, heb gewoond in Huizen en sinds 2001 woonachtig in Mijdrecht.
Na mijn studie civiele techniek (weg en waterbouw) heb ik vanaf 1974 bij Rijkswaterstaat gewerkt waar ik na ruim 25 jaar als rayonhoofd afscheid heb genomen.
Vervolgens ben ik sinds 2000 bij de gemeente Liemeer als hoofd Openbare Werken in dienst gekomen en na de samenvoeging van de gemeente Liemeer, Ter Aar en Nieuwkoop momenteel werkzaam als projectleider bij de gemeente Nieuwkoop.
In deze functie houd ik me voornamelijk bezig met het technisch ontwerp en inrichting van nieuwe woonwijken en gemeentebreed de nieuwe aandachtspunten voor klimaatadaptatie.

Vorig jaar ben ik (samen met mijn vrouw) lid geworden van de Seniorenpartij De Ronde Venen omdat het partijprogramma ons aansprak.
Kort daarna heb ik aangegeven dat ik vanuit mijn civiele kennis de partij kon ondersteunen als fractie assistent en ben kort daarna ook als zodanig benoemd.

Als fractie assistent van de seniorenpartij De Ronde Venen neem ik geen deel aan de raadsvergaderingen en mag niet stemmen.
Dit komt omdat ik niet heb deelgenomen aan de verkiezingen en dus niet gekozen ben.
Wel vertegenwoordig ik de Seniorenpartij in de commissie Ruimtelijke Zaken.
Hierin heb ik onder andere aandacht gevraagd voor:

sanering asbestdaken, coördinatie door de gemeente en mogelijke subsidieregelingen
de onderhoudstoestand van trottoirs en fietspaden
het overhangend groen over de trottoirs
het huidige maaibeleid waardoor periodiek de zitbanken niet beschikbaar zijn
de onderhoudstoestand van de zitbanken in onze gemeente
de veiligheid in de oversteek Rondweg vanaf de parkeerplaats naar het centrum
de matige tot slechte verlichting op de zebrapaden

Dit alles met de gedachte dat senioren baat hebben bij kwalitatief goede buitenruimte zonder beperkingen of hinder
Het blijkt nu dat voor een aantal zaken waar wij aandacht voor gevraagd hebben er in de komende periode extra geld beschikbaar gesteld is zodat er in de toekomst werkelijk verbetering plaats kan vinden

Daarnaast vertegenwoordig ik de seniorenpartij in de werkgroep die de bouw van het nieuwe gemeentehuis voorbereid en de werkgroep
Naast veel andere zaken voor deze nieuwbouw is de toegankelijkheid voor senioren en mindervaliden een belangrijk aandachtspunt.

Ook neem ik deel in de werkgroep “lood in de bodem”
Hierin inventariseren wij het probleem van de toemaakdekken en zoeken een oplossing om onze kinderen niet in contact te laten komen met deze vervuiling

Wij zullen als Seniorenpartij De ronde Venen de kwaliteit en toegankelijkheid van onze openbare ruimte blijven monitoren en volgen.
Natuurlijk zien we niet alles en blijven dus ook afhankelijk van uw opmerkingen.
Ik hoop u te ontmoeten op onze bezoeken aan de kernen.

Jan Geijtenbeek

=========================================================================

April 2019

Beste geïnteresseerden,

Ik ben Yvette Janmaat, Delftse van geboorte en getrouwd met Co.
We hebben samen vier kinderen en zes kleinkinderen in de leeftijden van 15, 13, 10, 8, 5 en bijna 2.
Na 14 jaar in Mijdrecht te hebben gewoond, zijn we in juni 2018 verhuisd naar de nieuwe wijk “de Maricken” in Wilnis waar we met veel plezier wonen.
Het programma van de Seniorenpartij De Ronde Venen sprak mij aan en ik ben eind 2017 naar een bijeenkomst in de buurtkamer in Mijdrecht geweest, ik heb mij beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie, later bleek dat er raadsleden nodig waren en heb ik ja gezegd tegen het raadslidmaatschap. Het vervolg kent u.
Afgelopen maand hebben we diverse zaken in de raad besproken zoals:
Zorg:
De stand van zaken inzake huisartsenpost en ouderenbeleid. We hebben kunnen constateren dat er 25 februari jl. in Wilnis een 2e medisch centrum is geopend. “Gezond Wilnis” in de Dorpstraat. In Vinkeveen zal op 3 mei a.s. de opening plaatsvinden van “Zuiderwaard Medisch Centrum” waar een onder andere een Apotheek en tal van specialisten in gehuisvest zijn. Tot slot komt er een 2e gezondheidscentrum bij op de plaats van de oude Jozefschool.
Met het Antoniusziekenhuis blijft de wethouder in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken. Een verkenning vindt plaats bij de partners die samenwerken in de spoedzorgketen voor een toegankelijke en bereikbare acute huisartsenzorg en de 24/7 beschikbaarheid van medicijn.
Wonen en eenzaamheid bij senioren:
We zijn in gesprek met de organisatie van het Thuishuisproject. Het project omvat het Thuishuis, een soort studentenhuis voor alleenstaande ouderen met een smalle beurs én het Thuisbezoek om alleenstaande ouderen een steuntje in de rug te geven. Het Thuishuis past perfect bij de huidige tijd: mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun eigen leven te laten houden. De bewoners van een Thuishuis geven ook aan niet meer eenzaam te zijn; zij voelen zich weer thuis. We bekijken wat de mogelijkheden in onze gemeente zijn. Er vindt op 13 mei a.s. een symposium plaats, locatie Gemeentehuis, de Bleek 10, 3447 GV Woerden, aanvang 14.00 uur.
Openbaar vervoer
8 april jl. is er een symposium geweest inzake het OV in de Ronde Venen. Waar loopt men tegen aan?
· Sommige haltes hebben te weinig (overdekte) fietsenstallingen
· fietsen blijven te lang bij haltes liggen en worden vaak buiten de speciale rekken achtergelaten.
· Bushokjes en haltes zijn hier en daar verzakt
· Er is (teveel) vandalisme bij bushokjes en fietsenstallingen
· Er is geen directe lijn naar ziekenhuizen (St. Antonius, Leidsche Rijn en AMC)
· Er is geen directe lijn naar de Uithof/UMC
· Parkeerdruk in Abcoude is bijzonder groot

Op maandag 6 mei a.s. vindt er een vervolg van het symposium plaats in de Willisstee.
Tijdens de raadsvergadering is de motie wijzigen route buslijn 130 aangenomen. De motie had tot doel om te onderzoeken of buslijn 130 over de Industrieweg kan gaan rijden en of er tevens een verbinding door het centrum van Wilnis gerealiseerd kan worden.
Ouderenbeleid
Een actieplan 55+ wordt nu opgesteld met vijf thema’s die spelen, wonen, armoede, eenzaamheid, gezondheid en werken.
Heden
Op de agenda voor deze maand staan een aantal punten die van belang zijn.
Behandeling van de Kadernota 2020, hier worden de kaders en de koers voor de Programmabegroting 2020 en het meerjarenperspectief in verwoord, de raad heeft daar inspraak in.
Verder staat er deze maand de locatie Trekvogel op de agenda, deze wordt voor maatschappelijke organisaties bestemd zoals de voedselbank, het Anker, Stichting Tympaan de Baat (Leerwerkplaats en Financiële winkel), Atelier De Kromme Mijdrecht.

====================================================================

januari 2019

Beste mensen,

Laat ik me eerst even voorstellen. Mij naam is Fons Luijben, 77 jaren oud, Zeeuw van geboorte en getrouwd met Toos.

Samen hebben wij drie kinderen en vier kleinkinderen. Allen woonachtig in onze mooie gemeente De Ronde Venen.

Voor mijn vrouw en mij, is dat de tweede keer. Ook in de jaren 80 en begin jaren negentig hadden wij hier onze vaste woon-en verblijfplaats. Ik werkte hier toen als directeur van de Rabobank Vinkeveen en Waverveen. Tijdens mijn periode is daar later nog Wilnis aan toegevoegd.

Acht jaar geleden besloten we terug te keren naar Wilnis, aangetrokken door de inmiddels gekregen kleinkinderen.

Toen er berichten verschenen in de plaatselijke kranten, dat men van zins was om een nieuwe politieke partij op te richten, genoemd De Seniorenpartij De Ronde Venen, heb ik meteen laten weten lid te willen worden, Niet met de intentie om zelf in de raad te komen, maar meer om als bestuurder te helpen de partij vorm te geven.

De verkiezingen verliepen zeer succesvol. Drie raadsleden en een wethouder vielen, dankzij onze kiezers, ons ten deel.

Het leven kent echter onverwachte wendingen. Onze gekozen fractievoorzitter in de raad, Ed de Valk, werd ernstig ziek en moest, in ieder geval tijdelijk, zijn werkzaamheden beëindigen.  Ik wens hem, ook namens zijn mederaadsleden en zijn fractie assistent, ook vanaf deze plaats, een spoedig en zo mogelijk algeheel herstel toe.

Bij het zoeken naar een tijdelijke vervanging, hetgeen de gemeentewetgeving mogelijk maakt, is men uiteindelijk bij mij terechtgekomen. Dat kon, omdat ik wel voorkwam op de lijst, zoals die gehanteerd is bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

En zo ben ik, voor u wellicht een totaal onbekende, sinds november tijdelijk fractievoorzitter van onze partij.

Fractie en bestuur hebben zich de laatste tijd gebogen over de vraag, hoe we beter en meer kunnen communiceren met onze leden, onze achterban en onze inwoners. Een van de zaken die daarbij naar boven kwamen is het plan om iedere eerste week van de maand op onze site een fractielid of fractie assistent, een terugblik te laten geven over de achterliggende maand. En wellicht een vooruitblik op de maand die volgt.

Aan mij nu de schone taak om hier gevolg aan te geven.

Onze Jan (Geijtenbeek, fractie assistent) heeft zich beziggehouden met het probleem van de asbestdaken. Hij constateerde, dat veel van onze inwoners de komende jaren te maken zullen krijgen met behoorlijke kosten als gevolg van wetgeving, die bepaalt, dat voor 2024 alle asbest van de daken verwijdert dient te zijn. Hij heeft het college bestookt met vragen die beogen mensen op de hoogte te brengen en te zorgen dat de kosten voor onze inwoners zo gering mogelijk zal blijven. Het CDA heeft recentelijk gevraagd of ze gezamenlijk met ons kunnen optrekken om het leed voor een aantal van onze inwoners zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Carla (Keijzer) heeft achterhaald, dat de gemeente laks is met het beantwoorden van klachten, door inwoners ingediend. Zij vindt, en terecht, dat het indienen van een klacht, een vorm is van participatie. De Gemeente heeft uitgesproken, dat participatie een doel is waarnaar gestreefd moet worden. Mensen moeten meedenken en mee vorm geven aan onze samenleving. Dat meedenken (en daar is een klacht een voorbeeld van) krijgt uiteraard een behoorlijke knauw, als blijkt, dat op een ingediende klacht helemaal geen antwoord komt of veel te laat. Ze heeft zich behoorlijk vastgebeten in deze materie en u kunt ervan op aan, dat ze daarin succesvol zal zijn.

Yvette (Janmaat). Dankzij haar oplettendheid hebben alle inwoners van de aanleunwoningen bij Gerardus Majella hun telefoon weer teruggekregen. Deze telefoons waren weggehaald, waardoor de bewoners geen hulp meer konden inroepen bij calamiteiten. Voorts heeft ze in januari contact gezocht met de oprichter van Thuis Blijf Huizen. Dit naar aanleiding van een artikel in Algemeen Dagblad. Thuis Blijf Huizen is een alternatieve woonvorm voor ouderen met een huidige of toekomstige zorgbehoefte. Dit contact heeft geresulteerd in de toezegging om met ons mee te denken over hoe een dergelijke woonvorm ook binnen onze gemeente gestalte kan krijgen.

Ikzelf heb me de afgelopen maand verdiept in het dossier Sporthuis Abcoude. Het resultaat is, dat wij akkoord zijn gegaan met een extra financiering van 1,1miljoen euro. Naast de inschatting van de risico’s voor de gemeente, die wij uiteindelijk als acceptabel hebben ingeschat, speelde een grote rol, dat hier sprake was van een door een groot deel van de bevolking gedragen burgerinitiatief. Ook de mensen achter deze plannen hebben wij leren kennen als uiterst betrouwbaar, deskundig en integer.

Uiteraard is dit maar een selectie van waar we in januari 2019 mee bezig zijn geweest. U kunt ons immers altijd volgen tijdens de raadsvergaderingen die live op TV De Ronde Venen zijn te volgen. Ook de site van de gemeente biedt mogelijkheden om raads- en commissievergaderingen te bekijken.

Ik wens u allen een gezond februari toe.

Fons. 

   

  

Wat kunt u van ons verwachten in de maand februari: 

  • Behandeling bestemmingsplan Buitengebied West
  • Vervanging Veerpont Nessersluis
  • Buurthonk Talingenlaan Vinkeveen

Kijkend naar wat februari ons zal brengen, is het meest in het oog springend de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied West. Een redelijk conservatief plan, dat uitgaat van het huidige bestemmingsplan. Jammer is, dat er geen gebieden zijn aangewezen, die het mogelijk maken om alternatieve woonvormen te faciliteren.

Ook de vervanging Veerpont Nessersluis, zal ter sprake komen.

Carla zal de komende maand zich verder op de hoogte te stellen van de problematiek rondom Buurthonk Talingenlaan. Dit naar aanleiding van een door Carla en mij bezochte excursie van Groen West, waarbij problemen ter sprake kwamen, in de zin van overlast gevende jongeren rond de flat aan de Talingenlaan. Er zijn door Carla contacten gelegd met de contactfunctionaris en trainer van het Werkcentrum De Ronde Venen. Uiteraard is ook deze opsomming maar een deel van wat ons in februari te doen staat.

Mocht u zelf iets op het oog hebben, waarvan u de mening bent toegedaan, dat het onze aandacht behoeft, schroom dan niet om dat ons te vertellen.
Verslag vanuit de fractie.

februari 2019

Beste mensen, 

Tijd om u kennis te laten maken met onze activiteiten als fractie in de thans weer voorbije maand februari.

Ik heb u de vorige keer een gezond februari toegewenst. Ik denk, dat ik vergeten ben die wens ook uit te spreken voor ons zelf. Dat had namelijk wel wat beter gekund. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat mijn periode als vervangend raadslid weer met 16 weken is verlengd.

De maand februari is de maand geweest waar het bestemmingsplan buitengebied centraal heeft gestaan. Een giga operatie, die meer dan drie jaar in beslag heeft genomen. Dat is mede het gevolg van het feit, dat, naar onze opvatting, onze inwoners alle mogelijkheden hebben gekregen om inspraak te hebben in dat plan. Waar ze ook optimaal gebruik van hebben gemaakt. De gemeente heeft haar best gedaan om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en verlangens van haar inwoners. Dat is helaas niet in alle gevallen gelukt. Onze opvatting is, dat dat niet te wijten is aan onze bestuurders of ambtenaren, maar dat dat het gevolg is van strakke, en in onze ogen soms rigide, regelgeving, vastgesteld door de hogere overheden, met name door de provincie.

De maatschappij verandert. Steeds meer doet de opvatting haar intrede, dat de mens centraal moet staan. Dat de mens meer mogelijkheden moet krijgen om invloed uit te oefenen op haar leefomgeving. Maar dat betekent voor de Seniorenpartij dan ook, dat de overheid een stapje terug moet doen. Ruimte in de wetgeving moet laten om de mens de mogelijkheden te bieden om inderdaad meer zelf te kunnen beslissen over zijn leefomgeving. Een belemmering is bijvoorbeeld het huidige standpunt van de provincie, dat het niet is toegestaan stedelijke ontwikkelingen op het platteland tot stand te brengen.

Gelukkig valt te constateren, dat met name de provincie zich daar ook over bezint. Ze erkent, dat gemeenten en provincie respect moeten hebben voor elkaar en dat de provincie meer aandacht zal moeten besteden aan de behoeften van gemeenten. Meer rekening moet houden met lokaal geformuleerde visies. En dat betekent naar onze opvatting, dat er in de toekomst meer ruimte komt om de inwoners van de gemeenten aan het woord te laten. Voor zover mogelijk, zullen wij dat proces volgen en trachten daarin mede sturing te geven Natuurlijk met het besef, dat wij maar een kleine rol daarin kunnen vervullen.

Belangrijk voor onze fractiemedewerker, Jan, was ook, dat op ons verzoek thans ook vergoedingen worden gegeven aan fractiemedewerkers, die allerlei bijeenkomsten bijwonen, die niet onder de noemer van commissievergadering vallen. Zo zijn er speciale, je zou het kunnen noemen werkgroepen in het leven geroepen, die zich bezighouden met b.v. onderwerpen als “De bouw/verbouwing van het nieuwe gemeentehuis”, “lood in de bodem”, etc.

Een ander resultaat hebben we bereikt, door ervoor te zorgen, dat in het vervolg, bij benoeming van bestuurders van openbare scholen, meer aandacht wordt geschonken aan de beoordeling of sprake is van de aanwezigheid van voldoende kwaliteiten bij betrokkenen.

Ook heeft de fractie vragen gesteld over de funderingsproblematiek, ontstaan door de grote droogte in 2018. Waardoor houten funderingspalen mogelijk zouden kunnen gaan rotten als gevolg van een te laag grondwaterpeil. Dit speelt zich zeker ook af binnen ons grondgebied. Er is een fonds opgericht, die toegankelijk is voor inwoners van gemeenten, die zich hiervoor hebben aangesloten.

Natuurlijk is ook dit weer maar een greep uit wat we in februari hebben gedaan, om u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En om af te sluiten, datgene waar we in januari mee bezig zijn geweest, zal vermoedelijk in de maan maart, resultaat te zien geven. Om nog even in de herinnering te roepen: De asbestdaken, de achterstanden bij het beantwoorden van klachten en het gesprek met de oprichter van Thuis Blijf Huizen.

Ik wens u, en u zult begrijpen nu ook ons zelf, veel gezondheid toe voor de maand maart.

Fons Luijben,

Tijdelijk fractievoorzitter van Uw partij!              

===================================================================

Beste lezer,

Graag stel ik mij voor. Mijn naam is Carla Keijzer, 61 jaar en trotse moeder van 2 kinderen (en 2 Maltezer hondjes).

Wat is alles snel gegaan! En dan bedoel ik niet het opgroeien van mijn kinderen, maar de vliegende start van de Seniorenpartij en mijn deelname.

In november 2017 ben ik, na 59 jaar in Amsterdam te hebben gewoond, naar Baambrugge verhuisd en heb ik december een bijeenkomst bijgewoond van de partij. Daarna ben ik lid geworden, omdat ik volledig achter het verkiezingsprogramma stond en nog steeds sta.

Toen de vraag kwam of ik op de lijst wilde staan voor de verkiezingen heb ik daar even over moeten nadenken. Ik had geen politieke ervaring. Maar heb besloten dat wel te doen. En de rest weet u al: dankzij U hebben we het heel goed gedaan en mochten wij een wethouder en 3 raadsleden “leveren” en daar ben ik dus één van. Ik ben lid van de commissie Ruimtelijke Ordening.

Inmiddels zijn we een jaar verder en voel ik mij steeds meer thuis in de Raad. We bespreken informatienota’s, bestemmingsplannen, raadsvoorstellen en kadernota’s. Wij houden daarbij het belang van onze inwoners: U dus, voor ogen. Nog steeds leer ik nieuwe dingen en lukt het mij om verbanden sneller te leggen.

Zoals u weet zijn er belangrijke wisselingen binnen de fractie geweest, maar zijn we met onze “nieuwe” fractie voorzitter Fons Luijben op de goede weg. Door Fons zijn uitgebreide (politieke) kennis, leiding en ondersteuning is mijn inzicht in het werk als raadslid toegenomen en vaart de fractie een goede koers.

In de maand maart hebben we meegewerkt aan een plan over een structurele uitbreiding van de parkeer mogelijkheden aan de Rondweg van Mijdrecht en het bouwen van woningen aan de Gosewijn van Aemstelstraat met diverse parkeer mogelijkheden. Verder hebben wij ook meegewerkt aan reeds ingediende bestemmingsplannen waaronder in mijn woonplaats Baambrugge.

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA

 

Seniorenpartij De Ronde Venen organiseert Mini-congres tegen Eenzaamheid

Datum: 2 oktober 2018 aanvang 19.00 uur

Adres: Willisstee in Wilnis.

Aanmelden kan via seniorenpartijdrv@ziggo.nl

 

Verslag vanuit de fractie.